Search form

Romains 16

Pâr̂â Nô Né Vi Méar̂i Vidù

1Gö aʼvè e yè-ve Foébé, wè na kür̂ü-ré, mâ na waa nêr̂ê yè pâr̂â ékalésia rö Kénékéré. 2Na e na gëve cëi-e rö-i Ör̂ökau xé-ré, mâ rö-i wêyê i pâ kâmö pa vi rheewaa-r̂é, na e na gëve nââbéé-é rö-i pâr̂â kââ ré nè yè dè waa, wè na kâmö ka nââbéé yawi pâr̂â pa pôr̂ô mâ gènyâ bar̂ee.

3Nââ vi méar̂i xi-nya ka e yè Pirisika mâ Akila, duö kâmö ré waa nêr̂ê gèvé-nya rö-i Kérisö Ièsu, 4duö kâmö ré nââ duö kwèègûr̂û-r̂u cè ki pè bawi-nya; na da gènyâ rhar̂i ré ëi yè-r̂u, aè dè pâr̂â ékalésia bar̂ee rö pwar̂a pâi pa dö töö. 5Nââ bar̂ee vi méar̂i xi-nya yè ékalésia ré tö wêê mwâ xi-r̂u. Nââ vi méar̂i xi-nya ka e yè Épénéto, dö wêê nénââ xi-nya, mâidö i névâ rö Asia vè ki Kérisö. 6Nââ vi méar̂i ka e yè Maria, wè kâmö ré waa nêr̂ê ka kau vè ke-ve. 7Nââ vi méar̂i xi-nya ka e yè Anédronika mâ Junia, du ker̂e-nya mâ duö béé-nya rö êê pö, na mâʼ na rhenô né-r̂u rö pwar̂a pâr̂â aposetolo, mâ cur̂u vi ua Kérisö baayêr̂î-nya.

8Nââ vi méar̂i xi-nya yè Amépilia, dö wêê nénââ xi-nya rö-i Ör̂ökau. 9Nââ vi méar̂i xi-nya yè Urbaéno, ré waa nêr̂ê vèâ gèvé yè Kérisö, mâ Sétako, dö wêê nénââ xé-ré. 10Nââ vi méar̂i xi-nya yè Apéla, kâmö ré é aʼvè e-é rö pwar̂a Kérisö. Vi méar̂i xi-nya bar̂ee yè-r̂é pâ kè wêê mwâ i Aristobulo. 11Nââ vi méar̂i xi-nya yè Hérodiona, wi ker̂e-nya. Vi méar̂i xi-nya yè pâ kè wêê mwâ i Nakisa, paxa tö-i Kérisö. 12Nââ vi méar̂i xi-nya ka e yè Trufaina mâ Trufosa, dui dua waa nêr̂ê yè Ör̂ökau. Nââ vi méar̂i xi-nya yè Pèrèsi, dö wêê nénââ xi-nya, bwè ka dö waa nêr̂ê vè kau rö-i Ör̂ökau. 13Nââ vi méar̂i xi-nya ka e yè Rufus, dö kâmö ka é pâbir̂i-e i Ör̂ökau, mâ pâni-e, ré pâni-nya bar̂ee. 14Nââ vi méar̂i xi-nya yè Asunkérito mâ Félégon, mâ Hermès, mâ Patéroba, mâ Hermas, mâ pâ kaavèâi ré tö pwar̂a-r̂é. 15Nââ vi méar̂i xi-nya ka e yè Filologo mâ Julia, mâ Néréa, cur̂u kür̂ü-é, mâ Olumépa, mâ rhau cér̂é pa vi rheewaa-r̂é tö vèâ.

16Gëve vi nââ yè-ve vè rhaaxâ vi méar̂i xi-nya ka e, rö-i vi ji vè biö ka ar̂ii. Cér̂é rhau nââ yè-ve vi méar̂i xé-r̂é ka e na pâr̂â ékalésia i Kérisö.

Pè Cowa Ké Yakoa

17Pa kaavèâi-nya éé, gö pëër̂ii yè-ve cè gëve rhîâgür̂ü pa kâmö ré pè tuö vi caa mâ pè vi dùxè, ökâré pâr̂â câwâ ka da virù vèr̂i ka vi aʼpâgür̂ü yè-ve. Tö koa rai-r̂é na gëve. 18Wè cér̂é da kâmö yar̂i i Kérisö Ör̂ökau xé-ré na pâr̂â kâmö paxa ûr̂û-ré, aè cér̂é kâmö yar̂i i pwéé-r̂é, mâ cér̂é pè vi mür̂ü pâr̂â kâmö pa da tâwai pâr̂â kââ, rö-i mêr̂ê tëvë xé-r̂é ka kièo mâ vi ârui. 19Wè na mâʼ na rhenô né ké pwêr̂êwaa xe-ve, ökâré gö vi or̂o wa-ve, aè gö rhî vè e rö cè gëve gaamëë yè nô ka e mâ korhî rai kââ ka yaané. 20Na da mwââ na ké yè vi i Bâô né nâânévâ na ka rhagùyi Satana rö é ria né köwi-ve xè-ria.

Ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö!

21Timotéo, ré waa nêr̂ê vèâ gövu, wè na nââ yè-ve vi méar̂i xi-e ka e. Cér̂é ûr̂û-ré bar̂ee na Lukio, mâ Jasona, mâ Sosipatéro, wè pâr̂â pâ ker̂e-nya.

22Gö nââ yè-ve vi méar̂i xi-nya ka e rö-i Ör̂ökau, wè gènyâ Tertio, ré vi yu pèci-a.

23Na nââ yè-ve vi méar̂i xi-e ka e na Gaio, ce ré cëi-nya mâ pa ékalésia rö-a bar̂ee. Na nââ yè-ve vi méar̂i xi-e na Érasto, kâmö ré târ̂î lèèwi rö névâ, mâ Kuarto, dèxâ kaavèâi-ré.

24Ki tö pwar̂a-ve wânii na vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö! Amen!

Pè Cowa Vi Pè Kau

25Pè kau vèr̂i Bâô. Ce ré tâwai pè mör̂ö-ve rö-i tâ néwèi né vi rherhî ka e ré gö vi pur̂â i Ièsu Kérisö, mâ rö-i vi rhîâgür̂ü ré gèvé cëi mi xè ka tö yêr̂ê i Bâô. Ka tö yêr̂ê rö-i pâr̂â ka tö yawi mâ', 26aè na wê tö vèa xina rö-i vi winô i Bâô ka tö aau, é wê nââ rö pâr̂â ka yu i pâ pérövéta, cè ké-r̂é tâwai na pâr̂â bwêêiapâ wânii mâ pwêr̂êwaa tâ néwèi.

27Nââ yè Bâô, ce rö ka gaamëë, rhîrhér̂é rö-i Ièsu Kérisö kwéyë rua waavi. Amen.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index