Search form

Tite 2

Vi AʼPâgür̂ü Ka Avâr̂i Rö Waa Ar̂ii

1Aè gèi, wè vi êr̂ê pâr̂â kââ ka pâr̂i vèr̂i vi aʼpâgür̂ü né pè mör̂u. 2Êr̂ê, ké-r̂é tâ rhî wa na pâr̂â pâi béâr̂i, mâ târi mâ gaamëë, mâ mör̂ö rö-i tâ néwèi, mâ vi méar̂i, mâ kièo. 3Na ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â powè béâr̂i cè ki pâr̂i vi rheewaa na ké waa xé-r̂é, cè ké-r̂é da vi vâpèr̂u, mâ ké-r̂é da pâr̂â kâmö pa bar̂i wâyö divââ; aè na e na ké-r̂é pâr̂â kâmö pa pâgür̂ü pâr̂â kââ ka e, 4cè ké-r̂é pâgür̂ü-e yè pâr̂â powè pa dowa na ké yè méar̂i pâ kui-r̂é, mâ pâlè-r̂é, 5mâ ké yè tâ néxâi e, mâ cè ki korhî na câwâ né kar̂ö, na e na ké-r̂é waa e pâr̂â nêr̂ê rö pâr̂â wêê mwâ, mâ ké-r̂é vië, mâ pwêr̂êwaa pâ kui-r̂é, cè ki da vi yiâ nô i Bâô na câwâ xé-r̂é.

6Na ûr̂û-ré bar̂ee na pâi dowa, wè vi pur̂â-r̂é cè ké-r̂é tâ néxâi e ké yè gaamëë. 7Pèri vèa i vè dâ né pâr̂â nêr̂ê ka e rö-i pâr̂â kââ wânii, na e na ki dè tö vèa e mâ dö pâr̂i na ké vi aʼpâgür̂ü xi-i, 8mâ nô ka gaamëë ré é da tâwai aʼvidii yè-è, cè ki wê köö na kâmö ré bar̂i mör̂ö yè-è, wè na yèri dèxâ kââ ka téé pè vi vâpèr̂u-ré xè-i.

9Vi pur̂â yè pâr̂â kâmö yar̂i, cè ké-r̂é pwêr̂êwaa pâr̂â pâ kaavûû-r̂é, mâ pè vi or̂o-r̂é rö-i pâr̂â kââ wânii, mâ da texai nô xé-r̂é, mâ da pè vi köö-r̂é, 10aè na e na ké-r̂é wê êr̂ê vèa câwâ ka avâr̂i mâ ka e, cè ké-r̂é pè rhîrhér̂é rö-i pâr̂â kââ wânii, vi aʼpâgür̂ü i Bâô, ö ce ré pè mör̂u-ré.

11Wè na wê tö vèa na pûû vi pè mör̂u pâr̂â kâmö, wè vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô. 12Na aʼpâgür̂ü-ré, cè gèré viö rai câwâ ka da pâr̂i Bâô, mâ pâr̂â rhî vè e yè bwêê jë, mâ cè gèré tâwai ké yè tö-i rö négomu né cî kani-â xar̂a gaamëë, mâ târi, mâ tâ nôô yè Bâô; 13mâ târ̂î rö-i vi târ̂î ka e aau ké wê tö vèa i rhîrhér̂é i Bâô xé-ré ka vi kwéjî, mâ ce ka vi pè mör̂u-ré, wè Ièsu Kérisö, 14ré wê nââ-ê vè ké-ré, cè ki cöö-ré rai yerii, mâ kâ vè tö vâ vè ki-e dèxâ ba, ré na wê nyââmöi-r̂é na ce, mâ cér̂é waa pâr̂â nêr̂ê ka e.

15Êr̂ê vèr̂i pâr̂â kââ-ré mâ vi pur̂â, mâ vi aʼpâgür̂ü xar̂a awir̂è. Na e na ki da viö xi-i na dèxâ kâmö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index