Search form

Inkupʉ'pʉ 8

1Saarʉ esi'pʉ mɨrɨ yau iwɨtɨ' rɨ ta pɨ'.

Saarʉ Uya Sises Apurɨnin Nan Kota'mapɨtʉ'pʉ

Mɨrɨ a'tai, ka'pon amʉ' e'sara'tɨ'pʉ ipan pe Sises apurɨnin nan kota'ma pɨ' Surusiran po tʉuko'mansan. Mɨrɨ a'tai, tu'kan kon Sises apurɨnin nan apʉrʉmʉ'pʉ Isutiya mɨrɨ awonsi'kɨ Sameriya pona. Enno'sa' kon nɨken e'nɨnsa' esi'pʉ Surusiran po. 2Papa uya tasa' kasa warawo' amʉ' uya Si'tipʉn u'na'tɨ'pʉ, eke pe tʉuta'kwarʉkai' to' ukaramʉ'pʉ iwenai.

3Mɨrɨ koro'tau, Saarʉ e'sara'tɨ'pʉ Sises apurɨnin nan ma'tanʉkʉ pɨ'. Iyewonpɨtʉ'pʉ ɨutɨ kaisa rɨ'ne, warawo' amʉ', uri'san amʉ' nɨrɨ Sises apurɨnin nan tʉpɨtʉ'pʉ pariki'si ta'.-

Piri' Uya Itekare Ekama'pʉ Sameriya Po

4Sises apurɨnin nan, ka'pon amʉ' nainʉnpa'san Surusiran apai utɨ'pʉ pata kaisa rɨ wakʉ Sises ekareei ekama pɨ'. 5Sises apurɨnin nan tonpa, Piri' itese' utɨ'pʉ Sameriya pata ya', mɨrɨpan uya mɨrɨ yau Kʉrai+ ekama'pʉ ka'pon amʉ' pɨ'. 6Mɨrɨ a'tai, tu'kan kon esi'pʉ ipan pe Piri' maimu ɨnetapai, wakʉ i'tuto' ipɨ' inkupʉnʉ ensa' tʉuya'nokon pɨ'. 7Makoi+ a'kwarʉ ton epa'ka'pʉ ɨpirorʉnpɨtʉi'ma ka'pon amʉ' apai. Tu'kan kon ise'mesa' kon, sekentei'pa' nan usepi'tɨ'pʉ, apʉne pʉra Papa uya Piri' ku'sa' wenai to' epi'tɨnin pe. 8Tu'kan kon ka'pon amʉ' esi'pʉ ipan pe pori' pe mɨrɨ pata yau.

Saiman, Enwoke'

9Mɨrɨ yau iyesi'pʉ ka'pon, Saiman itese', enwoke', eke pe te'ku'sen mɨrɨ pata yau. Enwoke' pe tesi winɨ te'ku'sen pen nɨ ku'nin pe iyesi'pʉ Sameriya yawon kon tewansiukai'. 10Tanporo ka'pon amʉ' mɨrɨ yawon kon aiko ton mɨrɨ awonsi'kɨ eke ton nɨ uya apurɨ'pʉ. “Pʉse rɨ ka'pon esi Papa meruntɨrʉ yau,” ta'pʉ to' uya. Eke kuru tukai' ka'pon amʉ' uya esakʉ'pʉ. 11Apurɨ pɨ' to' esi'pʉ, apʉne pʉra enwoke' pe tesi ke to' ewansiukapɨtʉ'pʉ iya, inke rɨ. 12E'tane nin si Piri' nekamanʉ wakʉ itekare, Papa e'to' esa' wannɨ pe, mɨrɨ awonsi'kɨ Sises Kʉrai ese' ekareei apurɨsa' to' uya a'tai, warawoti'si amʉ' mɨrɨ awonsi'kɨ uri'sami'si amʉ' epa'taisima'pʉ. 13Saiman uya rɨ nɨrɨ Piri' maimu apurɨ'pʉ. Piri' uya ipa'taisima'pʉ tʉpo, ipɨkɨrɨ Saiman esi'pʉ mɨ airɨ rɨ Piri' utɨ a'tai. Tɨwɨrɨ rɨ Saiman usewansiukapɨtʉ'pʉ, i'tuto' ipɨ' mɨrɨ awonsi'kɨ eke Papa tʉrawasooi Piri' nʉkupʉnʉ tense.

