Search form

Inkupʉ'pʉ 20

Paarʉ Utɨ'pʉ Ma'sitoniya Mɨrɨ Awonsi'kɨ Kiris Poro

1Ɨsɨ pe ukɨ'pɨ'nʉnpɨ' nɨ ereutasa' tʉpo, Paarʉ uya tʉtonpa ton kɨ'ma'pʉ, mɨrɨpan kon pori'mapɨtʉ tʉpo, Paarʉ uya, “Ɨisirɨ utɨyai',” ta'pʉ to' pɨ', mɨrɨpan utɨ'pʉ Ma'sitoniya pona, to' tʉnɨnse E'pe'sas po. 2Mɨrɨ awɨrɨ rɨ, itɨ'pʉ. Eke pe rɨ ka'pon amʉ' pori'ma'pʉ iya, tu'kan pɨ' rɨ, mɨrɨpan uyee'pʉ Kiris+ pona. 3Mɨrɨ yau, iko'mamʉ'pʉ osorʉwau kapʉi. Iye'kama koro'tau kanau epotorʉ'pʉ yau utɨn pɨ' Siriya pona, Esuwerʉ amʉ' ekonekasa' eta'pʉ iya ipɨ' te'to' kon pe. Mɨrɨ pe iyesi pɨ', iyekoneka'pʉ tenna'poto' pe Ma'sitoniya poro. 4Iya'kɨron kon esi'pʉ So'pa'tarʉ, Piros mu, Pereya winon; Aresta'kos, Sekuntos, Tesaroni'ka winon kon; Kayas, Terʉpi winon; Tai'ki'kas, Tʉro'pimas, Eisa winon kon; Temu'ti nɨrɨ. 5Pʉsamoro warawo' amʉ' utɨ'pʉ ina rawɨrɨ to' esi'pʉ ina enupɨkɨrɨ Tʉrowas po. 6E'tane ina utɨ'pʉ kanau yau Piri'pai yapai A'sarutanʉ'sa' Pen Pʉreti Pɨ' Enta'nan Weyu tʉpo. 5 kaisa rɨ wʉi tʉpo, ina e'seporo'pʉ tʉron kon a'kɨrɨ Tʉrowas po. Mɨrɨ yau, ina uko'mamʉ'pʉ 7 kaisa rɨ wʉi.

Moine Eri'sa' I'mʉ'sa'ka'pʉ Paarʉ Uya

7Suntaaka e'sara'tɨ pe, ina amʉra'pʉ pʉreti pɨ' enta'nai'. Paarʉ uya ka'pon amʉ' auro'ka'pʉ. Awanapai rɨ tʉutɨto' esi pɨ' isaurokʉ'pʉ anomʉra' pona rɨ. 8Mɨrɨ yau, tu'ke raan'pu amʉ' esi'pʉ ka'tawon tau ina amʉrato' yau. 9Moine ka'pon ereutasa' esi'pʉ winto po, Iu'tai'kos itese'. Kʉrɨ rɨ e'nʉnpɨtʉ'pʉ, miyarɨ rɨ Paarʉ usaurokʉ koro'tau, mɨrɨpan e'nʉnkaa'pʉ ipan pe, nʉta'mo'kai osorʉwawon ikawono ɨutɨ apai. Mɨrɨpan uma'tasa' anʉmʉ'pʉ to' uya eke' pe. 10Paarʉ u'tɨ'pʉ, mɨrɨpan ena'pʉ ipʉro'pona, temiyatʉ tʉrʉ'pʉ iya iwoi, “Ipan pe kuru kɨsewankamatʉu! Nurɨne rɨ man!” ta'pʉ iya. 11Mɨrɨ tʉpo kanan, ka'ta' iyenuku'pʉ pʉreti pɨ' enta'nai'. Pata tema'kwai' tʉusaurokʉ tʉpo, itɨ'pʉ. 12Ka'pon amʉ' uya moine arɨ'pʉ nurɨne. Ipan pe kuru pori' pe to' epori'masa' esi'pʉ.

E'pe'sas Epuru Ton Panama'pʉ Paarʉ Uya

13Ina utɨ'pʉ kanau yau A'sos pona. Mɨrɨ yau, Paarʉ anʉnse'na ina utɨ'pʉ. “Mɨrɨ yau uyepotʉi',” ta'pʉ iya a'mun po tʉutɨ pɨ'. 14Ina eposa' iya a'tai A'sos po, ina uya arɨ'pʉ Me'tirin pona. 15Mɨrɨ ema'sa' yau, ina utɨ'pʉ mɨrɨ apai Kiyos pona. Mɨrɨ tʉpo, ina e'kwɨrɨtʉ'pʉ Samos pona; mɨrɨ ema'sa' yau, Mairi'tos eporo'pʉ ina uya. 16Paarʉ e'ku'sa' esi'pʉ E'pe'sas entakato' pe tʉuya kanau yau, inke ɨko'manpai pʉra iyesi'pʉ Eisa po. Surusiran ɨnepopai isenutɨ'pʉ Penti'kas weyu a'tai.

