Search form

Romains 6

Pèii Mé Xè-I Nô Ka Yaané, Aè Mör̂u Rö-i Kérisö

1Tö ökâré, ö jië ré gèré yè êr̂ê? Gèré yè bâ tö yaané cè ki vi parui vi na vi méar̂i vi bwir̂i? 2Bwaa, nè da ûr̂û-ré. Wè gèré mé yè yaané, gèré yè bör̂i tâîî ké yè mör̂u bar̂ee rö yaané? 3Aè gëve da tâwai êr̂ê, é rhau batiyi-ré rö-i Ièsu Kérisö, ökâré é batiyi-ré rö-i nô né ka wê mé xi-e? 4Wè é rhau kérui-ré vèâ rö-i vi batiyi-ré ka virù vèr̂i dèxâ kétöné pèii mé, bör̂i, ûr̂û ké mör̂u tëë i Kérisö rai paxa pèii mé rö-i rhîrhér̂é i Pevaa xi-e, gèré yè mör̂u vèâ ûr̂û-ré gèré-é rö-i mör̂u ka döwöö.

5Wè gèré yè vi rhaaxâ vèâ mâ mé vèâ rö pèii mé xi-e, wè, nè yè wii ké-ré bar̂ee rö ké mör̂u tëë xi-e. 6Gèré tâwai êr̂ê, é wê pè cevè vèâ Kérisö rö sataurö kâmö béâr̂i xé-ré, cè ki wê cowa na kar̂ö né yaané-a, mâ cè gèré da kâmö yar̂i i yaané tëë. 7Wè na kâmö ka é cöö rai yaané na kâmö ka pèii mé. 8Ëi, gèré yè mé vèâ gèré Kérisö, gèré tâ néwèi êr̂ê gèré yè mâ mör̂u vèâ gèré-é bar̂ee, 9wè gèré tâwai êr̂ê, na mör̂u tëë na Kérisö rai paxa pèii mé, na bör̂i wê yèri-a tëë awir̂è i pèii mé yè-è. 10Wè rö-i ké pèii mé xi-e, na mé bar̂ee yè yaané; bör̂i mör̂u xi-e, wè mör̂u vè ki Bâô. 11Aè gëve bar̂ee, wè tâ néxâi êr̂ê, gëve mé yè yaané mâ mör̂u vè ki Bâô rö-i Ièsu Kérisö.

12Tö ökâré, ki da winô yè kar̂ö-ve ka yè bo na yaané, rö-i pâr̂â vi wêêgûr̂û. 13Koa yè kâyâi pâr̂â köwi-ve vè kar̂ö né yaané, aè kâyâi-ve kwéyë yè Bâô, gëve pa mör̂u rai ké mé xe-ve. 14Kâyâi pâr̂â köwi-ve yè Bâô, vè kar̂ö né târi! Wè nè da vi winô yè-ve na yaané, wè gëve tö é ria né mââyöö, aè gëve tö é ria né vi méar̂i vi bwir̂i.

Waa Kâmö Yar̂i Yè Târi

15Nè yè wêr̂êi? Gèré yè vi na ka waa yaané xè-i ké dö tö é ria xé-ré né mââyöö, aè gèré tö é ria né vi méar̂i vi bwir̂i? Bwaa! Nè da ûr̂û-ré. 16Gëve da tâwai êr̂ê, ö kâmö ré gëve kâyâi-ve yè-è, cè ke-ve kâmö yar̂i xi-e mâ pwêr̂êwaa-è, gëve yè bör̂i dè kâmö yar̂i xi-e mâ pwêr̂êwaa-è, ökâré gëve yè kâmö yar̂i i yaané yè mé, aè töwè na ki gëve yè kâmö yar̂i i Bâô yè târi. 17Ëi yè Bâô! Wè, gëve wê kâmö yar̂i i yaané mâ', aè gëve pwêr̂êwaa wêê nénââ xe-ve xè-i vi aʼpâgür̂ü-ré é kâyâi yè-ve 18é bör̂i cöö-ve rai awir̂è i yaané mâ pugèwè-ve vè kâmö yar̂i i târi. 19Gö êr̂ê kâmö yar̂i, wè, gö tëvë rö-i mêr̂ê aʼ i kâmö, xè-i ké yör̂a i kar̂ö-ve. Wè gëve wê kâyâi pâr̂â kar̂ö-ve yè câwâ ka miir̂i mâ ka téé, cè ki waa nô ka téé, aè xina, wè kâyâi pâr̂â kar̂ö-ve yè câwâ ka târi, cè ke-ve pâr̂â kâmö paxa yè vi rheewaa-r̂é.

20Wè tèi cér̂é gëve wê kâmö yar̂i i yaané, na wê wii na târi rö pwar̂a-ve cè ke-ve köiwaa târi. 21Aè jië na pwêê-ve rèi ökâré? Aè gëve bör̂i wê köö xina. Wè léé pâr̂â kââ-ré, wè pèii mé. 22Aè xina, wè é cöö-ve rai yaané, mâ gëve kâmö yar̂i i Bâô, na bör̂i pwêê-ve wè vi rheewaa, aè léé wè mör̂u ka da tâwai yèri. 23Wè pè urhii yaané, wè pèii mé; aè kwââvâr̂â né vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô, wè mör̂u ka da tâwai yèri rö-i Ièsu Kérisö Ör̂ökau xé-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index