Search form

Apocalypse 9

1Na bör̂i ku döö na angéla pèkanii. Gö bör̂i tö rhûû dèxâ âr̂âwir̂è ka bèi ria mi xè nékö na bwêê jë. É bör̂i nââ yè-è kii né néwô ka dö tù aau. 2Na bör̂i pwa rua na pur̂uu xè-i mi néwô, na ûr̂û pur̂uu kêmör̂u ka kau aau; na bör̂i orê na mèèxa mâ wêêwa xè-i pur̂uu néwô. 3Cér̂é bör̂i tù rua mi xè puu na pâr̂â kör̂éé mâ karui bwêê jë; é bör̂i nââ yè-r̂é ar̂inadö, na ûr̂û ar̂inadö né pâr̂â pwévinyôr̂ô né bwêê jë. 4Aè é dè êr̂ê yè-r̂é cè ké-r̂é da waa vè yaané pâr̂â deewi né bwêê jë mâ dèxâ kââ ka müü, mâ kêê ka vi tö rhar̂i, aè na e rö na pâr̂â kâmö ré da wii na pètâbâ i Bâô rö pèr̂èmè-r̂é. 5É kâyâi yè-r̂é bar̂ee êr̂ê, cér̂é yè da yö vè mii-r̂é, aè é yè yömör̂ui-r̂é rö tèi pâr̂â var̂ui ka kanii; aè ö ké bwêêpë xé-r̂é, wè na ûr̂û ké bwêêpë i ö kâmö ré na rhöwöxè-è na pwévinyôr̂ô. 6Cér̂é yè bör̂i vi mèyè ké yè pèii na pâr̂â kâmö rèi ö nédaa-ré, cér̂é yè bör̂i da mè yèri; cér̂é yè bar̂i pèii mé, aè nè yè ör̂ö rai-r̂é na pèii mé.

7Aè kar̂ö pâr̂â kör̂éé, wè na ûr̂û kar̂ö yovar̂i é kâ vè tö vâ yè vi paa, aè pâr̂â gwâ-r̂é, wè na ûr̂û pâr̂â bwaar̂a kör̂öna mwâné mii, aè pâr̂â némèè-r̂é, wè na ûr̂û wêê mèè kâmö. 8Na wii na pûr̂û gwâ-r̂é, na ûr̂û pûr̂û gwâ pâr̂â powè, aè pâr̂â pèè wâ-r̂é, wè na ûr̂û pèè wâ pâr̂â liona. 9Na wii na cur̂i né pèè wââ, wè jer̂e kwêêr̂ê vaö, aè kûr̂û rhèrhee-r̂é, wè na ûr̂û ké kô i pâr̂â waciö mâ pâr̂â yovar̂i ka dö pôr̂ô ka rhâmâ wa vi paa. 10Na wii bar̂ee na pâr̂â mèè mar̂a xé-r̂é ré ûr̂û mèè mar̂a pwévinyôr̂ô ka wii na ka vi kùxè, aè na tö pâr̂â mèè mar̂a xé-r̂é na awir̂è cè ké-r̂é waa vè yaané pâr̂â kâmö rèi kanii var̂ui. 11Na ör̂ökau xé-r̂é na angéla né néwô ka tö vè tù aau, néé-é rö mêr̂ê aʼ xè Hébèru, wè «Abadon», aè rö-i mêr̂ê aʼ xè Héléni, wè «Apolyon.»

12Na wê cowa na bwêêpë ka baayê, tö rhûû, wè na mö ké tö na kaar̂u bwêêpë ré yè mâ dè pwa.

13Na bör̂i ku döö na angéla pèkanii na ma rhaaxâ. Gö bör̂i tö pwêr̂ê dèxâ mêr̂ê aʼ ka pwa mi xè-i kavùè gi ka tö kaa yâmar̂a mwâné mii rö némèè Bâô, 14na êr̂ê yè angéla pèkanii na ma rhaaxâ ka tö xar̂a döö, êr̂ê: «Cöö kavùè angéla ré é pöi-r̂é rö kar̂ö rhëë ka kau, wè Éuférate.» 15É bör̂i cöö pavùè angéla ré é kâ vè tö vâ vè kââ né ar̂èè, mâ nédaa, mâ var̂ui, mâ nédö, cè ké-r̂é vi yö vè mii pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, na ki karir̂i, é bör̂i yö vè mii rhaaxâ. 16Ké pôr̂ô i pâr̂â kâmö paxa vi paa pa te rö yovar̂i, wè na wa 200.000 mille, wè gö tö pwêr̂ê ké pôr̂ô xé-r̂é. 17Na ûr̂û-ré bar̂ee, wè gö tö rhûû pâr̂â yovar̂i rö ka êr̂ê vèa, mâ pâr̂â kâmö ré te rö xé-r̂é, wè na wii na mêr̂ê-r̂é ka ûr̂û kêmör̂u pè cur̂i pèè wââ-r̂é, mâ wakini, mâ sufre, aè gwâ pâr̂â yovar̂i, wè na ûr̂û gwâ pâr̂â liona; aè na tù rua mi xè néwâ-r̂é na kêmör̂u, mâ pur̂uu mâ sufre. 18É bör̂i yö vè mii dèxâ ékar̂aè pèkarir̂i pâr̂â kâmö i karir̂i kââ ré é mé xè-i, ökâré kêmör̂u mâ pur̂uu mâ sufre ré tù rua xè pâr̂â néwâ-r̂é. 19Wè awir̂è né pâr̂â yovar̂i, wè na tö pâr̂â néwâ-r̂é, mâ pâr̂â mèè mar̂a xé-r̂é; wè na ûr̂û pâr̂â mârhùr̂ii na pâr̂â mèè mar̂a xé-r̂é, mâ na wii na gwâ mèè mar̂a xé-r̂é, cér̂é bör̂i waa vè yaané xè-i pâr̂â kââ-ré. 20Aè pa örua xè-i pâr̂â kâmö ré é da yö vè mii-r̂é xè-i pâr̂â pèii-ré, wè cér̂é da vipââr̂i xar̂a pâr̂â nêr̂ê né néxar̂a â-r̂é, wè cér̂é tâ nôô yè pâr̂â u, mâ pâr̂â kaxoo mwâné mii mâ mwâné mè, mâ vaö, mâ pèyaa mâ kêê, wè pâr̂â kââ ka da tâwai ké yè rhî, mâ pwêr̂ê mâ vâr̂â; 21aè cér̂é da vipââr̂i xè-i pâr̂â vi yö vè mii xé-r̂é, mâ xè-i ké waa xé-r̂é pâr̂â ar̂ii bwir̂i, mâ waa nô ka yaané mâ pâr̂â.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index