Search form

Romains 13

Pwêr̂êwaa Pâi Pa Vi Winô Rö Névâ

1Na e na pâr̂â kâmö cè ké-r̂é pwêr̂êwaa pâr̂â pa vi winô pa kau mâmâ. Wè na yèri dèxâ kaa vi winô ka yè da mi xè-i Bâô, aè ka é rhau pè tömâ xi-e na pâr̂â pa vi winô xina. 2Ökâré kâmö ka texai kaa vi winô, wè na texai dâ ré na pè tömâ na Bâô, aè cér̂é ré texai ûr̂û-ré, wè nè pwa yèr̂i-r̂é na vi rhôôr̂u ka yéé. 3Wè é da bar̂a i pa vi winô rö-i câwâ ka e, aè na e rö-i câwâ ka yaané. Gè rhî vè e ké yè da bar̂a yè kaa vi winô ra? Waa câwâ ka e, nè yè bör̂i aʼvè e-i na ce. 4Wè na waa nêr̂ê Bâô na ka vi winô vè ki-i yè kââ ka e. Aè na ki gè waa câwâ ka yaané, na e na gèi bar̂a. Wè na da tö cör̂ö vi bwir̂i na o taua rö xi-e, wè na waa nêr̂ê Bâô na ce cè ki nââ pè kwê yè kâmö ré waa câwâ ka yaané, mâ waa pè urhii yè-è. 5Ökâré na e na ki mâ pwêr̂êwaa, na da kèi rö ké bar̂a i pè urhii, aè kèi bar̂ee vi rhîâgür̂ü.

6Ökâré na e bar̂ee na ké yè yùè êê vië, wè cér̂é kâmö yar̂i i Bâô na cér̂é ré é nââ yè-r̂é ké yè waa vè târi nêr̂ê né êê vië. 7Nââ yè pâr̂â kâmö pâr̂â kââ ré dö néké-r̂é; nââ êê vië yè kâmö ré cëi êê vië, aè nââ kwââvâr̂â yè kâmö ka cëi kwââvâr̂â, bar̂a yè ö kâmö ré é bar̂a yè-è, nââ vi pè kau yè kâmö é vi pè kau-é.

Méar̂i Kâmö Ka Tö Vè Ubwa I

8Koa yè pè jö vè mii nékwêêr̂ê dèxâ kâmö, na e rö na gëve waa rö-i ki yè vi méar̂i-ve vè rhaaxâ; wè na yexèvè mââyöö na ö kâmö ré méar̂i kâmö ka tö vè ubwa i-e. 9Tö rhûû pâr̂â mââyöö ré êr̂ê: «Koa yè cuu pâr̂â, koa yè vi yö vè mii, koa yè pâr̂â, koa yè wêêgûr̂û-i na dèxâ kââ», mâ rhau pâr̂â mââyöö ré vi, wè na rhau êê na nô ré, êr̂ê, «gè méar̂i kâmö ka tö vè ubwa i ûr̂û-i.» 10Na da waa vè yaané kâmö ka tö vè ubwa na vi méar̂i, aè na ya vè rhâri mââyöö na vi méar̂i.

Tö Vâ Yè Ké Yè Pwa Tëë I Kérisö

11Gö êr̂ê ûr̂û-ré, wè gëve tâwai nédaa xina; na wê pwa na pè mèèxa né ké yè ya vè tâ rhî-ve rai kur̂u, wè na tö vè ubwa xina na vi pè mör̂u vi kwéjî rai nédaa ré gèré mö ké tâ néwèi. 12Na mwââ na bwê, aè na tö vè ubwa na daa. Na e na gèré cùù virai pâr̂â némui orê, mâ umui-ré i pâr̂â némui daa. 13Na e na gèré vâr̂â vè târi vi, ûr̂û ké vi xé-ré rö-i daa, koa yè vi arai, mâ wâyö, mâ vi yôôbö, mâ pâr̂â, mâ vi caa-ve, mâ vi yar̂ii. 14Aè cur̂i na gëve Ör̂ökau Ièsu Kérisö, mâ koa yè tâ vi nénââ yè kar̂ö, wè wi yexèvè na pâr̂â rhî vè e xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index