Search form

Romains 9

Bâô Mâ Ba Ré Na Pâbir̂i

1Gö êr̂ê avâr̂i rö-i Kérisö, gö da vee, na ye vè avâr̂i-nya na vi rhîâgür̂ü xi-nya rö-i Ko-Ar̂ii, 2na mârhër̂ë vè kau na pwéé-nya, mâ na vi nénââwêr̂ê na wêê nénââ xi-nya. 3Wè nè yè e yè-nya na ké yè aʼvè yerii-nya, mâ ké yè tö vè mwâi xi-nya rai Kérisö, vé ké-r̂é pâr̂â pâ kaavèâi-nya, pâr̂â pâ ker̂e-nya rö-i kar̂ö, 4paxa pâi xè Israèl, cér̂é-é pugèwè-r̂é vè pâlè-è, mâ na wii yè-r̂é na rhîrhér̂é, mâ vi kîbô, mâ mââyöö, mâ waa ar̂ii, 5mâ pâr̂â kââ ka é aʼvè néxâi baayê, mâ pâr̂â dö bèmûû, mâ kè xé-r̂é na Kérisö rö-i kar̂ö, ce ré tö bwêêwé pâr̂â kââ wânii, wè Bâô, ré é aʼvui-e waavi. Amen!

6Na da nô ka yè wê vi bwir̂i na nô i Bâô. Wè cér̂é da dö pâ kè Israèl na cér̂é wânii paxa mör̂u Israèl, 7cér̂é rhau mör̂u Abérahama, aè cér̂é da rhau pâr̂â dö pâlè-è, na êr̂ê na Bâô yè Abérahama êr̂ê: «Wè, mör̂u Isaka ré yè ye néé-é, êr̂ê, mör̂u-é.» 8Ökââ nô né êr̂ê, na da pâr̂â pâlè-è rö-i kar̂ö, ré dö pâlè Bâô, aè na e rö na pâr̂â pâlè nô é aʼvè néxâi baayê, wè dè cér̂é rö ré dö mör̂u Abérahama. 9Wè ökââ nô é wê aʼvè néxâi baayê, êr̂ê: «Gö yè mi tëë rèi nédaa-ré, nè yè bör̂i ër̂i o yar̂i wi na Sara.»

10Bör̂i da xa Sara rhar̂i rö, aè Rébéka bar̂ee, wè na ër̂i kaar̂u o yar̂i i rhaaxâ kâmö, wè, Isaka, pevaa xé-r̂é vèâ. 11Bör̂i tö rhûû, wè, é da tö ër̂i-r̂u, mâ cur̂u da tö waa dèxâ kââ ka e mâ ka yaané, na bör̂i rhî vè e na Bâô cè ki tö vèa vè mör̂ö êr̂ê, na da kèi nêr̂ê kâmö na kaa vi winô xi-e, aè kèi rö ka é pâbir̂i xi-e ré aʼyè, 12na bör̂i tö vèa yè Rébéka êr̂ê, nè kâmö yar̂i i ka pwêêdi na pâriè-è, na ûr̂û ka yu mâ' êr̂ê:

13«Gö méar̂i Iakobo, aè gö rhîaa i Ésau.»

14Tö ökâré, ö jië ré gèré yè êr̂ê? Na da târi na nô i Bâô ra? Aè na da ûr̂û-ré. 15Wè na êr̂ê yè Mosé, êr̂ê: «Gö yè méar̂i ö kâmö ré gö yè rhî vè e ké yè méar̂i-e, aè gö yè kââwaa ö kâmö ré gö yè rhî vè e ké yè kââwaa-è.» 16Ö kââ-ré na da kèi rhî vè e i kâmö, mâ kèi ké waawaa i kâmö, aè kèi rö Bâô ré vi kââwaa. 17Na ûr̂û ka yu mâ yè Farao, êr̂ê: «Gö wê pè tömâ-i cè ki pè tö vèa rö xi-i awir̂è xi-nya, mâ cè ki yè mâ pè kau néé-nya rö bwêê jë wânii.» 18Pûû-é na ö kââ-ré, wè na kââwaa ö kâmö ré na rhî vè e, aè na pè wâré ö kâmö ré na bar̂i pè wâré-é.

