Search form

Isaan 3

Sises Uya Nekutimas Enupa

1Moro ka'pon esi'pʉ Nekutimas itese', Esuwerʉ amʉ' epuru, Pari'si amʉ' tonpa pe te'sen. 2Itɨ'pʉ ewarupɨ nau Sises piya', mɨrɨpan uya ta'pʉ ipɨ', “Ina uya ɨi'tu, Rapai,+ Papa nennoko'pʉ pe. Ɨnʉ' uya rɨ i'tuto' ipɨkɨrɨ kupʉ pʉra rɨ iyesi mɨrɨ mʉku'ai'ne', Papa pʉra iye'tane tʉpiyau,” ta'pʉ iya.

3Entakanoma pe Sises uya ekama'pʉ, “I'napairon ekama uya ɨpɨ', ɨnʉ' uya rɨ Papa e'to' esa' wannɨ pe ene pʉra rɨ iyesi iyakon ite'kwa pe iyentuka'sa' pʉra te'tane,”+ ta'pʉ iya.

4“Nai kasa si isemo'kaka'sa' rɨ ka'pon entukapʉ kanan iyakon ite'kwa pe?” tukai' Sises ekama'po'pʉ iya. “Iyewonkapʉ poken pʉra rɨ sa'ne iyesi tʉsan ewan ya' tentuka'to' pe iyakon ite'kwa pe,” ta'pʉ iya.

5Sises uya eikʉ'pʉ, “I'napairon ekama uya ɨpɨ', ɨnʉ' rɨ epa'ka Papa e'to' esa' wannɨ pe ya' pʉra iyesi mɨrɨ tentusa' a'tai rɨken, tuna mɨrɨ awonsi'kɨ iya'kwarʉ ke iyepa'ka. 6Ka'pon entusa' mɨrɨ tʉpun ke tʉsanon winɨ, e'tane iyentuka'sa' kanan iya'kwarʉ yau esi mɨrɨ iya'kwarʉ winon pe rɨ. 7Kɨsewansiukai, ‘Tanporo ɨyentukapʉ kon kanan mɨrɨ,’ ta uya pɨ' ɨpɨ'. 8A'setun utɨ mɨrɨ i'se te'to' awɨrɨ rɨ. Imaimu eta auya, e'tane mɨrɨ winɨ iyepʉ, miyarɨ itɨ tukai' i'tu auya pʉra rɨ iyesi. Mɨrɨ kasa tanporon kon esi mɨrɨ iyentusa' kon iya'kwarʉ winɨ,” ta'pʉ iya.

9“Nai kasa si serɨ esi?” ta'pʉ Nekutimas uya mɨrɨ pɨ'.

10Sises uya eikʉ'pʉ, “Eke sa'ne Esuwerʉ amʉ' ti'saai ɨmɨrɨ ko, mɨrɨ pe' e'tane serɨ i'tu auya pʉra iyesi? 11I'napairon ekama uya ɨpɨ', ina usaurokʉ serɨ ina ni'tunʉ pɨ', tʉnene'pʉ kon ekama ina uya, e'tane ina maimu ananʉnpai pʉra ɨnʉ' rɨ esi. 12Uyapurɨ auya pʉra iyesi serɨ non pon pɨ' ayauro'ka tane uya, nai kasa ken si uyapurɨ auya Epʉn pon pɨ' ayauro'ka uya yau?-

13“Mɨrɨpan, ɨnʉ' rɨ kanan enu'sa' pʉra iyesi Epʉn pona, Ka'pon, Papa winon nɨken Epʉn winon.- 14Mosi' uya karukuri ka'sa' ɨkʉi pe i'mʉ'sa'ka'pʉ yʉi pɨ' rɨmono' tau kasa rɨ marɨ, Ka'pon, Papa winon i'mʉ'sa'kato' pe iyesi,- 15tanporon kon si apurɨnin nan uya tɨwɨrɨ rɨ uko'man nɨto' epoto' pe.

16“Ipan pe serɨ non pon kon i'nʉnka tʉuya wenai, Papa uya tikin nan kuru tʉmu tʉrʉ'pʉ tanporo apurɨnin nan pe te'san uma'ta namai', e'tane tɨwɨrɨ rɨ uko'man nɨto' epoto' pe to' uya. 17Papa uya tʉmu enno'sa' pʉra iyesi serɨ non pon kon eseru aimenkanin pe, e'tane to' epika'tɨto' pe iporo. 18Ɨnʉ' rɨ imu apurɨnin eseru aimenka pen, apurɨnin pen eseru aimenkaka'sa' rɨ nin mɨrɨ, apʉne pʉra tikin nan kuru rɨ Papa Mumu apurɨsa' iya kasa pʉra.

