Search form

Romains 14

Koa Yè Rhôôr̂u Kaavèâi-I

1Cëi vèr̂i kâmö ka yör̂a rö-i tâ néwèi, aè koa yè vi caa rö-i ké tâ néxâi xi-e. 2Wè vi tâ néxâi dèxâ na ké yè ara pâr̂â êê ara wânii, aè na vi rhèè na dèxâ, mâ ara rö pâr̂â êê ara ka tuö xè-i néjë. 3Koa yè vi na kâmö ka ara cè ki rhî vè yar̂i kâmö ré da â vi öi, aè koa yè vi na kâmö ré da â vi öi na ka tâ néxâi yè kâmö ka ara, wè na wê cëi-e na Bâô. 4Wè gèi wîr̂î na gèi cè gèi vi na ka tâ néxâi yè kâmö yar̂i i dèxâ? Ki tömâ mâ ki bèi, dè nêr̂ê ör̂ökau xi-e. Aè nè yè dè tömâ, wè na dè tâwai na ör̂ökau xi-e ké yè pè tömâ-ê vè mör̂ö.

5Aè na tâ néxâi na dèxâ kâmö êr̂ê, na vi kwéjî na dèxâ nédaa rai dèxâ nédaa, aè vi tâ néxâi i dèxâ, êr̂ê, na rhau virù na pâr̂â nédaa. Na e na ki yè tâ néxâi vè târi na kâmö rö wêê nénââ xi-e ö kââ-ré na tâ néxâi. 6Ö kâmö ré pè dö kââ dèxâ nédaa mâ dèxâ, wè na waa vè ki Ör̂ökau. Aè ö kâmö ré vi ara, wè na ara vè ki Ör̂ökau, ö kâmö ré da vi ara, wè ki Ör̂ökau na ké da ara xi-e, aè na ëi bar̂ee yè Bâô. 7Ökâré na yèri dèxâ rai-ré ka yè mör̂u vè ki-e, mâ na yèri bar̂ee ka yè mé vè ki-e. 8Wè na gèré mör̂u, gèré mör̂u vè ki Ör̂ökau; mâ gèré mé, gèré mé vè ki Ör̂ökau. Gèré yè mör̂u mâ gèré yè mé, gèré néki Ör̂ökau. 9Wè na wê mé mâ mör̂u na Kérisö, cè ki Ör̂ökau i pa mé mâ pa mör̂u. 10Aè gè wêr̂êi, gè tâ néxâi yè kaavèâi-i? Gèi bar̂ee, gè rhî vè yar̂i xi-yé pâdii-i? Wè gèré yè rhau tö vèa rö kaa vi rhôôr̂u-i Kérisö. 11Wè é wê yu êr̂ê:

«Na êr̂ê na Ör̂ökau êr̂ê,

Gö mör̂u, cér̂é yè rhau yùù béé â-r̂é yè-nya,

Cér̂é yè rhau pè kau Bâô na pâr̂â kur̂umé vidù.»

12Ökâré gèré yè rhau êr̂ê vèa pâr̂â câwâ xé-ré vidù yè Bâô.

Koa Yè Pè Dùxè Kaavèâi-I

13Tö ökâré, gèré da vi tâ néxâi tëë yè dèxâ mâ dèxâ; aè, na e na ki mâ tâ néxâi rö cé-a êr̂ê, koa yè waa dèxâ kââ ka yè pè dùxè kaavèâi-i mâ pè bèi-e. 14Gö tâwai mâ na tâ mwér̂é rö pwéé-nya xè-i Ièsu Kérisö, êr̂ê, na yèri dèxâ kââ cè ki miir̂i vè târ̂ââ, aè na ki tâ néxâi na dèxâ kâmö êr̂ê, na miir̂i na dèxâ kââ, na bör̂i dè miir̂i yè-è. 15Aè nè yè kâ vè yéé kaavèâi-i na dèxâ néara-i, gè da köiwaa tëë wêyê né vi méar̂i. Koa yè kâ vè yèri xè-i néara-i, ö kâmö ré na mé vè ki-e na Kérisö. 16Koa rö, wè wi mör̂ö yè Bâô na dèxâ kâmö, xè-i târi xè-i mi Bâô ka e yè-ve. 17Wè na da êê ara mâ wâyö ré nô né mwâcir̂i i Bâô, aè na e rö na târi, mâ nâânévâ, mâ vi or̂o rö-i Ko-Ar̂ii. 18Ö kâmö ré kâmö yar̂i i Ièsu Kérisö rö-i wêyê ka ûr̂û-ré, wè na e yè Bâô, mâ cér̂é aʼvè e-é bar̂ee na pâr̂â kâmö.

19Ökâré, na e na gèré mèyè pâr̂â kââ pè nââbéé nâânévâ, mâ ké vâi mwâ vè rhaaxâ. 20Koa yè kâ vè bwir̂i nêr̂ê Bâô xè-i êê ara. Na rhau e na pâr̂â kââ, aè na yaané rö na dèxâ kâmö na ki pè dùxè dèxâ kâmö na ce xè-i néara-è. 21Na e na ki mâ da aviuxe, mâ wâyö divââ, mâ waa dèxâ kââ ka yè tâwai pè dùxè kaavèâi-i. 22Ö vi tâ néwèi xi-i, wè, na e na gèi tö xar̂a vè ki-i rö, rö némèè Bâô. Na kau mâmâ na ko kâmö ré da pè yerii-e rö-i ö kââ-ré na aʼvè e. 23Aè ö kâmö ré vi rhèè, mâ ara êê ara ré na kâ vè yèri na Bâô, xè-i ké da waa xi-e rö-i tâ néwèi. Pâr̂â kââ ré wânii ka da kèi mi tâ néwèi, wè ökâré yaané.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index