Search form

Romains 8

Mör̂u Vèr̂i Ko-Ar̂ii i Bâô

1Tö ökâré, na yèri xina yerii yè-r̂é ré paxa tö pwar̂a Kérisö. 2Wè na cöö-i rai mââyöö né yaané mâ pèii na mââyöö né ko né mör̂u rö-i Kérisö Ièsu. 3Wè kââ ka da pâr̂i mââyöö, xè-i ké yör̂a xi-e rö-i kar̂ö, na bör̂i waa na Bâô, wè na tùr̂ùwaa mi o xi-e na ce rö-i kar̂ö ka virù vèr̂i kar̂ö né yaané, na bör̂i pè yerii yaané na o xi-e rö kar̂ö, 4cè ki yè yexèvè na târi né mââyöö rö xé-ré, gèré ré vèr̂i rö-i ko, aè na da rö-i kar̂ö. 5Wè pâr̂â kâmö ré vi rö-i kar̂ö, wè cér̂é rhî vè e câwâ né kar̂ö; aè cér̂é ré vi rö-i ko, wè cér̂é rhî vè e ké yè vi rö-i ko. 6Wè na vi yè pèii mé na kar̂ö, aè na vi yè mör̂u mâ nâânévâ na ko. 7Rhî vè e i kar̂ö, wè na vi rhîaa yè Bâô, wè na da tâ nôô yè mââyöö i Bâô, mâ na da pâr̂i-e na ké yè waa. 8Aè cér̂é da tâwai ké yè e yè Bâô na cér̂é paxa vi rö-i kar̂ö.

9Aè gëve wè gëve da xè-i kar̂ö, aè gëve xè-i ko, na ki tö gëve ko i Bâô. Ö kâmö ré da wii rö pwar̂a-è na ko i Kérisö, na bör̂i da kâmö i Kérisö na ce. 10Na ki tö gëve vèâ Kérisö, na tâwai ké yè mé na kar̂ö rö-i yaané, aè na mör̂u na ko xè-i târi. 11Na ki tö xe-ve na ko i ce ré wê pè mör̂u Ièsu rai paxa pèii mé, nè yè bör̂i nââ mör̂u yè pâr̂â kar̂ö-ve ka tâwai bo, rö-i ko-é ré tö xe-ve, na ce ré wê pè mör̂u Ièsu rai paxa pèii mé.

12Tö ökâré, pâ kaavèâi-nya éé, na da wii na ké-ré rö pwar̂a kar̂ö cè gèré vi na ka mör̂u rö-i kar̂ö. 13Wè gëve yè mör̂u rö-i kar̂ö, gëve yè bör̂i mé; aè na ki gëve aʼrhua rö-i ko pâr̂â vi wêêgûr̂û i kar̂ö, gëve yè bör̂i mör̂u. 14Wè cér̂é ré na yörhèè-r̂é na ko i Bâô paxa pâlè Bâô. 15Wè na da ko né kâmö yar̂i ré gëve cëi, cè ke-ve bar̂a tëë; aè gëve cëi ko ré pugèwè-ve cè ke-ve pâlè rö-i ko ré gèré aʼyè Bâô, êr̂ê: «Aba, ökââ nô-né, Pevaa.» 16Dè ko-a ré ye vè avâr̂i yè ko xé-ré, êr̂ê, gèré pâr̂â pâlè Bâô. 17Wè na ki gèré pâr̂â pâlè-è, gèré bar̂ee ré é ye nôâ yè-ré; nè yè bör̂i ye nôâ yè-ré na Bâô, nè ye nôâ yè-ré vèâ Kérisö, na ki gèré bwêêpë vèâ cè gèré rhîrhér̂é vèâ.

