Search form

Romains 4

Dèxâ Dâ Na Abérahama

1Gèré mâ êr̂ê jië wa pâr̂â kââ ré pwa yèr̂i Abérahama bèmûû-ré rö-i kar̂ö? 2Wè na ki mâ yè aʼvè târi-e mâ xè-i pâr̂â nêr̂ê-ê, nè bör̂i dö pâr̂i-e aau cè ki pè kau-é mâ'. Aè, na da ûr̂û-ré rö némèè Bâô. 3Wè jië na nô né ka yu mâ'. «Ö kââ-ré, na tâ néwèi Bâô na Abérahama, é bör̂i aʼvè târi-e xè-i.» 4É yè da êr̂ê yè pè yadii êr̂ê, vi méar̂i vi bwir̂i, wè dè kââ ka é urhii. 5Aè ö kâmö ré yè da tâ néwèi ö kââ-ré na waa, aè na tâ néwèi rö Bâô ré aʼvè târi kâmö ré yaané, é yè aʼvè târi-e xè-i tâ néwèi xi-e. 6Tö ökâré, na dè vi êr̂ê na David ké mâmâ vè kau i kâmö ré na aʼvè târi-e na Bâô, êr̂ê:

7«Na kau mâmâ na ko cér̂é ré é cöö câwâ ka téé xé-r̂é,

Mâ yakarui nô ka yaané xé-r̂é.

8Na kau mâmâ na ko kâmö ré na da aʼdâ-é i nô ka yaané xi-e na Bâô.»

9Ö aʼvui-ré, wè ki pâr̂â paxa vâr̂â yêr̂ê rö ra, aè na da ké-r̂é bar̂ee paxa da vâr̂â yêr̂ê? Aè na dè ké-r̂é bar̂ee, «wè gèré mö ké tö rhûû êr̂ê, é aʼvè târi Abérahama xè-i tâ néwèi xi-e.» 10Aè jië na wêyê? É wê aʼvè târi-e na na wê vâr̂â yêr̂ê röi ra, aè na da tö waa? É da aʼvè târi-e taadè, aè baayê. 11Na bör̂i cëi rhaadè vâr̂â yêr̂ê vè pètâbâ né târi ka é nââ yè kâmö ka tâ néwèi, na ki da tö vâr̂â yêr̂ê. É waa ûr̂û-ré cè ki pevaa wânii paxa tâ néwèi na ké-r̂é da vâr̂â yêr̂ê, é yè bör̂i aʼvè târi-r̂é. 12Aè é waa ûr̂û-ré bar̂ee cè ki pevaa xé-r̂é paxa vâr̂â yêr̂ê, cér̂é paxa da rhî vè e rö vâr̂â yêr̂ê, aè cér̂é köiwaa wêyê i pevaa xé-r̂é Abérahama, mâ vi tâ néwèi xi-e na na da tö vâr̂â yêr̂ê.

É Cëi Xè-I Tâ Néwèi Vi Kîbô I Bâô

13Wè na da xè-i mi mââyöö na ké vi rherhî mâ' yè Abérahama mâ pâr̂â mör̂u-é êr̂ê, é yè mâ vi ye nôâ yè bwêê jë, aè xè-i mi târi né tâ néwèi. 14Na ki kèi mi mââyöö na kaa vi ye-nôâ yè-r̂é bwêê jë, nè yè bör̂i yèri êê tâ néwèi, mâ nè da dö kââ tëë na vi rherhî mâ'. 15Wè na pè tuö vi rhôê na mââyöö, aè ökâré na yèri mââyöö rö-i, na bör̂i yèri bar̂ee ké yè tar̂a kwéjîr̂i.

16Ökâré na mi xè-i tâ néwèi na vi ye nôâ bwêê jë cè ki ûr̂û vi méar̂i vi bwir̂i, mâ cè ki yè yexèvè na vi rherhî yè pâr̂â mör̂u Abérahama, pevaa xé-r̂é wânii, na da cér̂é rö ré mör̂u e rö-i mââyöö, aè cér̂é bar̂ee ré mör̂u e rö-i tâ néwèi. 17Na êr̂ê ûr̂û-ré na ka yu mâ', êr̂ê: «Gö pè tömâ-i cè gèi pevaa i pâr̂â bwêêiapâ ka pôr̂ô yéyé.» Na pevaa xé-ré na Abérahama rö némèè Bâô, wè na tâ néwèi-e, êr̂ê, ce ré pè mör̂u tëë paxa pèii mé mâ aʼvè tö vèa pâr̂â kââ ré mö yèri. 18Na wê yèri wêyê cè ki târ̂î yè na ce, aè na wê târ̂î vè mör̂ö. Na wê tâ néwèi êr̂ê, nè yè mâ pevaa i pâr̂â bwêêiapâ ka pôr̂ô, ûr̂û ké êr̂ê-i rö-ré, êr̂ê: «Nè yè ûr̂û-â na pâr̂â mör̂u-i.» 19Na bör̂i da gë na tâ néwèi xi-e, na da tâ néxâi na ce ké wê dö béâr̂i xi-e, na waa kanii kâmö na pâr̂â nédö xi-e, na da tâ néxâi ké wê mür̂ü i kar̂ö-è, mâ ké mèr̂i i pwéé Sara. 20Aè na da vi rhèè wa vi rherhî i Bâô, na da kâyâi-e cè ki yèri tâ néwèi, aè na bâ mör̂ö vi na tâ néwèi xi-e, mâ na pè kau Bâô 21mâ tâwai avâr̂i, êr̂ê, na wii na awir̂è i Bâô cè ki mâ yexèvè vi rherhî xi-e. 22«É aʼvè târi-e xè-i pâr̂â kââ-ré.» 23Aè na da ki-e rhar̂i na nô ré rö ka yu mâ', êr̂ê: «É aʼvè târi-e xè-i pâr̂â kââ-ré.» 24Wè na dè ké-ré bar̂ee na nô ré, é yè waa ûr̂û-ré yè-ré, na ki gèré tâ néwèi yè-è ö ce ré pè mör̂u rai paxa pèii mé Ièsu ör̂ökau xé-ré, 25wè Ièsu ré é kâyâi-e yè pèii mé xè-i pâr̂â yerii xé-ré, mâ pè mör̂u-é tëë cè ki aʼvè târi-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index