Search form

Tite 3

Câwâ Ka E Rö Ékalésia

1Aʼvè néxâi-r̂é cè ké-r̂é pwêr̂êwaa pâr̂â ör̂ökau, mâ pâr̂â kâmö pa vi winô, cè ké-r̂é pwêr̂ê nô mâ cuè kâ vè tö vâ-r̂é yè pâr̂â nêr̂ê ka e wânii, mâ cè ké-r̂é da vi vâpèr̂u dèxâ kâmö, mâ vi caa-r̂é, 2aè na e rö na ké-r̂é târâdâ, mâ pèri vèa pâr̂â câwâ wânii ka kièo yè pâr̂â kâmö wânii. 3Wè gèré mâʼ xiréé, wè gèré pâr̂â pa yaané bar̂ee, mâ paxa da pwêr̂ê nô, mâ vi bwir̂i, mâ kâmö yar̂i yè pâr̂â rhî vè e ka yaané, mâ pâr̂â kââ pè vi or̂o kar̂ö, gèré tö-i wêê nénââ ka yaané, mâ vi pèr̂i, gèré pâr̂â kâmö pa pâr̂i-ré na ké yè rhîaa i-ré, mâ gèré rhau i vi cumiir̂i xé-ré. 4Aè na wê tö vèa na vi kââwaa i Bâô ré pè mör̂u-ré, mâ vi méar̂i xi-e yè pâr̂â kâmö, 5na bör̂i pè mör̂u-ré na ce, na da xè-i pâr̂â nêr̂ê ka târi ré gèré waa, aè dè xè-i rö vi kââwaa xi-e xè-i vi batiyi né ké yè ër̂i vè döwöö tëë, mâ ké pè müü xè-i Ko-Ar̂ii, 6ré na piyöwîî rö bwêêwé-ré, na wêyê né na Ièsu Kérisö ka vi pè mör̂u-ré, 7cè ki vi ye nôâ yè-ré rö-i tâ néwèi mör̂u ka da tâwai yèri, wè é aʼvè târi-ré xè-i vi méar̂i vi bwir̂i xi-e. 8Na avâr̂i na nô-ré, aè gö êr̂ê cè gèi bâ rhî vè e, cè gèi bâ mör̂ö yexèvè nô-ré, cè ké-r̂é wê mör̂ö köiwaa pâr̂â nêr̂ê ka e na pâr̂â kâmö pa tâ néwèi yè Bâô. Ökâré pâr̂â kââ ka e mâ tâ mwér̂é yè pâr̂â kâmö. 9Aè vi tö vè mwâi vèr̂i rai pâr̂â vi tëvë bwir̂i mâ ké vâr̂â pâr̂â cî kani, mâ vi caa mâ vi yiâ wa mââyöö, wè na yèri pè kwê ka e, mâ na da dö kââ na pâr̂â kââ-ré. 10Yayâwâ rai-i kâmö ré pè tuö vi caa, na ki gè wê rhaaxâ mâ kaar̂u aʼvè néxâi-e. 11Wè gè dè tâwai êr̂ê, na wê tewa na kâmö ka waa ûr̂û-ré, mâ na waa yaané, mâ na pè yerii-e.

Pè Cowa Pâr̂â Pè AʼVè Néxâi

12Tèi nédaa ré gö yè tùr̂ùwaa Arétama wa-i töwè Tukiko, gè yè bör̂i bèr̂éé na gèi, cè gèi kwéyëër̂i-nya rö Nikopoli, wè na wê dè tâ mwér̂é rö pwéé-nya na ké yè cuè rö-i tèi nékwénavö. 13Na e na ki gèi nââbéé bwêê vâr̂â i Sèna, kâmö ka gaamëë rö-i mââyöö, mâ Apolo, cè ki da yèri rai-r̂u dèxâ kââ. 14Na e na pâr̂â kâmö rö pwar̂a-ré, na ké-r̂é pâgür̂ü bar̂ee ké yè waa pâr̂â nêr̂ê pè nââbéé, na ki wii na nédaa-né ka pwa vè cêrhö, cè ki da yèri pwêê tö pwar̂a-r̂é.

15Cér̂é méar̂i i wânii na rhau cér̂é pa tö gèvé-nya. Vi méar̂i xi-nya yè-r̂é pa méar̂i-ve rö-i tâ néwèi.

Ki tö pwar̂a-ve wânii na vi méar̂i vi bwir̂i!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index