14Surusiran pon kon enno'sa' kon uya etasa' a'tai, tu'kan kon Sameriya yawon kon uya Papa maimu apurɨsa' tawon, to' uya Pi'ta mɨrɨ awonsi'kɨ Isaan ennoko'pʉ to' piya'. 15To' uya to' eposa' a'tai, to' ɨpʉrema'pʉ to' pona Wakʉ A'kwarʉ epoto' pe to' uya, 16apʉne pʉra Wakʉ A'kwarʉ uye'sa' pʉra rɨ marɨ iyesi'pʉ to' pona. Piri' uya to' pa'taisima'pʉ esi'pʉ Itepuru Sises ese' yau rɨken. 17Mɨrɨ a'tai, Pi'ta mɨrɨ awonsi'kɨ Isaan uya temiyatʉ kon tʉrʉ'pʉ to' pona, mɨrɨpan kon uya Wakʉ A'kwarʉ eporo'pʉ.

18Saiman uya ene'pʉ Papa uya Ta'kwarʉ tʉrʉ ka'pon amʉ' pona enno'sa' kon uya temiyatʉ kon tʉrʉ to' pona a'tai, pʉrata ke to' repa i'se iyesi'pʉ. 19“Urepatɨ' mɨrɨ ku'nin ke. Mɨrɨ a'tai, tanporo uyemiyatʉ tʉto' uya ton ipona uya, Wakʉ A'kwarʉ epoto' pe,” ta'pʉ iya.

20Pi'ta uya imaimu eikʉ'pʉ, “Ɨpʉrataai pokon pe auma'ta mɨrɨ, apʉne pʉra ɨusenuminka pɨ' Papa winon e'ma auya pʉrata ke tukai'! 21Papa uya ɨku'sa' pʉra man ɨ'rɨ ku'nin pe ina a'kɨrɨ serɨ tʉrawaso yau, apʉne pʉra ɨyewan esi wakʉ pe pʉra Papa pona. 22Mɨrɨ pe iyesi pɨ', ɨri pe ɨusenuminkato' inonka' mɨrɨ awonsi'kɨ ɨwɨpʉrema pa Itepuru pɨ'. Mɨrɨ a'tai, ɨpɨ' isentu'ma uya amakooi eno'mato' pe ikupʉ i'se ɨusenuminka'pʉ na'ne'. 23Ɨi'tu uya wenai ipan pe ɨyɨkɨnta ina pɨ' tukai', tɨwɨ rɨ ɨye'makoima winɨ,” ta'pʉ iya.

24Mɨrɨ a'tai, Saiman uya ta'pʉ Pi'ta mɨrɨ awonsi'kɨ Isaan pɨ', “Ɨpʉrematɨ' upona. Mɨrɨ a'tai, mʉkayatʉi'ne' rɨ e'kupʉ namai' upɨ',” ta'pʉ iya.

25Pi'ta mɨrɨ awonsi'kɨ Isaan uya ka'pon amʉ' auro'ka'pʉ tʉpo, Sises i'tusa' tʉuya'nokon nʉ'pʉ pɨ' itekare ekama'pʉ to' uya to' pɨ', Papa winon Sises ekareei, to' e'sara'tɨ'pʉ enna'pon pɨ' Surusiran winɨkʉi'. Tʉutɨ kon koro'tau, wakʉ Sises ekareei ekama'pʉ to' uya ka'pon amʉ' pɨ' Sameriya yawon eke iwa ton pata yau'ne.