Vi Rhôê Mâ Vi Kââwaa I Bâô

19Gè yè bör̂i êr̂ê yè-nya êr̂ê: «Na vi kââr̂â tâîî na Bâô? Wè âri kâmö ré rhî vè yaané rhî vè e xi-e?» 20Aè gè wîr̂î na gèi, kâmö ré yè aʼvidii yè Bâô? Na wêr̂êi, nè vi na kë jë na ka êr̂ê yè kâmö ré yaxai-e, êr̂ê: «Gè yaxai-nya ûr̂û-â xi-yé?» 21Na wêr̂êi, nè da tâwai na kâmö ré yaxai kë ké yè vi winô yè jë xi-e cè ki yè yaxai i jë ka virù, dèxâ kë dö kââ, töwè dèxâ kë döwi?

22Nè yè bör̂i jië na nô xé-r̂é, na ki bar̂i pèri vèa rhôê xi-e, mâ pè tö vèa awir̂è xi-e na Bâô, na bör̂i bâ kièo na ce yè pâr̂â kë né vi rhôê, ka é yaxai vè ki yerii? 23Aè nè yè bör̂i jië na nô xé-r̂é, na ki bar̂i na Bâô ké yè pè tö vèa ké kigör̂ödiwi i rhîrhér̂é xi-e yè pâr̂â kë né vi kââwaa, ré na wê kâ vè tö vâ baayê yè rhîrhér̂é xi-e? 24Mâ na ki bar̂i pè tö vèa yè-ré, ré na aʼyè-ré, na da tâîî pâi xè Juda rhar̂i rö, aè na tâîî pâi pa dö töö wânii? 25Na ûr̂û-ré ké êr̂ê xi-e rö pèci Oséa, êr̂ê:

«Ö cér̂é ré da ba xi-nya, gö yè mâ aʼyè-r̂é vè ba xi-nya,

Aè ö bwè-ré é yè da rhî vè e-é, gö yè mâ aʼyè êr̂ê, ka é dö rhî vè e-é.

26Aè tö névâ ré é wê êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: “Gëve da ba xi-nya,”

Wè é yè mâ vi ye néé-r̂é, êr̂ê pâr̂â pâlè Bâô né mör̂u.»

27Isaia bar̂ee, wè na aʼvè kau yè pâi xè Israèl, êr̂ê:

«Wé-r̂é yè pôr̂ô ûr̂û dââwê rö kâr̂âwâ nérhëë,

Cér̂é yè duwê aau na pa yè örua yè mör̂u.

28Wè na waa kwéyë nô xi-e vi bèr̂éé na Ör̂ökau, nè yè yexèvè rö bwêê jë wânii.»

29Na ûr̂û ké aʼvè néxâi baayê i Isaia pérövéta,

«Nè da kâyâi yè-r̂é dèxâ pwêê na Ör̂ökau,

Gèré yè wê vi na ka ûr̂û Sodoma,

Mâ virù vèr̂i Gomora.»

Israèl Mâ Vi Pè Mör̂u Xè-I Tâ Néwèi

30Tö ökâré, gèré mâ êr̂ê jië? Wè pâi pa dö töö paxa da mèyè târi, wè cér̂é pwa yèr̂i târi, wè târi mi xè-i tâ néwèi. 31Aè Israèl, ka mèyè mââyöö né târi, wè na da pwa yèr̂i mââyöö né târi. 32Xè xi-yé? Na kââ wè na da mèyè na Israèl rö-i tâ néwèi, aè na mèyè rö-i nêr̂ê né mââyöö. Na bör̂i dùxè na ce rö-i pèyaa pè dùxè, 33na ûr̂û ka yu, êr̂ê:

«Gö nââ rö Siona dèxâ pèyaa cè ki pè bèi, mâ,

Mâ dèxâ pèyaa ka kau pè dùxè,

Aè ö kâmö ré yè tâ néwèi yè-è, wè, é yè da pè köö-è.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index