Rhîrhér̂é Ka Yè Pwa mi

18Wè gö tâ néxâi êr̂ê, na da kââ cè ki mâ pè virù na pâr̂â bwêêpë rèi nédaa xina, mâ rhîrhér̂é yè-r̂é ka yè pwa mi. 19Pâr̂â kââ ka é yaxai, wè cér̂é târ̂î vè mör̂ö ké yè tö vèa i pâr̂â pâlè Bâô. 20Wè é wê nââ rö é ria né kââ ka da dö kââ pâr̂â kââ ka é yaxai, é da waa na ké-r̂é rhî vè e, aè na dè waa na ce ré wê nââ-r̂é rö é ria, 21cér̂é bör̂i târ̂î ké yè cöö-r̂é rai ké yè tö é ria né kââ ka yè bo, cè ké-r̂é pwa yèr̂i târi ka yè pwa mi xè-i rhîrhér̂é i pâr̂â pâlè Bâô. 22Wè gèré tâwai êr̂ê, kwéyë rua xina, cér̂é tââ na pâr̂â kââ ka é yaxai, mâ pèii ûr̂û ké yè vi ër̂i. 23Na da cér̂é rö; aè gèré bar̂ee, ré wii yè-ré pâr̂â pwêê ka baayê xè-i ko, gèré tââ bar̂ee rö xé-ré, mâ târ̂î ké yè ër̂i-ré vè pâlè Bâô, mâ ké yè pè vi nawîî i kar̂ö-ré. 24Wè é pè mör̂u-ré rö-i ké dè târ̂î xé-ré. Wè na da kââ ka é târ̂î na ö kââ-ré é tö rhûû; é da vi târ̂î yè ö kââ-ré é tö rhûû. 25Aè gèré vi târ̂î ö kââ-ré gèré da tö rhûû, mâ gèré vi târ̂î xar̂a wêê nénââ ka mör̂ö.

26Na ûr̂û-ré na ko, wè na mi na ka nââbéé ké yör̂a xé-ré, wè gèré da tâwai ö kââ ka târi ré gèré yè vi pëër̂ii, wè na pwaér̂ö vè ké-ré na ko, röi pâr̂â vi yipwâr̂âni ka é da tâwai êr̂ê vèa; 27aè na rhîâgür̂ü rhî vè e i ko na ce ré mèyè pâr̂â wêê nénââ, wè na pwaér̂ö na ko rö-i rhî vè e i Bâô vè ké-r̂é paxa vi rheewaa-r̂é.

28Gèré tâwai êr̂ê, cér̂é rhau vi nââbéé-r̂é e na pâr̂â kââ wânii vè ké-r̂é paxa méar̂i Bâô, pâr̂â kâmö ré na aʼyè-r̂é ûr̂û vi tâ néxâi xi-e. 29Wè cér̂é ré na rhîâgür̂ü-r̂é baayê, wè na kâ vè tö vâ-r̂é cè ki virù na dâ xé-r̂é vèâ o xi-e, cè ki paxanii xé-r̂é pâr̂â néparii paxa pôr̂ô. 30Aè cér̂é ré na wê kâ vè tö vâ, wè na aʼyè-r̂é; bör̂i cér̂é ré na wê aʼyè-r̂é, wè na aʼvè târi-r̂é; bör̂i cér̂é ré na wê aʼvè târi-r̂é, wè na pè rhîrhér̂é-r̂é.

Ké Kau I Vi Méar̂i I Bâô

31Gèré bör̂i yè mâ êr̂ê jië rö-i pâr̂â kââ-ré? Na ki ké-ré na Bâô, bör̂i wîr̂î ré yè tömâ yè-ré? 32Wè na da yamaiwaa dö o xi-e na ce, aè na kâyâi-e vè ké-ré wânii, nè yè bör̂i da tâwai nââ yè-ré vèâ pâr̂â kââ wânii na ce ra? 33Wîr̂î ré yè vi kââr̂â i paxa é pâbir̂i-r̂é i Bâô? Wè Bâô rö ré aʼvè târi. 34Wîr̂î ré yè pè yerii? Wè Kérisö Ièsu ré pèii mé, ce rö ré mör̂u tëë, mâ cuè rö é gaamëë i Bâô, ce rö ré vi nââbéé-ré rö pwar̂a Bâô. 35Wîr̂î ré yè pè vidù rhar̂i-ré rai vi méar̂i i Kérisö? Nè yè waa na bwêêpë-ra, aʼvè mêr̂ê-ra, kôjuwaa-ra, mêr̂ê-ra, vi rhéwèr̂è-ra, ca ki wê mé-ra, wi o taua? 36Na ûr̂û ka yu mâ êr̂ê:

«É yö vè mii-vé rèi pâr̂â nédaa, na pûû-é na gèi;

É pè virù-vé vèr̂i pâr̂â mutô ré é yö vè mii-r̂é.»

37Aè gèré örua rai pâr̂â yeyèè-ré xar̂a vigâr̂â, xè-i ce ré wê méar̂i-ré. 38Wè na tâ mwér̂é rö pwéé-nya, êr̂ê, na da tâwai na pèii mé, mâ mör̂u, mâ angéla, mâ pâr̂â paxa winô, mâ pâr̂â awir̂è, mâ pâr̂â kââ ré xina, mâ pâr̂â kââ ré yè pwa mi, 39mâ tö rua, mâ tö ka tù, mâ dèxâ êê wê yaxai, na da tâwai na dèxâ rai pâr̂â kââ-ré ké yè pè vidù rhar̂i-ré rai Ièsu Kérisö Ör̂ökau xé-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index