Search form

Inkupʉ'pʉ 3

Pi'ta Uya Ise'mesa' Epi'tɨ'pʉ

1Tʉron nɨ wʉi a'tai, Pi'ta mɨrɨ awonsi'kɨ Isaan pokon utɨ'pʉ Esuwerʉ amʉ' use'mato', ɨpʉremato' iwʉ' ta' ɨpʉreman weyu a'tai, ko'mamʉ pe, 3 a'kʉra'. 2Mɨrɨ yau, ka'pon esi'pʉ ise'mesa' iyentu'pʉ si'kɨron nɨ to' napɨtʉnʉ “Akorʉwan Mʉra'ta” tukai' to' nesakʉnʉ Esuwerʉ amʉ' use'mato', ɨpʉremato' iwʉ' pʉrorooi mʉra'ta na'. Mɨrɨ yau, to' uya inonkapɨtʉ'pʉ tʉpʉrataai oton ekama'poto' pe iya ka'pon amʉ' tewonsan pɨ'. 3Pi'ta mɨrɨ awonsi'kɨ Isaan pokon ewontane tʉpʉrataai oton pɨ' to' ekama'po'pʉ iya. 4Pi'ta mɨrɨ awonsi'kɨ Isaan uya to'sa rɨ ene'pʉ. “Apʉne, ina enkɨ,” ta'pʉ Pi'ta uya ipɨ', 5mɨrɨpan kon ene'pʉ iya, pʉrata ke to' uya tʉrepa tukai'.

6Pi'ta uya ta'pʉ, “Pʉrata pʉra man, e'tane itesa' pe rɨ e'ai'ne' ke ɨrepa uya: Sises Kʉrai Nasare' pon ese' yau, e'mʉ'sa'ka', mɨrɨ awonsi'kɨ asakɨ,” ta'pʉ iya ise'mesa' pɨ'. 7Itenwo'netʉ winɨ itemekon a'si'pʉ iya iye'mʉ'sa'ka tane, mɨrɨpan i'ta ton mɨrɨ awonsi'kɨ ipʉrakon amʉ' ena'pʉ pana' pe inke pʉra rɨ. 8Mɨrɨpan e'sanʉmʉ'pʉ iye'sara'tɨ'pʉ usarɨn pɨ'. To' a'kɨrɨ iyewomʉ'pʉ Esuwerʉ amʉ' use'mato', ɨpʉremato' iwʉ' ta', iye'sanʉnpɨtʉ'pʉ Papa apurɨpɨtʉ pe. 9Tanporo ka'pon amʉ' mɨrɨ yau te'san uya isarɨ ene'pʉ Papa apurɨpɨtʉ pɨ', 10mɨrɨpan kʉrɨ rɨ teta'kwanʉnsen tukai' to' ni'tunʉ Akorʉwan Mʉra'ta tato' yau Esuwerʉ amʉ' use'mato', ɨpʉremato' iwʉ' mʉra'ta nau te'sen pe ti'tuse, ipan pe to' usewansiuka'pʉ, iye'ku'sa' na'ne' ipɨ' pɨ'.

