Search form

Apocalypse 6

Pâr̂â Pètâbâ

1Gö tarawaa, gö bör̂i tö rhûû Arénio na na cöö dèxâ pètâbâ, gö bör̂i pwêr̂ê dèxâ rai kavùè bwâr̂âwê na na tëvë, na ûr̂û ké kô i nör̂ö, êr̂ê: «Mi.» 2Gö tarawaa, gö bör̂i tö rhûû na tö vèa na dèxâ yovar̂i ka uè. Aè na tö xar̂a mwââji na kâmö ré te rö xi-e; é bör̂i nââ yè-è dèxâ bwaar̂a kör̂öna, na bör̂i wê vi ûr̂û ka vigâr̂â, mâ wê vi cè ki vigâr̂â.

3Na bör̂i wê cöö röi na ce pètâbâ pèkaar̂u, gö bör̂i tö pwêr̂ê bwâr̂âwê pèkaar̂u na na êr̂ê: «Mi.» 4Na bör̂i tö vèa na dèxâ yovar̂i ka mii, é bör̂i nââ yè-è kâmö ré te rö xi-e cè ki vi cöö nâânévâ rö-a bwêê jë, cè ké-r̂é vi yö vè mii-r̂é na pâr̂â kâmö; aè é nââ yè o taua ka kau.

5Na bör̂i wê cöö röi na ce pètâbâ pèkarir̂i, gö bör̂i tö pwêr̂ê bwâr̂âwê pèkarir̂i na na êr̂ê: «Mi.» Gö bör̂i tarawaa, aè tö rhûû, na wê tö vèa na dèxâ yovar̂i ka bwêrê, aè na tö xar̂a kaa vi ga rö néxar̂a â-ê na kâmö ré te rö xi-e. 6Aè gö pwêr̂ê dèxâ mêr̂ê tëvë xè néjêr̂ê kavùè bwâr̂âwê, ré êr̂ê: «Nè yè rhaaxâ ké pè rhâri i dâ i bélé pè urhii rhaaxâ dènari, aè nè yè karir̂i pè rhâri dâ i bélé pè urhii rha dènari; aè koa yè kââ vè yaané rö jâr̂â élaiö mâ divââ.»

7Aè na wê cöö röi pèkavùè pètâbâ, gö bör̂i pwêr̂ê mêr̂ê tëvë i bwâr̂âwê pèkavùè na na êr̂ê: «Mi.» 8Gö bör̂i tarawaa, aè tö rhûû na tö vèa na yovar̂i ka yiuu. Pèii mé na néé kâmö ré te rö xi-e, aè na vi ua-è na névâ né pèii mé. É nââ yè-r̂u vi winô né ké yè yö vè mii ékar̂a pèkavùè bwêê jë xè-i o taua mâ aʼvè mêr̂ê, mâ pèii, mâ pâr̂â bwâr̂âwê ka vi kùxè rö-a bwêê jë.

9Aè na wê cöö röi pètâbâ pèkanii, gö bör̂i tö rhûû tö é vè ria né ka nâânévâ ko pâr̂â kâmö é yö vè mii-r̂é, na pûû-é na nô i Bâô mâ pu ké ye vè avâr̂i xé-r̂é. 10Cér̂é bör̂i aʼvè kau, êr̂ê: «Ör̂ökau mwêê, gèi ré ar̂ii mâ avâr̂i kwéyë rua wanéyé na ké yè da ërëwaa xi-i mâ waa pè urhii war̂a xé-vé rö bwêêwé pâr̂â kâmö ré cuè rö bwêê jë?» 11É bör̂i nââ yè-r̂é vidù dèxâ cur̂i ka uèuu, mâ é êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê, é yè târ̂î wîr̂î nédaa ka ubwa kwéyë rua na ké yè wê rhau yexèvè na ké pôr̂ô i pâr̂â pa tö vi wakè pâ ker̂e-r̂é, mâ pâr̂â pâ kaavèâi-r̂é, é yè yö vè mii-r̂é bar̂ee rö-i wêyê ka virù vèr̂i wêyê xé-r̂é.

12Gö bör̂i tö rhûû-é na na cöö pètâbâ pèkanii na ma rhaaxâ, na bör̂i wê kau aau na kangarè, na bör̂i wê bwêrê na mèèxa, na ûr̂û mwââlöö pûr̂û bwâr̂âwê, aè var̂ui, wè na wê ûr̂û war̂a. 13Pâr̂â âr̂âwir̂è xè nékö, wè cér̂é rhau bèi na bwêê jë, na ûr̂û ké wê rhau yer̂e virai pwéé ka mö ké kör̂u i bââwê, na na rhùr̂ùù é na kayâ ka kau. 14Na bör̂i öru na nékö, na ûr̂û ké pwîr̂i pèci. É bör̂i tèwi xè ka tö xé-r̂é pâr̂â gwêêwè wânii mâ pâr̂â néyî. 15Aè pâr̂â ör̂ökau né bwêê jë, mâ pâr̂â kavèè, mâ pâr̂â kavèè pa vi kwéjî, mâ pâr̂â pa kigör̂ödiwi, mâ pâr̂â pa mör̂ö, mâ pâr̂â pâ kâmö yar̂i wânii, mâ pâr̂â kâmö pa kau, wè cér̂é rhau öcoé vidù rö pâr̂â mwâér̂é mâ pâr̂â jâ rö pâr̂â gwêêwè. 16Cér̂é bör̂i êr̂ê yè pâr̂â gwêêwè mâ pâr̂â pèyaa, êr̂ê: «Ki gëve bèi tawarui-vé na gëve, mâ pè tö yêr̂ê-vé rai némèè ce ré cuè rö kaa per̂e, mâ rai vi rhôê i Arénio;. 17Wè na wê pwa na nédaa né vi rhôê xé-r̂é ka kau aau, aè wîr̂î kâmö ka tâwai yè tömâ yè-è?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index