17Mairi'tos ponsi'kɨ, E'pe'sas so'sii epuru ton kɨ'ma'pʉ Paarʉ uya. 18To' uya teposa' a'tai, ta'pʉ iya to' pɨ'; “Uko'mamʉ'pʉ eseru i'tu auya'nokon mɨrɨ ɨpiyau'nokon Eisa po esi a'tai. 19Itepuru apiyo' pe esi'pʉ se pe rɨ tenai', tʉukaranpɨ'se nɨrɨ, sa'man pe rɨ Esuwerʉ amʉ' uya ukota'ma tane. 20I'tu auya'nokon mɨrɨ, tanporo unekamanʉ ekama'pʉ uya ɨpika'tɨnin kon pe te'sen, ɨyenupa'pʉ uya 'nokon annau'ne rɨ, ɨiwʉ' kon tau'ne nɨrɨ. 21Enpoika'pʉ uya Esuwerʉ amʉ', Kiri' amʉ' pɨ' nɨrɨ tʉmakooi kon pɨ' to' usewankama era'tɨto' pe Papa winɨkʉi', Sises yau apurɨto' esa' pe to' enato' pe.

22“Serɨ si Papa A'kwarʉ uya tapiyo'mai', utɨ si serɨ Surusiran pona, ɨ'rɨ e'kupʉ upɨ' mɨrɨ yau tukai' i'tui'ma pʉra. 23Se rɨken i'tu uya tanporo pata yau'ne Wakʉ A'kwarʉ uya upana'tɨ. Mɨrɨ yau, pariki'si ta' uya'sito', mɨrɨ awonsi'kɨ sa'man nɨ e'ku'to' esi upɨ'. 24E'tane usewankama pʉra rɨ iyesi uwɨnin nan pɨ', utʉrawasooi ɨnku'pai esi Itepuru Sises nʉtʉrʉ'pʉ iku'to' pe uya utʉrawasooi, tanporon kon pɨ' Papa uya wakʉ nonkasa' ekareei ekamato' uya.-

25“Si'tuyai' ɨmɨrɨ'nokon serɨ itekare, Papa e'to' esa' wannɨ pe ekama'pʉ uya ipana ya' ton uya uyento' oton pen serɨ enta'. 26Mɨrɨ pe iyesi pɨ', ekama uya ɨpɨ'nokon serɨ pe; makoi pʉra esi tanporon kon ka'pon amʉ' mʉnʉ piyapai. 27Tanporon nɨ Papa e'to' i'tu auya'nokon i'se ekamasa' uya man. Ɨ'rɨ rɨ Papa Maimu nonkasa' uya pʉra iyesi. 28Wakʉ pe epa'simatɨ', tanporo ɨtonpa kon amʉ' rɨ pokon pe, Wakʉ A'kwarʉ uya ɨku'sa' kon na'ne' to' ennin pe. Papa apurɨnin nan+ ennin pe e'tɨ', Sises ne'ma'pʉ tʉmʉnʉ ke. 29Si'tuyai', kasi ton enupanin nan uye'to' oton ɨsɨ ton ene amʉ' kasa ɨ'koro'ta'nokon. Kʉrai apurɨto' apai to' ereutanʉ'to' oton to' uya. 30Ɨ'koro'tapai'nokon nɨ to' e'mʉ'sa'kato' oton, itekare ensimato' oton to' uya, Sises apurɨnin nan era'tɨto' oton to' pɨkɨrɨ. 31Mɨrɨ pe iyesi pɨ', ti'tui' e'tɨ'. Mi'tuyatʉu pe' osorʉwau wʉipiya tereutapɨ'se pʉra ayauro'ka kon pɨ' uko'mamʉ'pʉ ewarupɨ nau, wʉi nai nɨrɨ tʉukaranpɨ'se.

32“Serɨ pe ɨnonka uya 'nokon Papa ena', wakʉ nonkasa' iya maimu ya', ɨmɨrɨ'nokon ku'nin apurɨnin pe ya'. Mɨrɨ a'tai, ɨwe'to' oton kon Papa na'ne' yau tu'kan nɨ wakʉ ton epoto' auya'nokon, Papa nekama'pʉ tʉmunkɨ amʉ' pɨ'. 33Ɨnʉ' rɨ sirʉpaai, korʉʉi rɨ, pon nɨ enkuui pe esi pʉn. 34I'tu auya'nokon nɨ mɨrɨ uiwano' pe rɨ e'tʉrawasomapɨ'sa' pʉrata eporo pɨ' i'se e'to' eporo pɨ', utonpa ton e'to' i'se nɨrɨ. 35Tanporo unkupʉnʉ winɨ, sa'man tʉrawaso kupʉ'pʉ uya winɨ, ɨyenupasa' uya 'nokon ipʉrataai pʉnon kon pika'tɨnin pe e'nɨto' pe. Sises uya se kasa ta'pʉ iku'tɨ' ɨyenu kon yau, ‘Wakʉ pe kuru iyesi te'repasan pe e'nɨ a'tai, tʉrepasan pe e'nɨ entai,’” ta'pʉ Paarʉ uya to' pɨ'.

36Serɨ ta tʉpo, iye'sekunka'pʉ tanporon kon pokon pe iyɨpʉrema'pʉ. 37Tanporo to' ukaramʉ'pʉ ipɨ' tʉuta'sii', to' uya a'su'ka'pʉ nɨrɨ. 38“Serɨ enta' uyene auya'nokon pen,” ta iya pɨ', to' upokoita'pʉ. Eke kanau ya' ipɨkɨrɨ to' utɨ'pʉ.

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index