19“Serɨ kasa si Papa uya eseru aimenka mɨrɨ: Iweyu uye'sa' non pona, e'tane ka'pon amʉ' uya ewarupɨ i'nʉnka iweyu entai, ɨri pe teseru kon esi ke. 20Tanporon kon ɨri kupʉ pɨ' te'san uya iweyu ewaruma'tɨ. Iweyu winɨkʉi' to' uyepʉ pʉra iyesi, teseru kon usenpoika namai'. 21E'tane kʉrɨ rɨ i'napairon ku'nin uyepʉ iweyu ya', wakʉ teseru usento' pe Papa eseru awɨrɨ,” ta'pʉ Sises uya.+

Isaan Pa'tes Usaurokʉ Sises Pɨ'

22Serɨ ton tʉpo, tʉpoitorʉ ton pokon pe Sises utɨ'pʉ Isutiya pona. Mɨrɨ yau iko'mamʉ'pʉ epa'taisiman nɨto' kupʉ pɨ'.

23Isaan nɨrɨ esi'pʉ pa'taisiman pɨ' Inon yau, Sarin piyau, apʉne pʉra eke pe tuna esi pɨ' mɨrɨ yau. Ka'pon amʉ' utɨpɨtʉ'pʉ ipiya' inke rɨ epa'taisimai'. 24(Serɨ esi'pʉ mɨrɨ Isaan tʉrʉ rawɨrɨ pariki'si ta'.)-

25Mɨrɨ a'tai, e'sei'pɨ'nɨto' esi'pʉ Isaan poitorʉ ton mɨrɨ awonsi'kɨ Esuwerʉ+ pokon pe ekorʉkan nɨto' pɨ'. 26To' uyee'pʉ Isaan piya', ta'pʉ to' uya ipɨ', “Rapai, kʉrɨ rɨ ɨpiyau ne'taine' Isotan ratoi po mekamataine', kʉrɨ rɨ si man epa'taisiman nɨto' kupʉ pɨ', tanporon kon ka'pon amʉ' uyepʉ ipiya',” ta'pʉ to' uya.

27Isaan uya to' maimu eikʉ'pʉ, “Ɨ'rɨ rɨ eporo ka'pon uya pʉra iyesi, Epʉn winɨ rɨken tʉrepasa' a'tai eporo iya pe iyesi. 28Ɨmɨrɨ'nokon uya eta'pʉ, ‘Kʉrai+ pen urɨ; iwapiya enno'sa' pe esi,’ ta'pʉ uya.-

29“Temari'masen uri'san esi mɨrɨ temari'masen warawo' iwano' pe rɨ. E'tane si tɨ, temari'masen warawo' tonpa esi ipiyau imaimu eta pɨ', mɨrɨpan esi pori' pe imaimu eta tʉuya a'tai. Mɨrɨ kasa si pori' pe e'to' e'seposa' serɨ, mararon pe pʉra. 30Eke pe iyena, aiko pe ena tane.

31“Kʉrɨ rɨ ka'tapai tʉuye'sen esi mɨrɨ tanporon kon entai rɨ; kʉrɨ rɨ non winon esi mɨrɨ non pon pe rɨ, mɨrɨ awonsi'kɨ non pɨ' nɨrɨ isaurokʉ. Kʉrɨ rɨ ka'tapai tʉuye'sen esi tanporon kon entai. 32Tʉnene'pʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ tʉneta'pʉ ekama iya, e'tane ɨnʉ' uya rɨ imaimu apurɨ pʉra iyesi. 33Ɨnʉ' rɨ i'napai rɨ imaimu anʉmʉ pɨ' na'ne', i'napai rɨ Papa esi tukai' ekama iya mɨrɨ. 34Kʉrɨ rɨ Papa nennoko'pʉ usaurokʉ Papa maimu pɨ', Papa uya eke pe ta'kwarʉ tʉrʉ ipona tʉpʉ'kʉ ke pʉra. 35Ikʉipʉnʉ uya tʉmu i'nʉnka, tanporon nɨ nɨrɨ tʉsa' iya itena'.- 36Kʉrɨ imu apurɨto' esa' pe na'ne' uya tɨwɨrɨ rɨ uko'man nɨto' eporo, e'tane imu apurɨnin pen uya uko'man nɨto' ento' oton pen, apʉne pʉra Papa uya kota'man nɨto' uko'mamʉ ipo,”+ ta'pʉ iya.

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index