Search form

Romains 11

Na Da Virai Israèl Na Bâô

1Tö ökâré gö êr̂ê, na wêr̂êi na wê virai ba xi-e na Bâô? Aè na da ûr̂û-ré. Gö kâmö xè Israèl na gènyâ, gö mör̂u Abérahama, gö kâmö xè mwââr̂ö rö Béniamina. 2Na da virai na Bâô ba xi-e ré na rhîâgür̂ü-é mâ'. Gëve da tâwai ö kââ-ré na êr̂ê na ka yu mâ', wa Élia, na na vi kââr̂â i pâi xè Israèl yè Bâô, êr̂ê: 3«Ör̂ökau, cér̂é yö vè mii pâr̂â péröféta xi-i, mâ yapurhâi pâr̂â kaa yâmar̂a xi-i, gö bör̂i örua na gènyâ rhâri, aè cér̂é bar̂i yö vè mii-nya.» 4Bör̂i jië ré na aʼcëi i na mêr̂ê aʼ i Bâô? Na êr̂ê: «Gö ngërher̂e vè ki-nya kanii na mâ kaar̂u mille kâmö paxa da yùù béé â-r̂é mâ yè Baala.» 5Na bör̂i dè ûr̂û-ré rèi nédaa xina. Na wii na pâr̂â kâmö é ngërher̂e-r̂é rö-i vi méar̂i vi bwir̂i.

6Na ki kèi vi méar̂i vi bwir̂i, na bör̂i da kèi tëë nêr̂ê né mââyöö, wè wi da vi méar̂i vi bwir̂i tëë na vi méar̂i vi bwir̂i. 7Ö jië ré gèré yè bör̂i êr̂ê? Na da pwa yèr̂i na Israèl ökââ ré na wê mèyè-è, aè dè cér̂é ré é wê ngërher̂e-r̂é, ré wê pwa yèr̂i. 8Na bör̂i vi na ka wâréuu na wêê nénââ xé-r̂é, na ûr̂û ka yu mâ' êr̂ê: «Na nââ yè-r̂é ko né dâr̂âxur̂u na Bâô, mâ pièmè ka da rhî, mâ böödê ka da pwêr̂ê kwéyë rua xina.» 9Aè na êr̂ê bar̂ee na David êr̂ê:

«Na e na taapër̂ë xé-r̂é cè ki ûr̂û wêê goo yè-r̂é, mâ dé,

Mâ pè dùxè-r̂é, mâ pè kwê.

10Na e na ki orê na pièmè-r̂é, cè ké-r̂é da rhî;

Na e na ki rhé yùù na dèè-r̂é waavi.»

Vi Pè Mör̂u Yè Pâi Pa Dö Töö

11Gö bör̂i ërëwaa êr̂ê, na wêr̂êi, cér̂é wê dùxè-r̂é, mâ bèi aau waavi? Na da ûr̂û-ré, rhaaxâr̂ö rö-i ké bèi xé-r̂é, na bör̂i vi na ka pwa yèr̂i pâi pa dö töö na vi pè mör̂u cè ki wêyê pè vipââr̂i Israèl. 12Ökâré na kigör̂ödiwi e na bwêê jë xè-i ké bèi xé-r̂é pâi xè Israèl, na pè kigör̂ödiwi pâi pa dö töö na ké vi yùù vè yar̂i-r̂é aau, nè dö rhâri rèi nédaa ré cér̂é yè rhau vi ru mi na pâi pa dö töö.

13Aè gö êr̂ê yè-ve pa cëi nô i Bâô na é ër̂i-ve rö-i dö töö, êr̂ê: “Gènyâ aposetolo é tùr̂ùwaa rö pwar̂a pâi pa dö töö, gö waa vè uxo nêr̂ê-nya, 14cè ki waawaa pè vipââr̂i bör̂i rai pâ ker̂e-nya, mâ pè mör̂u bör̂i rai-r̂é.” 15Wè na ki wê pè tuö nâânévâ rö bwêê jë na ké wê virai-r̂é, nè yè jië na ké yè cëi-r̂é mi tëë? Nè yè dö ûr̂û ké mör̂u tëë xè ka pèii mé! 16Nè yè ar̂ii na mâidö, nè yè bör̂i ar̂ii na vi yiur̂u; nè yè ar̂ii na kwèè rö néjë, nè yè bör̂i ar̂ii bar̂ee na kööè rö wêêwa. 17Aè na ki mâ yörher̂e bör̂i kööè, é bör̂i pöyövia-i rö xé-r̂é, gèi élaiö xè néxö, na bör̂i wii ki-i xè-i mi bwêê kwèè mâ jâr̂â élaiö, 18gè da vi na ka pè kau-i yè pâr̂â kööè ka é yörher̂e. Na ki gè yè pè kau-i, wè na e na gèi tâ néxâi êr̂ê, na da gèi ré pèi bwêê kwèè, aè bwêê kwèè ré pè xi-i.

