Search form

Inkupʉ'pʉ int

Ekamanin

Papa A'kwarʉ Nʉkupʉ'pʉ Sises Nennoko'san Itekare Ekamai' Yawɨrɨ esi itekare Ʉru' nʉmenuka'pʉ pʉ'kʉ pe rɨ. Inkupʉnʉ kuru esi, wapiyaro' kon Sises pɨkɨron kon uya iku'to' pe Wakʉ A'kwarʉ uya to' kupʉ'pʉ Wakʉ Itekare ato' pe to' uya Sises pɨ', “Surusiran awɨrɨ, mɨrɨ awonsi'kɨ Isutiya, Sameriya awɨrɨ'ne rɨ, siya rɨ non u'matʉ pʉ'kʉ pona rɨ” (1:8). Sises pɨkɨron kon pantomʉ pe iyesi Esuwerʉ amʉ' koro'tau iye'sara'tɨ'pʉ tanporon kon pata emʉ' kaisaron kon uya apurɨto' pe. Imenukanin esi'pʉ tʉnmenuka'pʉ ennin nan uya i'tuto' pe Sises pɨkɨron kon esi Roman amʉ' esi pata epuru pe enari'panin pe pen, Sises pɨkɨron kon napurɨnʉ esi Esuwerʉ amʉ' enurikʉ'pʉ ipɨ' a'ku'tɨnin pe.

Inkupʉ'pʉ ekanpai iyesi osorʉwau eke ton ite'ma yau, enei'ma nai awɨrɨ Sises pɨ', Wakʉ Itekare usekama'pʉ so'si e'sara'tɨ'pʉ utɨn pɨ' mɨ awɨrɨ: 1) Sises pɨkɨron kon nʉkupʉnʉ e'sara'tɨ'pʉ Surusiran po Sises enuku'pʉ e'ma'pʉ pe; 2) Parestin pʉ'kʉ ton nɨ ti'ma'kapɨ'se iyepamʉ'pʉ; 3) miyarɨ rɨ iyepamʉ'pʉ Mete'teriyan nono poro rɨ Ron nɨ tepose.

Usennakan parɨ pen esi mɨrɨ Inkupʉ'pʉ iye'sa' rʉ'pʉ tʉmeruntɨrʉ ke Sises apurɨnin nan pona Surusiran po Penti'kas weyu a'tai, mɨrɨpan nɨ esi miyarɨ rɨ so'si esa' pe imeruntɨtanʉkʉ pɨ' rɨ mɨrɨ awonsi'kɨ itepuru ton nɨ, iye'ku'pɨ'sa' usekamasa' na'ne' awɨrɨ kareta yau. Iye'sara'tɨ a'taino kon Sises pɨkɨron kon ekareei amʉranʉ'sa' to'ken esi mɨrɨ tu'kan nɨ to' nekamapɨtʉ'pʉ itekare yau, iye'ku'sa' rʉ'pʉ e'menukasa' na'ne' iye'ku'sa' rʉ'pʉ uya rɨ ekama meruntɨ pe itekare esi'pʉ Sises apurɨnin nan yau mɨrɨ awonsi'kɨ so'si tawon kon yau rɨ.

Iyawon Ekamanin

Ekonekan ensa' rʉ'pʉ ekamanin pe (1:1-26)

a. Te'nonka pe Sises usaurokʉ'pʉ (1:1-14)

b. Isutas pata'pʉ iyakan anʉmʉ'pʉ (1:15-26)

Surusiran po tʉnene'pʉ kon ekama'pʉ enno'sa' kon uya (2:1—8:3)

Isutiya, Sameriya po tʉnene'pʉ kon ekama'pʉ enno'sa' kon uya (8:4—12:25)

Paarʉ e'tʉrawasoma'pʉ (13:1—28:31)

a. Iye'sara'tɨ pe itekare ekamai' itɨ'pʉ (13:1—14:28)

b. Surusiran po eke pe mitin pɨ' to' esi'pʉ (15:1-35)

c. Iyakon ite'kwa pe itekare ekamai' itɨ'pʉ (15:36—18:22)

d. Itosorʉwano ite'kwa pe itekare ekamai' itɨ'pʉ (18:23—21:16)

e. A'sisa' pe Paarʉ esi'pʉ, Surusiran, Sisariya, mɨrɨ awonsi'kɨ Ron po (21:17—28:31)

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index