Search form

Romains 5

Nâânévâ Vèr̂i Bâô

1Tö ökâré, é aʼvè târi-ré xè-i tâ néwèi, mâ gèré tö-i nâânévâ xè-i Bâô, na wêyê né na Ièsu ör̂ökau xé-r̂é. 2Ce bar̂ee ré wêyê xé-r̂é né vi méar̂i vi bwir̂i, gèré bör̂i tömâ vè mör̂ö xè-i vi méar̂i vi bwir̂i-ré, mâ na uxo yè-r̂é, wè gèré târ̂î rhîrhér̂é i Bâô. 3Aè na da cé-a rhar̂i, aè gèré êr̂ê, êr̂ê, na uxo yè-r̂é na bwêêpë, wè, na pè tuö kièo na bwêêpë, 4aè na pè tuö ké yè mör̂ö rai yeyèè na kièo, aè na pè tuö vi târ̂î na ké yè mör̂ö rai yeyèè. 5Wè na da tâwai pè köö-ré na ka vi târ̂î-â, wè é wê piyöwîî vè cowa rö wêê nénââ xé-r̂é vi méar̂i i Bâô xè-i mi Ko-Ar̂ii ré é wê nââ yè-r̂é.

6Wè tèi ökâré gèré mö ké vi goo, na bör̂i mé na Kérisö rèi nédaa ka é wê dâ vè ké-ré pâr̂â kâmö paxa yaané. 7Wè kââ ka tâ cérè yè kâmö na ki yè mé vè ki kâmö ka e, töwè na ki tâwai yè mé na dèxâ vè ki dö kâmö ka e. 8Aè na pèri vèa yè-r̂é vi méar̂i xi-e na Bâô, wè na mé vè ké-ré na Kérisö na gèré mö ké yaané. 9Bör̂i xina, é aʼvè târi-ré rö-i war̂a xi-e, na bör̂i dö yexèvè na ka pè mör̂u-ré xi-e rai vi rhôê! 10Wè tèi ökâré gèré vi rhîaa, na bör̂i nâânévâ na Bâô gèré-é, na pûû-é na ké pèii mé i o xi-e, bör̂i rèi nédèè ké nâânévâ xé-ré vèâ, nè dö yexèvè na vi pè mör̂u rö-i ké mör̂u xi-e. 11Tö ökâré, gèré vi pwérhar̂a e wa Bâô xè-i Ièsu Kérisö, Ör̂ökau xé-r̂é, ré na pwa yèr̂i-ré xè xi-e na nâânévâ.

Adamu Mâ Kérisö

12Ökâré na pwa na yaané rö bwêê jë, na pûû-é na rhaaxâ kâmö, mâ pèii mé wè na pûû-é na yaané, na bör̂i rhau pwa yèr̂i pâr̂â kâmö na pèii mé xè-i ké rhau yaané xé-r̂é. 13Wè na wê tö bwêê jë na yerii kwéyë rua i ké wê pwa i mââyöö, aè é da vi na ka êr̂ê yerii rö ö kââ-ré na mö yèri mââyöö rö-i. 14Rhaaxâr̂ö na wê vi winô na pèii mé rhavûû rö pwar̂a Adamu léé rö pwar̂a Mosé, rö bwêêwé pâr̂â kâmö bar̂ee pa da yaané rö-i wêyê né ké teyâi i Adamu.

Aè Adamu, wè é pè virù-é vèr̂i ce ré yè pwa mi. 15Na da virù na vi méar̂i vi bwir̂i mâ yaané. Wè xè-i nô ka yaané i rhaaxâ r̂ö kâmö, cér̂é bör̂i rhau mé xè-i na pâr̂â kâmö, aè xè-i vi méar̂i vi bwir̂i i rhaaxâ kâmö, wè Ièsu Kérisö, na bör̂i rhau pwa yèr̂i pâr̂â kâmö wânii xè-i, na vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô mâ kwââvâr̂â-né. 16Na da virù na kwââvâr̂â-ré mâ nô né rhaaxâ kâmö ré pûû nô ka yaané. Wè na rhau parui-ré wânii na pè urhii mi xè rhaaxâ, aè na aʼvè târi pâr̂â nô ka yaané ka pôr̂ô na kwââvâr̂â. 17Wè nè yè kèi rö nô ka yaané i rhaaxâ kâmö, na ké vi winô i pèii mé xè-i kâmö-ré, nè yè bör̂i wê vi kwéjî na ké yè vi winô xé-r̂é xar̂a mör̂u xè-i mi Ièsu Kérisö, cér̂é paxa cëi vi méar̂i vi bwir̂i ka parui, mâ kwââvâr̂â né nô ka târi.

18Tö ökâré, na rhau pwa yèr̂i pâr̂â kâmö wânii na yerii, na pûû-é na rhaaxâ rö nô ka yaané, na ûr̂û-ré, na ké rhau pwa yèr̂i pâr̂â kâmö i ké aʼvè târi-r̂é mâ vi pè mör̂u rö-i rhaaxâ rö nô pè aʼvè târi. 19Wè na rhau kâ vè yaané-r̂é na ké da pwêr̂ê nô i rhaaxâ rö kâmö, na ûr̂û-ré na ké rhau kâ vè târi-r̂é i ké pwêr̂ê nô i rhaaxâ r̂ö kâmö.

20Aè na pwa na ka kâ vè yéé mââyöö na pâr̂â nô ka yaané, aè, tö ökâré na wê kau vi ûr̂û-ré na awir̂è né yaané, na bör̂i wê parui vi bar̂ee na vi méar̂i vi bwir̂i. 21Wè na vi winô na yaané, wêyê mi xè-i na pèii mé, na bör̂i ûr̂û-ré na ké vi winô i vi méar̂i vi bwir̂i, wè na wêyê mi xè-i na târi cè ki yè nââ mör̂u ka da tâwai yèri rö-i Ièsu Kérisö Ör̂ökau xé-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index