Search form

Romains 10

1Pâ kaavèâi-nya éé, dö rhî vè e i wêê nénââ xi-nya mâ pwaér̂ö xi-nya yè Bâô, vè ké-r̂é pâi xè Israèl, wè na e na ké-r̂é mör̂u. 2Gö ye vè avâr̂i-r̂é, êr̂ê, na wii na rhî vè e xé-r̂é yè Bâô, aè rhî vè e rö ka yèri ké yè rhîâgür̂ü xé-r̂é rö-i. 3Wè cér̂é da tâwai-e târi i Bâô, aè cér̂é dè mèyè ké yè vi câwâ rö-i târi xé-r̂é, cér̂é bör̂i da tâ nôô yè târi i Bâô. 4Wè na léé mââyöö na Kérisö, cè ki yè aʼvè târi pâr̂â kâmö ré tâ néwèi-e.

Vi Pè Mör̂u Vè Ki Ö Kâmö Ré Tâ Néwèi Yè Ör̂ökau

5Wè na yu na Mosé rö-i târi mi xè-i mââyöö, êr̂ê: «Ö kâmö ré waa pâr̂â kââ-ré, wè, nè yè mör̂u xè xé-r̂é.» 6Aè na pi vi dèxâ na ké tëvë i târi mi xè-i tâ néwèi, wè na vi êr̂ê, êr̂ê: «Koa yè êr̂ê rö wêê nénââ xi-i, êr̂ê, wîr̂î ré yè tèi rua na nékö?» Ökââ nô-né, nè yè rhééröö ria mi na Kérisö; 7«töwè wîr̂î ré yè vi ria rö ka tù?» Ökââ nô né, nè yè vi rua mi na Kérisö xè ka pèii mé. 8Aè jië ré na êr̂ê na târi mi xè tâ néwèi? «Na êr̂ê, na tö pwar̂a-i na nô, na tö néwâ-i, na tö wêê nénââ xi-i.» Wè nô né tâ néwèi ré gèré vi pur̂â i. 9Na ki gè êr̂ê vèa i néwâ-i êr̂ê, Ièsu ré Ör̂ökau, mâ na ki gè tâ néwèi rö wêê nénââ xi-i êr̂ê, Bâô ré pè mör̂u-é tëë rai pâi pa pèii mé, é yè pè mör̂u-i. 10Tâ néwèi rö wêê nénââ, wè wêyê né târi, aè êr̂ê vèa rö-i néwâ, wè wêyê né vi pè mör̂u, na ûr̂û ka yu mâ', êr̂ê: 11«Ö kâmö ré yè tâ néwèi-e, wè, é yè da pè köö-è.» 12Na da wii na ka pi vi dèxâ rö pwar̂a pâi xè Juda mâ pâi pa dö töö, wè, na rhaaxâ rö na Kérisö, Ör̂ökau xé-r̂é wânii, ré kigör̂ödiwi vè ké-r̂é, cér̂é paxa aʼyè-è. 13«Wè ö kâmö ré yè aʼyè néé ör̂ökau, é yè pè mör̂u-é.»

14Aè cér̂é mâ tâîî ké yè aʼyè ö ce ré cér̂é da tö tâ néwèi-e? É yè mâ tâîî ké yè tâ néwèi ö ce ré é da dö tö pwêr̂ê nô-né? É yè mâ pwêr̂ê tâîî nô-né, na ki yèri kâmö ka yè vi vaa-i? 15Aè cér̂é yè vi vaa-i tâîî, na ki mâ da tùr̂ùwaa-r̂é? Na ûr̂û ka yu mâ', êr̂ê: «Na dö rhîrhér̂é na pâr̂â köwi xè ria i cér̂é ré vi vaa-i nô ka e!» 16Aè cér̂é da rhau bar̂i pwêr̂êwaa vi rherhî ka e. Na bör̂i êr̂ê na Isaia êr̂ê: «Ör̂ökau, wîr̂î ré tâ néwèi vi pur̂â xé-vé?» 17Ökâré na tewa mi na tâ néwèi xè-i ka é pwêr̂ê, aè ka é pwêr̂ê, wè kèi mi nô i Kérisö.

18Aè gö ërëwaa êr̂ê: «Ârikéé, cér̂é da pwêr̂ê ra?

Aè, na vi na mêr̂ê aʼ xé-r̂é rö bwêê jë wânii,

Mâ nô xé-r̂é cêmè rö pûûner̂e wânii.»

19Aè gö vi ërëwaa tëë mwâr̂â, êr̂ê, na da xa rhîâgür̂ü na Israèl? Aè Mosé ré êr̂ê baayê ma', êr̂ê:

«Gö yè pè tuö vi pèr̂i xe-ve yè dèxâ névâ ka da dö névâ,

Gö yè pè tuö vi rhôê xe-ve yè dèxâ névâ ka yèri ké yè tâ pâgür̂ü xi-e.»

20Aè na êr̂ê bar̂ee na Isaia ka mör̂ö vi kwéjî rai pâr̂â nô-ré, êr̂ê:

«Cér̂é wê cêmèèr̂i-nya na cér̂é ré da mèyè-nya,

Gö wê tö vèa yè-r̂é paxa da tùr̂ùyè-nya.»

21Aè na êr̂ê rö-i nô né Israèl, êr̂ê:

«Gö bâ yùù duö néxar̂a â-nya xè rua rèi karèè

Yè dèxâ ba pa da tâ néwèi mâ pa vi caa-r̂é.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index