Search form

Apocalypse 7

144 000 Kâmö Mâ Pètâbâ i Bâô.

1Tèi nédèè nô-ré, gö bör̂i tö rhûû kavùè angéla, cér̂é tömâ rö kavùè ékar̂a bwêê jë, mâ cér̂é tuwir̂i kavùè kayâ né bwêê jë, cè ki da ku na kayâ rö bwêê jë, mâ rö nérhëë, mâ rö nékêê. 2Gö bör̂i tö rhûû dèxâ angéla na pwa mi xè-ye-a, aè na tö xar̂a pè rhùvia pètâbâ i Bâô ka mör̂u, na bör̂i aʼ i mêr̂ê aʼ xi-e ka kau yè bör̂i angéla pavùè ré é nââ yè-r̂é cè ké-r̂é waa vè yaané bwêê jë mâ nérhëë; na êr̂ê na ce, êr̂ê: 3«Koa waa vè yaané bwêê jë mâ nérhëë, mâ pâr̂â nékêê-a kwéyë rua na ki gèvé rhùvia pètâbâ i pâr̂â kâmö yar̂i i Bâô rö pèr̂èmè-r̂é.» 4Gö bör̂i tö pwêr̂ê ké pôr̂ô xé-r̂é, pâr̂â kâmö ré é rhùvia pètâbâ, wè cér̂é 144.000 mille na pâr̂â kâmö ré é rhùvia pètâbâ-r̂é, xè-i pâr̂â mwââr̂ö wânii i pâlè Israèl, 5wè 12.000 mille na pâr̂â kâmö é rhùvia pètâbâ xè-i mwââr̂ö i Juda; aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Rubéna; aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Gada; 6aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Aséra; aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Nafétali; aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Manassé; 7aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Siméona; aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Lévi; aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Isakar; 8aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Zabulona; aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Ioséfa; aè 12.000 mille ré é rhùvia pètâbâ xè-i mwââr̂ö i Béniamina.

Pâr̂â Kâmö Pa Pôr̂ô Yéyé Xè Pâr̂â Névâ Wânii

9Tèi nédèè pâr̂â kââ-ré, gö bör̂i tarawaa, aè tö rhûû pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé aau, wè é da tâwai yè vâr̂â, wè xè-i mi pâr̂â névâ wânii, mâ pâr̂â mwââr̂ö, mâ pâr̂â kâmö, mâ pâr̂â mêr̂ê aʼ xè pâr̂â névâ. Wè cér̂é rhau tömâ rö némèè kaa per̂e, mâ némèè Arénio, aè cér̂é cur̂i pâr̂â mêr̂ê ka uèuu, aè cér̂é tuwir̂i pâr̂â dee nû i néxar̂a â-r̂é. 10Cér̂é êr̂ê vè mör̂ö, êr̂ê: «Xè-i mi Bâô, ce ré tö kaa per̂e, mâ xè-i mi Arénio, na vi pè mör̂u!» 11Aè cér̂é tömâ pwânûr̂i kaa per̂e na pâr̂â angéla, mâ pwânûr̂i pâr̂â pâi béâr̂i mâ kavùè bwâr̂âwê; cér̂é bör̂i tâ nôô ria rö némèè kaa per̂e mâ tâ nôô yè Bâô, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Amen! 12Ki Bâô xé-ré na pè aʼvè e, mâ rhîrhér̂é, mâ gaamëë, mâ ëi, mâ vi pè kau, mâ ar̂inadö, mâ mör̂ö kwéyë rua waavi!»

13Na bör̂i êr̂ê yè-nya na dèxâ rai pâi béâr̂i, êr̂ê: «Wîr̂î-r̂é na pâr̂â kâmö-a paxa cur̂i pâr̂â mêr̂ê ka uè, mâ cér̂é mi xè-wè?» 14Gö bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau mwêê, gè dè tâwai.» Na bör̂i aʼcëi yè-nya êr̂ê «Cér̂é-a ré cér̂é wê mi xè ka bwêêpë ka kau; cér̂é bör̂i gââ pâr̂â mêr̂ê-r̂é mâ pè uè rö war̂a i Arénio. 15Tö ökâré, cér̂é wê tö némèè kaa per̂e i Bâô, mâ cér̂é kâmö yar̂i xi-e rèi bwê mâ daa rö mwâ xi-e. Aè ö ce ré tö kaa per̂e, wè nè yè mâ yakôwîî-r̂é i mwââ mwââlöö xi-e. 16Cér̂é yè da mêr̂ê tëë, mâ cér̂é yè da bar̂i wâyö tëë bar̂ee, aè nè yè da tèi-r̂é na karèè mâ pixê. 17Wè nè yè vi ër̂i-r̂é na Arénio, ré tö négowé né kaa per̂e mâ nè yè mâ yörhèè-r̂é na kaa pwé i rhëë né mör̂u, aè nè yè bör̂i câ vè mèr̂i pâr̂â pwêê rhëë rö pièmè-r̂é na Bâô.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index