Search form

Romains 7

Dèxâ Dâ É Pè Virù Vèr̂i Vi Öyö

1Pa kaavèâi-nya, wè gö tëvë yè pâr̂â kâmö paxa tâwai mââyöö, gèvé da tâwai, êr̂ê, na vi winô rö na mââyöö yè kâmö na na mö mör̂u, ra? 2Ökâré bwè ka öyö, wè na pöi-e mââyöö rö pwar̂a kui-e rèi ökâré na mö mör̂u na ce. Aè ki wê mé na ce, na bör̂i wê cöö bwè-ré na mââyöö rai kui-e. 3É mâ êr̂ê, na bwè ka pâr̂â, na ki vi na ka kui dèxâ, na na mö mör̂u na kui-e, aè nè yè mé na kui-e, é bör̂i cöö rai-e mââyöö ré pöi-r̂u vèâ, mâ é yè da êr̂ê yè-è, êr̂ê, kâmö ka pâr̂â, na ki yè vi na ka bwè i dèxâ kâmö. 4Na ûr̂û-ré rö pwar̂a-ve, pâ kaavèâi-nya. Gëve mé yè mââyöö rö-i kar̂ö Kérisö, bör̂i xina, wè gëve da ki mââyöö tëë, aè gëve ki-e ré wê mör̂u tëë rai paxa pèii mé, cè ki wii na pwêê-ve vè ki Bâô. 5Wè tèi nédaa ré gèré köiwaa câwâ né kar̂ö, na bör̂i pè mör̂ö na mââyöö rö pâr̂â köwi-ré pâr̂â vi wêêgûr̂û né yaané, na bör̂i pwa na pwêê vè ki pèii mé. 6Aè xina, wè é cöö-ré rai mââyöö, gèré mé yè ö kââ-ré bâ rhèwir̂i-ré, gèré bör̂i kâmö yar̂i i Bâô rö-i ko ka döwöö, na da rö-i wêyê baayê.

Mââyöö Mâ Nô Ka Yaané

7Gèré mâ vi êr̂ê jië? Na awir̂è né yaané na mââyöö? Aè na da ûr̂û-ré. Rhaaxâr̂ö gö yè da tâwai awir̂è né yaané, na ki gö da tâwai mââyöö. Wè gö yè da tâwai ké yè vi wêêgûr̂û-nya i dèxâ kââ na ki da êr̂ê yè-nya na mââyöö, êr̂ê: «Koa yè wêêgûr̂û-i na dèxâ kââ.» 8Aè na pè nô-ré na yaané, cè ki yè pè tuö rö pwéé-nya rö-i mââyöö pâr̂â vi wêêgûr̂û; wè na mé na yaané na ki yèri mââyöö. 9Gö wê mör̂u mâ na na mö yèri mââyöö, na bör̂i pwa na dâ né mââyöö, na bör̂i mör̂u vi rö xi-nya na yaané, aè gènyâ gö wê mé. 10Ökâré na wê pwa yèr̂i-nya na dâ né mââyöö cè göi mör̂u, aè gö mé xè-i. 11Wè na pè nô-ré na yaané cè ki ârui-nya i dâ né mââyöö mâ yö vè mii-nya xè-i.

12Aè na ar̂ii na mââyöö, mâ na ar̂ii, mâ târi, mâ e na dâ-né. 13Aè na pûû pèii mé xi-nya na kââ ka e ra? Na da ûr̂û-ré. Aè awir̂è né yaané ré pûû-é cè ki tö vèa, êr̂ê, na yaané, mâ na yö vè mii-nya i kââ ka e, mâ na kau vi na ké yaané xi-e rö-i dâ né mââyöö.

Na Vigâr̂â Nô Ka Yaané Rai Kâmö

14Gèré tâwai êr̂ê, ka mi xè-i ko na mââyöö, aè gènyâ, wè gö mi xè-i kar̂ö, mâ gö kâmö ka é vi rhöwö i-e mâ' yè yaané. 15Wè ö kââ-ré gö waa, wê gö da waa vè târ̂ââ; gö da waa ö kââ-ré gö bar̂i waa, ö kââ-ré gö rhîaa-i, wè ö kââ-ré gö köiwaa. 16Aè na ki gö waa ö kââ-ré gö da rhî vè e, gö yexèvè rö-i êr̂ê, na e na mââyöö. 17Wè na da gènyâ ré waa pâr̂â kââ-ré, aè dè awir̂è né yaané ré tö xi-nya. 18Wè gö tâwai êr̂ê, na yèri kââ ka e ré tö xi-nya, ö kââ-ré tö kar̂ö-nya. Aè na pâr̂i-nya na ké yè rhî vè e, na da pâr̂i-nya rö na ké yè yexèvè kââ ka e 19Wè gö da waa kââ ka e ré gö bar̂i waa, aè kââ ka yaané ré gö viö i, gö bör̂i yexèvè. 20Aè na ki gö yexèvè ö kââ-ré gö da bar̂i waa, na da gènyâ ré waa, aè na waa na awir̂è né yaané ré tö xi-nya.

21Ökâré gö bör̂i pwa yèr̂i mââyöö-ré, êr̂ê, gö rhî vè e ké yè waa kââ ka e, na bör̂i bâ tö gövu yaané. 22Wè na tö xi-nya na kâmö ré vi or̂o wa mââyöö i Bâô, 23aè gö tö rhûû dèxâ mââyöö rö pâr̂â köwi-nya, wè na vi paa yè mââyöö ka e na ce rö wêê nénââ xi-nya, mâ tuwir̂i-nya rö é ria né mââyöö né yaané ré tö pâr̂â köwi-nya. 24Auu mwêê, gènyâ ré wê yaané! Wîr̂î ré yè cöö-nya xè-i kar̂ö pèii-a? 25Ëi yè Bâô, rö-i Ièsu Kérisö, Ör̂ökau xé-r̂é!

Ö kââ-ré, rö-i ko, wè gö kâmö yar̂i né mââyöö i Bâô na gènyâ, aè rö-i kar̂ö, wè gö kâmö yar̂i né mââyöö né yaané.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index