Search form

Romains 2

Vi Rhôôr̂u i Bâô

1Tö ökâré, é yè da tâwai aʼvè târi-i, wi yè gèi, wi yè dèxâ, ré tâ néxâi yè pâr̂â kâmö-ré, wè na ki gè tâ néxâi yè dèxâ, gè bör̂i pè yerii-i; wè gè tâ néxâi yè-r̂é na gèi, aè gè waa ka virù vèr̂i ké waa xé-r̂é. 2Gèré bör̂i tâwai êr̂ê, nè ye vè avâr̂i vi rhôôr̂u xi-e na Bâô yè-r̂é paxa waa pâr̂â kââ ka ûr̂û-ré. 3Gèi ré kâmö ré tâ néxâi yè-r̂é paxa waa pâr̂â kââ-ré, aè gè dè waa bar̂ee na gèi, gè wêr̂êi, gè tâ néxâi ké yè mâ ör̂ö rai vi rhôôr̂u-i Bâô? 4Aè gè xö rhî vè yar̂i ké vië xi-e ka parui, mâ ké kièo xi-e, mâ ké mwââ i vi méar̂i xi-e? Gè da xa tâwai êr̂ê, na yörhèè-i yè vipââr̂i na ké vië xi-e? 5Aè xè-i ké mör̂ö i wêê nénââ xi-i mâ ké da vipââr̂i, gè bör̂i pu vèâi rö pwar̂a-i vi rhôê yè nédaa né vi rhôê, mâ nédaa né ké yè tö vèa i vi rhôôr̂u ka dö târi i Bâô. 6Wè ce ré yè nââ yè pâr̂â kâmö ka pâr̂i câwâ xé-r̂é vidù; 7ökâré nè yè nââ yè kâmö ré târ̂î vè mör̂ö rö-i câwâ ka e yè rhîrhér̂é mâ aʼvui, mâ mör̂u ka yè da bo, wè, nè yè nââ mör̂u waavi; 8aè cér̂é paxa texai avâr̂i mâ pwêr̂êwaa nô ka téé, xè-i ké kwér̂ènô xé-r̂é, wè nè yè nââ yè-r̂é vi rhôê xi-e mâ rhîaa i. 9Nè yè wii na bwêêpë mâ vi nénââwêr̂ê yè pâr̂â mör̂u i kâmö ré waa câwâ ka yaané, nè yè baayê rö pwar̂a pâi xè Juda, nè yè tö bar̂ee pwar̂a pâi xè Éléni! 10Aè nè yè wii na rhîrhér̂é, mâ aʼvui, mâ vi pè mör̂u yè pâr̂â kâmö paxa waa câwâ ka e, nè yè baayê rö pwar̂a pâi xè Juda, nè yè tö bar̂ee pwar̂a pâi xè Éléni! 11Wè na da tâ néxâi yè wêê mèè kâmö na Bâô.

12Tö ökâré, pâr̂â kâmö ré waa yaané na ki mö yèri mââyöö, wè, cér̂é mâ mé rai mââyöö, aè cér̂é paxa waa yaané na ki wii na mââyöö, é yè mâ rhôôr̂u-r̂é i mââyöö. 13Wè cér̂é da târi rö pwar̂a Bâô na cér̂é paxa pwêr̂ê rö mââyöö, aè na e rö na cér̂é paxa yexèvè mââyöö, wè é yè aʼvè târi-r̂é. 14Wè na ké-r̂é waa vè târ̂ââ câwâ ka pâr̂i mââyöö na pâi pa dö töö pa yèri mââyöö xé-r̂é, cér̂é bör̂i dè vi mââyöö yè-r̂é na pâi-â pa yèri mââyöö xé-r̂é. 15Cér̂é dè pè tö vèa êr̂ê, é yu rö-i rö wêê nénââ xé-r̂é nêr̂ê mââyöö, aè na ye vè avâr̂i mââyöö na vi rhîâgür̂ü xé-r̂é, wè dè pâr̂â vi tâ néxâi xé-r̂é ré aʼvè yaané-r̂é mâ aʼvè e-r̂é. 16Nè yè tö vèa na pâr̂â kââ-ré na ûr̂û vi rherhî ka e ré gö vi vaa i rèi ö nédaa ré né yè vi rhôôr̂u na Bâô, rö-i Ièsu Kérisö, pâr̂â nô ka tö yêr̂ê i kâmö.

Pâi Xè Juda Mâ Pâr̂â Mââyöö

17Aè gèi-ré, ré tö xar̂a néé-é êr̂ê wi xè Juda, gè pawir̂i-i rö-i mââyöö, gè pè kau-i wa Bâô, 18gè tâwai rhî vè e xi-e, aè gè tâ pâgür̂ü xè-i mââyöö, gè bör̂i tâwai ké yè tâ néxâi-e; 19mâ gè aʼvè e-i êr̂ê gè yè yörhèè kâmö ka bwi, mâ gè yè daa yè-r̂é paxa tö-i orê, 20mâ gè yè gaamëë yè-r̂é paxa vi mür̂ü, mâ vi aʼpâgür̂ü yè-r̂é paxa o yar̂i, wè gè tö xar̂a xè-i né mââyöö dö dâ né vi tâwai mâ avâr̂i, 21gèi wi-ré ré vi aʼpâgür̂ü yè-r̂é, aè gè da vi aʼpâgür̂ü yè-i! 22Gè vi pur̂â, êr̂ê, koa yè pâr̂â, gè bör̂i pâr̂â! Gè êr̂ê, koa yè cuu pâr̂â, gè bör̂i cuu pâr̂â! Gè rhîaa i pâr̂â kaxoo-é, gè bör̂i pâr̂â lèèwi rö pâr̂â ka ar̂ii! 23Gè kâmö ka vi pè kau-i wa mââyöö, aè gè waa vè döwi Bâô rö-i ké texai xi-i mââyöö! 24Na ûr̂û ké êr̂ê rö ka yu mâ' pûû-é na ké aʼvè yaané néé Bâô i pâi pa dö töö.

25Wè na dè e na vâr̂â yêr̂ê na ki gè köiwaa mââyöö, aè na ki gè texai mââyöö, gè bör̂i virù vèr̂i kâmö ka da vâr̂â yêr̂ê, na da dö kââ tëë na ké vâr̂â yêr̂ê xi-i. 26Aè, na ki köiwaa nô né mââyöö na kâmö ka da vâr̂â yêr̂ê, nè yè wêr̂êi, nè yè da rhau virù na ké da vâr̂â yêr̂ê xi-e mâ ké vâr̂â yêr̂ê? 27Tö ökâré, ö kâmö ré da vâr̂â yêr̂ê mâ köiwaa mââyöö, wè nè yè vi na ce na ka rhôôr̂u-i, nè yè bör̂i da dö kââ tëë na kar̂ö mââyöö mâ vâr̂â yêr̂ê rö pwar̂a-i, wè gè kâmö ka texai mââyöö. 28Wè é yè da êr̂ê, kâmö xè Juda, rö-i ka tö vèa rö, aè na da dö vâr̂â yêr̂ê bar̂ee, na ö kââ-ré tö vèa rö-i kar̂ö. 29Aè é yè vi êr̂ê kâmö xè Juda kâmö ré yexèvè rö léwé é, bör̂i dö vâr̂â yêr̂ê, wè vâr̂â yêr̂ê i wêê nénââ, ka é waa rö-i ko, aè na da rö-i kar̂ö. Ö kâmö xè Juda ka ûr̂û-ré, wè na ké-r̂é da aʼvè e-é na pâr̂â kâmö, nè yè aʼvè e-é na Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index