Search form

Romains 3

1Aè ö jië na kââ ka vi kwéjî rö pwar̂a kâmö xè Juda? Mâ jië na pè kwê vâr̂â yêr̂ê? 2Na kau na kââ ka vi kwéjî rö pwar̂a pâi xè Juda, wè dè cér̂é ré é kâyâi yè-r̂é vi êr̂ê vèa i Bâô. 3Aè ké-r̂é da tâ néwèi na bör̂i, nè wêr̂êi? Nè yè da tâwai pè gë tâ néwèi i Bâô na ké da tâ néwèi xé-r̂é. 4Aiva, nè yè da tâwai pè gë, wè nè yè tö vèa êr̂ê, na avâr̂i na Bâô, aè cér̂é vee na pâr̂â kâmö. Na ûr̂û ka yu mâ' êr̂ê:

«Na e na ké yè rhîâgür̂ü ké târi xi-i rö pâr̂â nô xi-i, na gèi,

Mâ na e na gèi vigâr̂â na ki mâ tâ néxâi yè-i.»

5Aè nè yè pè tö vèa câwâ ka târi i Bâô na câwâ xé-ré ka da târi, bör̂i ö jië na ö kââ-ré gèré yè êr̂ê? Gö yè êr̂ê rö-i mêr̂ê tëvë i kâmö, êr̂ê, na da târi na Bâô na ki waa pè urhii? 6Bwaa! Nè da ûr̂û-ré. Wè nè yè da târi na Bâô, nè yè bör̂i tâîî ké yè rhôôr̂u xi-e bwêê jë?

7Ökâré na ki yè pè tö vèa avâr̂i i Bâô na ké vee xi-nya, xi-yé ré é yè bör̂i rhôôr̂u-nya, êr̂ê, gö kâmö ka yaané? 8Aè na ûr̂û ké vâpèr̂u-ve i bör̂i mâ vi êr̂ê, gèvé tëvë ûr̂û-ré, êr̂ê: “Xi-yé ré gèré yè da waa nô ka yaané cè ki pwa mi xè-i na nô ka e?” Cér̂é ré wè nè yè dö târi na vi rhôôr̂u ka yè pwa yèr̂i-r̂é!

Na Yèri Kâmö Ka Târi

9Ârikéé? Nè yè wii na kââ ré gèvé yè aʼcëi i? Na yèr̂i aau, wè, gèvé cowa ye vè avâr̂i röi êr̂ê, cér̂é rhau tö é ria né nô ka yaané na cér̂é wânii, wi yè pâi xè Juda, ra wi yè pâi xè Éléni. 10Na ûr̂û ké yexèvè i ka yu mâ', êr̂ê:

«Na yèri aau kâmö ka târi, na dö yèri aau rha wê.

11Na yèri kâmö ka vi rhîâgür̂ü,

Mâ na yèri ka mèyè Bâô.

12Cér̂é rhau vi mür̂ü mâ vi kâgayu-r̂é.

Na yèri dèxâ ka yè waa nô ka e, na dö yèri aau rhaaxâ.

13Pâr̂â kar̂anô xé-r̂é ûr̂û kaa vi uyû ka é cîî,

Mâ vi ârui na kur̂umé-r̂é.

Na tö néwâ-r̂é na pè waa vè yaané.

14Na rhâri na néwâ-r̂é xè-i aʼvè yerii ka mèrè.

15Na mâmâ na duö köwi-r̂é xè ria rö-i ké rhâmâ xé-r̂é na ka pè jö war̂a.

16Pètâbâ-r̂é rö wêyê xé-r̂é, wè, yö vè maii mâ mârhër̂ë.

17Cér̂é da tâwai aau wêyê né nâânévâ.

18Na yèri bar̂a yè Bâô rö némèè-r̂é.»

19Gèvé bör̂i tâwai êr̂ê, rhau pâr̂â kââ ré na êr̂ê na mââyöö, wè na êr̂ê yè pa tö é ria né mââyöö, cè ki yâwîî pâr̂â néwâ mâ da vi aʼvè târi mâ pè rhîâgür̂ü bwêê jë êr̂ê na yaané rö némèè Bâô. 20Wè na yèri dèxâ kâmö ré é yè aʼvè târi-e rö némèè Bâô xè-i câwâ né mââyöö, wè kèi mi mââyöö na ké tâ pâgür̂ü yaané.

Na Tâîî Ké Pè Mör̂u Pâr̂â Kâmö Wânii Na Bâô

21Na bör̂i tö vèa xina na târi i Bâô, aè na da kèi mi mââyöö, wè cér̂é ye vè avâr̂i nô né mââyöö mâ pâr̂â pérövéta. 22Bâô wè na aʼvè târi pâr̂â kâmö wêyê né, na tâ néwèi yè Ièsu Kérisö. Na rhau virù yè pâr̂â kâmö ré tâ néwèi yè-è. 23Wè cér̂é rhau waa yaané na cér̂é wânii, nè yè bör̂i da pwa yèr̂i-r̂é na rhîrhér̂é i Bâô; 24aè é rhau kâ vè târi-r̂é vi bwir̂i rö-i vi méar̂i vi bwir̂i xi-e mâ ké pè vi nawîî i Ièsu Kérisö. 25Wè na wê kâyâi Ièsu na Bâô vè êê pwaér̂ö, na bör̂i dè wêyê né mör̂u yè paxa tâ néwèi na war̂a xi-e. Na pè tö vèa ûr̂û-ré târi xi-e na Bâô, wè na da waa pè urhii yè pâr̂â nô ka yaané ré é waa baayê rèi nédaa né kièo vè mwââ xi-e. 26Ökâré na pè tö vèa ûr̂û-ré târi xi-e na Bâô êr̂ê, na târi aau na ce, dèxâ, na aʼvè târi kâmö ré tâ néwèi yè Ièsu.

27Aè nè tö-wè na vi pè kau ré tö-i pâr̂â nô-ré? Nè yèri aau. Rö-i mââyöö ka ûr̂û yé? Rö-i nêr̂ê kâmö ra? Bwaa! Na pûû-é rö na mââyöö né tâ néwèi. 28Wè gèvé êr̂ê avâr̂i, êr̂ê, é aʼvè târi kâmö xè-i tâ néwèi, na da xè-i nêr̂ê kâmö ré na rhî vè e na mââyöö. 29Na wêr̂êi! Nè yè Bâô i pâi xè Juda rhar̂i na Bâô? Nè yè da Bâô i pâi pa dö töö bar̂ee? 30Aè na Bâô i pâi pa dö töö na ce, wè na dè rhaaxâ r̂ö na Bâô, na bör̂i aʼvè târi rö-i tâ néwèi na ce pâi pa vâr̂â yêr̂ê, aè na wêyê né bar̂ee ké yè aʼvè târi xi-e pâi pa da vâr̂â yêr̂ê na tâ néwèi. 31Ârikéé? Gèré yè vi na ka kâ vè bwir̂i mââyöö rö-i tâ néwèi? Nè da ûr̂û-ré, aè gèré yè pè mör̂ö mââyöö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index