“Sises Uya Ka'pon Epi'tɨsa',” Ta'pʉ Pi'ta Uya

11Pʉse rɨ si ka'pon uta'sisa' esi'pʉ Pi'ta mɨrɨ awonsi'kɨ Isaan pokon pɨ', mɨrɨpan ka'pon amʉ' usewansiukasa' eka'tumʉ'pʉ to' piya' Saraman Epa'kato' Iya' tato' ya'. 12Ka'pon amʉ' ensa' Pi'ta uya a'tai, ta'pʉ iya to' pɨ', “Utonpa ton, Esuwerʉ amʉ', ɨ'rɨ pe iyesi pɨ' ɨusewansiukasa' kon serɨ pɨ'? Ɨ'rɨ pe iyesi pɨ' ina enpɨtʉ auya'nokon? Tʉmeruntɨrʉ kon ke mɨrɨ awonsi'kɨ Papa pori'manin nan pe tesi kon pɨ' ina uya epi'tɨsa' pen mɨrɨ. 13Utamokori kon amʉ' Epʉra'an, Aisi', mɨrɨ awonsi'kɨ Seko' e'to' itese' pɨ'- Papa uya tʉpoitorʉ Sises ku'sa' eke pe, mɨrɨpan Paire' piya' inee'pʉ auya'nokon iwɨto' pe iya. Inonka tane iya rɨ, ‘Sises i'se pʉra ina man,’ ta'pʉ auya'nokon Paire' pɨ'. 14Sises esi'pʉ wakʉ, ipokena' rɨ e'tane, ‘I'se pʉra ina man,’ ta'pʉ auya'nokon. Sises ɨnnonkapai Paire' esi'pʉ, e'tane ka'pon amʉ' wɨpɨ'nin nʉ'pʉ enna'pʉ auya'nokon inonkato' pe iya.- 15Inke ka'pon amʉ' uko'manto' sara'tɨnin nʉ'pʉ wɨnɨ'pʉ auya'nokon e'tane, Papa uya i'mʉ'sa'ka'pʉ iyeri'sa' apai. Ina esi serɨ ennin nʉ'san pe mɨrɨ awonsi'kɨ ekamanin nan pe. 16Ina mɨrɨ awonsi'kɨ pʉse rɨ ka'pon uya Sises apurɨ uriya' pʉse rɨ e'mʉ'sa'kasa' pana' pe. Sises apurɨ ina uya uriya', pʉse rɨ ise'mesa' usepi'tɨsa' tanporon kon pe menyatʉi'ne'.

17“Ɨmɨrɨ'nokon mɨrɨ awonsi'kɨ itepuru ton uya serɨ kupʉ'pʉ Sises pɨ' ɨnkupʉnʉ kon i'tu auya'nokon pʉra iyesi pɨ'. 18E'tane pʉra rɨ, Papa uya pu'kena' amʉ' auro'kasa' rʉ'pʉ pena rɨ awɨrɨ serɨ e'kupʉ'pʉ, pʉse rɨ Kʉrai+ ekota'mato' oton tawon. 19Mɨrɨ pe iyesi pɨ', amakooi kon inonkatɨ', Papa winɨkʉi' era'tɨtɨ'. Mɨrɨ a'tai, Papa usentu'ma ɨpɨ'nokon uya tanporo amakooi kon korʉkato' pe. Mɨrɨ a'tai, wakʉ pe rɨ Papa uya ɨmeruntɨtanʉkʉ kon mɨrɨ, 20mɨrɨ awonsi'kɨ Kʉrai, Papa Nanʉmʉ'pʉ ennoko iya mɨrɨ—Sises rɨ. 21Pʉse rɨ Sises si e'to' oton Epʉn po Papa uya tanporon koneka emenna' pe pona rɨ, pena rɨ tʉusaurokʉ'pʉ kasa wakʉ ton pu'kena' amʉ' yai. 22Apʉne pʉra Mosi' uya ekama'pʉ, ‘Papa, Itepuru uya pu'kena', uwaraino anʉnto' oton ɨtonpa kon nɨ. Tanporon inekamanʉ main awɨrɨ me'tʉi'. 23Kʉrɨ rɨ si pu'kena' maimu awɨron pen esi a'tai, Papa uya ima'tanʉ'to' oton tʉmunkɨ amʉ' koro'tapai,’+” ta'pʉ Pi'ta uya to' pɨ'.

24Miyarɨ rɨ Pi'ta usaurokʉ'pʉ, “Serɨ pe si ne'ku'ai'ne' esi penaro' rɨ tanporon kon pu'kena' amʉ' nekama'pʉ Sanwerʉ esi'pʉ si'kɨrɨ rɨ. 25Papa uya ta'pʉ rʉ'pʉ atamokori kon pɨ' pu'kena' amʉ' awɨrɨ tʉnku'ton kuru pɨ'. To' uya si eporo'pʉ, ɨmɨrɨ'nokon uya rɨ nɨrɨ kanan eporo. Epʉra'an auro'ka'pʉ Papa uya i'tutɨ': ‘Tanporon kon ka'pon amʉ' pʉrema uya mɨrɨ apayan nʉ'san poro,’+ tasa' iya rʉ'pʉ,” ta'pʉ iya.

26Te'nonka pe, Pi'ta uya ta'pʉ, “Papa uya, tʉron kon piya' ennoko tʉuya wapiya kuru, tʉni'mʉ'sa'ka'pʉ, tʉpoitorʉ ennoko'pʉ ɨpiya'nokon, ɨpʉrema kon pe, ɨri ɨyeseru kon tʉnonkai' ɨwesi kon pa,” ta'pʉ Pi'ta uya to' pɨ'.

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index