I'tiyo'piya Kwin Pʉrataai Esa'

26Inserʉ, Papa nennoko'pʉ uya Piri' auro'ka'pʉ, “Ekoneka' ɨutɨ pa wʉi enu enuku kamisi winɨkʉi' Surusiran poino asanta Kesa ponakan ta',” ta'pʉ iya. (Mɨrɨ asanta e'nonka'pʉ mɨrɨ.)+ 27Mɨrɨpan ekonekasa' utɨ koro'tau, ka'pon eporo'pʉ iya mɨrɨ asanta tau tʉutɨsen, eke kuru rɨ I'tiyo'piya pata kwin pʉrataai esa', Surusiran pona itɨsa' rʉ'pʉ ɨpʉremai'. 28Iyenna'po a'tai, iyereutasa' esi'pʉ tʉkanwa tararan yau. Eke pe pu'kena' Aisaya nʉmenuka'pʉ kareta ekama iya esi'pʉ. 29Papa A'kwarʉ uya Piri' auro'ka'pʉ, “Enta mɨrɨ tararan piyau a'ko pe e'se'na,” tukai'.

30Mɨrɨ a'tai, Piri' utɨ'pʉ tararan piya', mɨrɨpan uya eta'pʉ ekama iya pu'kena' Aisaya nʉmenuka'pʉ yau. Piri' uya ekama'po'pʉ, “Mekamayai'ne' pe' mʉto'ka'nʉ'an?” ta'pʉ iya.

31“Kane, ito'ka'nʉkʉ uya pʉra man. Ka'pon uya rɨ nin enpoika a'tai, ito'ka'nʉkʉ uya rɨ,” ta'pʉ iya. Mɨrɨpan uya Piri' kɨ'ma'pʉ tʉpiyau iyereutato' pe tʉkanwa ya'. 32Se tawon ekama pɨ' iyesi'pʉ:

“To' uya arɨ'pʉ karimeru arɨ kasa iwɨse'na.

Karimeru mʉre kasa ti'po' akʉ'tane e'pana te'sen,

mɨrɨpan kasa isaurokʉ pʉra iyesi'pʉ.

33Se pe rɨ iye'ku'to' yau, ɨnʉ' rɨ iwenaino' pʉra iyesi'pʉ.

Ɨnʉ' uya rɨ ipayan nʉ'san ekamato' oton pen nɨ,

apʉne pʉra non po iko'manto' emo'ka'pʉ pɨ',”+

tawon.

34Kwin pʉrataai esa' uya Piri' ekama'po'pʉ, “Ekamakɨ ɨnʉ' pɨ' pu'kena' uya imenukasa'; tʉmɨrɨ pɨ' pe', tʉron nɨ pɨ' rɨ katɨ?” ta'pʉ iya. 35Mɨrɨ a'tai, Piri' epiya'tɨ'pʉ mɨrɨ rɨ iye'menukasa' itekare apai wakʉ Sises ekareei ke ipana'tɨ pɨ'.

36To' utɨ koro'tau asanta tawɨrɨ, tuna eporo'pʉ to' uya. “Apʉne tuna enkɨ! Upa'taisimakɨ. Ɨ'rɨ nɨrɨ ken uwa'kʉtʉi'no mɨrɨ apai?” ta'pʉ iya.

37Piri' uya ta'pʉ, “Apurɨ auya a'tai tanporo ɨyewan a'kɨrɨ, iye'kupʉ rɨ,” ta'pʉ iya.

Mɨrɨpan maimu eikʉ'pʉ iya, “Apurɨ uya serɨ Sises Kʉrai esi Papa Mu pe tukai',” ta'pʉ iya.+

38Mɨrɨpan uya tararan ereutanʉkʉ'pʉ. Mɨrɨ a'tai, asa'rɨ rɨ marɨ Piri' mɨrɨ awonsi'kɨ kwin pʉrataai esa' utɨ'pʉ tuna ka', mɨrɨpan pa'taisima'pʉ iya. 39To' ekanwaka a'tai tuna kapai, Itepuru A'kwarʉ uya Piri' arɨ'pʉ. Kwin pʉrataai esa' uya ene pʉra iyena'pʉ. Mɨrɨ rɨ e'tane, itɨ'pʉ pori' pe esii'ma asanta tawɨrɨ. 40Mɨrɨ a'tai, Piri' esi ene'pʉ to' uya itekare ekama pɨ' Aso'tas po, siya rɨ pata kaisa rɨ'ne Sisariya pona rɨ.

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index