Search form

Apocalypse 5

Pèci Mâ Arénio

1Aè gö tö rhûû rö néxar̂a â é gaamëë i ö ce ré tö kaa cuè dèxâ pèci ré é yu rö léwé mâ rö dèè, mâ é rhùvia rö-i pâr̂â pètâbâ ka kanii na ma kaar̂u. 2Gö bör̂i tö rhûû dèxâ angéla ka mör̂ö, na vi vaa i mêr̂ê aʼ xi-e ka kau, êr̂ê: «Wîr̂î ö kâmö ré yè pâr̂i-e na ké yè puvar̂ai ö pèci, mâ cöö pâr̂â pètâbâ ka rhùvia?»

3Na yèri kâmö rö rua nékö mâ rö-a bwêê jë, mâ na yèri bar̂ee tö é vè ria né bwêê jë ka tâwai yè puvar̂ai pèci mâ rhûû. 4Gö bör̂i dö tââ vè kau xè-i ké yèri kâmö ré yè pâr̂i na ké yè puvar̂ai pèci mâ rhûû. 5Na bör̂i êr̂ê yè-nyâ na dèxâ rai pâi béâr̂i-ré êr̂ê: «Koa yè tââ, tö rhûû, na mör̂ö na liona né névâ xè Juda, wè mör̂u-i David, cè ki mâ puvar̂ai pèci, mâ cöö pâr̂â pètâbâ ka rhùvia ka kanii na ma kaar̂u.»

6Gö bör̂i tö rhûû rö néwâviöe né kaa cuè mâ kavùè bwâr̂âwê, mâ tö néjêr̂ê pâr̂â pâi béâr̂i, wè na tömâ na dèxâ Arénio, na ûr̂û é wê yö vè mii vè êê pwaér̂ö. Na wê kanii na ma kaar̂u na pâr̂â gi xi-e, mâ kanii na ma kaar̂u na pâr̂â pièmè-è, ökâré pâr̂â ko i Bâô ré é tùr̂ùwaa na bwêê jë wânii. 7Na bör̂i pwa na ce mâ pè pèci rai néxar̂a â é gaamëë i ce ré cuè rö kaa cuè. 8Aè na wê cowa pè rö-i pèci, cér̂é bör̂i rhau tâ nôô ria rö némèè Arénio na kavùè bwâr̂âwê mâ pâr̂â pâi béâr̂i paxa tâwarè rha kâmö na ma kavùè, na rhau wii yè-r̂é na pâr̂â kitara, mâ pâr̂â rhëë or ka rhâri xè-i pâr̂â ka borhêê, wè ökâré pâr̂â pwaér̂ö i pâi paxa vi rheewaa-r̂é. 9Cér̂é bör̂i rhe i rhe ka mö ké döwöö, êr̂ê:

«Gèi rö ré na pâr̂i-e na ké yè dè pè pèci,

Mâ cöö pâr̂â pètâbâ ka rhùvia,

Wè é wê yö vè mii-i vè êê pwaér̂ö,

Aè gè urhii vè ki Bâô xè-i war̂a xi-i

Pâr̂â kâmö xè pâr̂â névâ wânii, mâ xè pâr̂â mêr̂ê aʼ, mâ xè pâr̂â bwêêiapâ, mâ xè pâr̂â ba wânii,

10Gè pugèwè-r̂é vè mwâcir̂i mâ pâi pa nâânévâ vè ki Bâô xé-ré;

Cér̂é yè bör̂i vi winô rö-a bwêê jë.»

11Aè gö tarawaa mâ pwêr̂ê mêr̂ê tëvë i pâr̂â angéla pa pôr̂ô pwânûr̂i kaa cuè, mâ pâr̂â bwâr̂âwê mâ pâr̂â pâi béâr̂i, aè ö ké pôr̂ô xé-r̂é wè na ûr̂û pâr̂â mille pa dö pôr̂ô yéyé aau. 12Wè cér̂é êr̂ê xè-i mêr̂ê aʼ xé-r̂é ka kau, êr̂ê:

«Na pâr̂i yè Arénio ré é yö vè mii-e

Na ké yè cëi awir̂è,

Mâ lèèwi, mâ gaamëë, mâ mör̂ö,

Mâ vi pè kau, mâ rhîrhér̂é, mâ ëi!»

13Aè gö tö pwêr̂ê pâr̂â kââ ré é yaxai rö rua nékö mâ rö-a bwêê jë, mâ tö é vè ria né bwêê jë, mâ pâr̂â kââ rö nérhëë, mâ pâr̂â kââ wânii rö léwé-é, na cér̂é rhau êr̂ê:

«Na e na ki tö pwar̂a ce ré tö kaa cuè mâ tö pwar̂a Arénio bar̂ee,

Na ëi mâ vi pè kau, mâ rhîrhér̂é, mâ ar̂inadö waavi aau.»

14Cér̂é bör̂i êr̂ê na kavùè bwâr̂âwê, êr̂ê: «Amen!» Cér̂é bör̂i rhau tâ nôô ria na pâr̂â pâi béâr̂i paxa tâwarè rha kâmö na ma kavùè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index