19Gè yè bör̂i vi êr̂ê: «É wê yörher̂e pâr̂â kööè-ré, cè ki pöyövia-nya rö xé-r̂é.» 20Avâr̂i, é wê yörher̂e-r̂é xè-i ké da tâ néwèi xé-r̂é, aè gèi, wè gè tö aau xè-i ké tâ néwèi xi-i. 21Koa yè pè kau-i rö, aè na e na gèi bar̂a. Wè na wê da tâ néxâi yè pâr̂â dö kööè na Bâô, na e na gèi bar̂a êr̂ê, nè yè da tâ néxâi-i bar̂ee. 22Na e na gèi tö rhûû vi kââwaa mâ vi mör̂ö i Bâô; wè vi mör̂ö xi-e yè-r̂é paxa wê bèi, aè vi kââwaa yè-i, na ki gè cuè vè mör̂ö rö vi méar̂i xi-e; wè wi yörher̂e-i na ce. 23Cér̂é bar̂ee, na ké-r̂é da mör̂ö rö ké da tâ néwèi xé-r̂é, wè, é yè tâwai pöyövia-r̂é, wè na wii na awir̂è i Bâô né ké yè pöyövia-r̂é tëë. 24Gèi tö rhûû, é yirher̂e-i xè-i élaiö rö néxö, é bör̂i pöyövia-i rö-i wêyê ka da uvar̂a yè-i rö pwar̂a dö élaiö, tö ökâré na pâr̂i pâr̂â dö kööè cè ki mâ pöyövia-r̂é vèâ tëë rö pwar̂a dö pûû élaiö ré cér̂é mi xè-i.

Vi Pè Mör̂u Ba Xè Israèl Tèi Nédaa Ka Taadè

25Gö da bar̂i pâ kaavèâi-nya, cè ke-ve da tâwai nô ka tö yêr̂ê-â, koa wö-ve tâ néxâi êr̂ê, gëve kâmö pa gaamëë, wè nè yè tö aau na ké mör̂ö i dèxâ böömèè Israèl, kwéyë rua rèi ökâré cér̂é yè wê rhau vi ru na pâi pa dö töö. 26É yè bör̂i rhau pè mör̂u Israèl wânii, na ûr̂û ka yu, êr̂ê:

«Nè yè pwa mi xè Siona na Ce ré vigâr̂â,

Nè yè bör̂i yöi virai rai Iakobo pâr̂â kââ ka yèri bar̂a yè Bâô rö xé-r̂é.

27Ökâré vi kîbô xi-nya yè-r̂é, wè

Gö yè cöö virai nô ka yaané xé-r̂é.»

28Tö i wêyê né vi rherhî, wè cér̂é pâr̂â kâmö pa rhîaa i Bâô na pûû-é na gëve; aè rö-i wêyê ré ké pâbir̂i-r̂é i Bâô, wè é méar̂i-r̂é na pûû-é na pa pevaa xé-r̂é. 29Wè, na da wii na vipââr̂i rö ké nââ i Bâô mâ ké aʼyè xi-e. 30Gëve mâ', wè gëve da pwêr̂êwaa Bâô, bör̂i xina, wè xè-i ké da pwêr̂ê i Israèl, é bör̂i méar̂i-ve, 31na bör̂i ûr̂û-ré rö pwar̂a-r̂é, wè xina, cér̂é da pwêr̂êwaa Bâô, aè xè-i ké wê méar̂i-ve baayê, é yè bör̂i méar̂i-r̂é bar̂ee. 32Wè na rhau kâ vèâi pâr̂â kâmö na Bâô rö-i ké da pwêr̂ê xé-r̂é nô, cè ki bör̂i rhau kââwaa-r̂é.

Ké Kau E Aau I Bâô

33Ka tù aau ka yèri léé i gaamëë mâ vi tâwai i Bâô! Na da tâwai wii na dâ né vi rhôôr̂u xi-e mâ ké yè rhîâgür̂ü pâr̂â wêyê xi-e. 34Ûr̂û ké êr̂ê i ka yu mâ' êr̂ê:

«Wîr̂î ré tâwai vi tâ néxâi i Ör̂ökau,

Wîr̂î kâmö ré tëvë vèâ cur̂u-é?

35Aè wîr̂î nââ yè baayê,

Cè ki tâwai cëi pè kwê rai-e?»

36Xè xi-e na pâr̂â kââ wânii, mâ rö xi-e mâ vè ki-e. Ki e na rhîrhér̂é cêmè rua waavi mâ waavi. Amen.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index