Search form

Apocalypse 4

Ké Vi Pè Kau Rö Nékö

1Tèi nédèè pâr̂â kââ-ré, gö wê tarawaa rua, bör̂i tö rhûû, é wê cîî rö-i dèxâ mèö nékö, aè ö nô ka baayê ré gö wê pwêr̂ê ré ûr̂û mêr̂ê aʼ i döö, wè na wê aʼyè-nya, mâ êr̂ê yè-nya: «Vi rua mi na, cè ki göi pèri vèa yè-i pâr̂â kââ ré yè pwa mi.»

2É bör̂i pè xi-nya rö-i ko, aè tö rhûû na wii na kaa cuè rö rua nékö, aè na cuè rö bwêêwé na dèxâ kâmö. 3Aè na ûr̂û pèyaa jasépi mâ sarédio na kâmö ré cuè rö-i; aè na tö pwânûr̂i kaa cuè na jérö, na ûr̂û émérodo na ké kôr̂ô xi-e. 4Aè na tâwarè rha kâmö na ma kavùè na pâr̂â kaa cuè ka tö pwânûr̂i kaa cuè-ré; aè gö tö rhûû rö bwêêwé pâr̂â kaa cuè pâr̂â paxa béâr̂i pa tâwarè rha kâmö na ma kavùè. Cér̂é cuè vidù rö bwêêwé-é, mâ cér̂é cur̂i pâr̂â mêr̂ê ka uèuu, mâ cér̂é bar̂i pâr̂â bwaar̂a kör̂öna mwâné mii. 5Na wê nimè xè-i kaa cuè-ré na pâr̂â kaye, mâ tù na pâr̂â mêr̂ê aʼ mâ nör̂ö. Aè na kanii na ma kaar̂u na pâr̂â mwââ kêmör̂u ka wér̂a rö némèè kaa cuè. Ökâré pâr̂â ko i Bâô ka kanii na ma kaar̂u.

6Na tö némèè kaa cuè bar̂ee na dèxâ nérhëë ka dö rhî, na ûr̂û gar̂aayi, aè na tö néwâviöe mâ tö pwânûr̂i kaa cuè na kavùè bwâr̂âwê, ka rhau wii na pièmè-r̂é tö némèè-r̂é mâ tö dèè-r̂é. 7Ö bwâr̂âwê ka baayê, wè na ûr̂û liona, aè ökâré pèkaar̂u, wè na ûr̂û olè pôr̂ômökau, aè ökâré pè karir̂i, wè na wii na némèè na ûr̂û kâmö, aè na ûr̂û dâ ka cêê na pèkavùè. 8Pâr̂â bwâr̂âwê ka kavùè-ré, wè na pâr̂i-r̂é vidù na pâr̂â rhèrhee-r̂é kanii na ma rhaaxâ, aè na rhau pâr̂i pwânûr̂i-r̂é mâ tö léwé-r̂é na pâr̂â pièmè. Aè cér̂é da tâ mui rai êr̂ê rèi bwê mâ daa, êr̂ê:

«Ar̂ii, Ar̂ii, Ar̂ii, na Ör̂ökau, wè Bâô Katawaiwânii,

Wè ce xina, mâ ce yawi mâ ce ré mö ké pwa!»

9Aè tèi céréé, cér̂é vi pè kau-é na pâr̂â bwâr̂âwê, mâ pè kau-é rua, mâ ëi yè rö kaa cuè xi-e, wè ce ré mör̂u waavi aau, 10cér̂é bör̂i tâ nôô ria na pâr̂â paxa béâr̂i pa tâwarè rha kâmö na ma kavùè rö némèè-è, rö kaa cuè xi-e, mâ rhawir̂i-r̂é ria yè-è, wè ce ré bâ mör̂u waavi aau, aè cér̂é yer̂e pâr̂â bwaar̂a kör̂öna xé-r̂é rö némèè kaa cuè, êr̂ê:

11«Gèi rö Ör̂ökau, wè Bâô xé-vé, gèi rö ré na pâr̂i-e na ké yè vi pè kau, mâ rhîrhér̂é, mâ ar̂inadö,

Wè gè yaxai pâr̂â kââ wânii,

Aè pâr̂â kââ-ré, wè cér̂é tö vèa vè kââ né rhî vè e xi-i xèi ké wê yaxai xi-i röi.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index