Search form

Isaan int

Ekamanin

Sises Ekareei Isaan Nʉmenuka'pʉ e'menukasa' ennin nan uya apurɨto' pe, Sises esi ekamasa' rʉ'pʉ pika'tɨnin wannɨ pe, Papa Mumu, apurɨ tʉuya'nokon winɨ tʉuko'manto' kon epoto' pe to' uya (20:31).

Ekama tʉpo siyaro' pe rɨ Papa Maimu pe Sises e'to', iye'sara'tɨto' winɨ wakʉ itekare uya ekama tu'kan nɨ eke, Papa tʉrawasooi e'ku'sa' rʉ'pʉ, Sises esi ekamasa' rʉ'pʉ pika'tɨnin wannɨ, Papa Mumu pe iyesi tukai' enpoikanin pe. Mɨrɨ pɨkɨrɨ si ɨ'rɨ enpoikanin pe eke, Papa tʉrawasooi e'ku'sa' tawon. Serɨ airɨ kareta uya ekama ka'pon amʉ' uya Sises apurɨ'pʉ, mɨrɨpan kon ena'pʉ ipɨkɨron kon pe, tʉron kon uya rɨ ewa'noma koro'tau, anapurɨpai pʉra rɨ nɨrɨ. 13 awonsi'kɨ, 17 pʉ'kʉ pona isekamato' airɨ ita'sisa' kusan pe rɨ a'ko pe a'samʉtʉ pe tʉpoitorʉ ton pokon pe iyesi'pʉ ta'si ewarupɨɨi tau, imaimu to' koneka pe to' pori'mapɨtʉ pe isaurokʉ'pʉ rʉ'pʉ kurusu' pona tʉpokapɨ'to' rawɨron ko'mamiri yau. Iu'matʉ winɨkʉi'no isekama to' airɨ iyesi Sises a'si'pʉ rʉ'pʉ i'tupɨtʉ'pʉ, kurusu' pona ipokapɨtʉ'pʉ mɨrɨ awonsi'kɨ iye'mʉ'sa'ka'pʉ terikʉ'pʉ apai, mɨrɨ tʉpo isenpoikapɨtʉ'pʉ tʉpoitorʉ ton piya'.

Isaan uya kuru ekama tɨwɨ rɨ uko'man nɨto' epoto' Sises Kʉrai poro, epoto' epiya'tɨ serɨ pe rɨ kamo Sises pɨ' ewai' tawon nʉ'san, ite'ma pe, i'napairon pe mɨrɨ awonsi'kɨ uko'man nɨto' pe iyesi pɨ', piya' iyepʉ. Isaan uya enpoikato' iwinɨ tensen ton wʉi kaisa rɨ yai a'kwarʉ eseru ton ekamato' iya yai esi'pʉ, tuna, pʉreti, iweyu, karimeru amʉ' pa'simanin mɨrɨ awonsi'kɨ itikʉn non, mɨrɨ awonsi'kɨ kʉre' e' mɨrɨ awonsi'kɨ iteperu ton.

Iyawon Ekamanin

Isara'tɨnin (1:1-18)

Isaan Pa'tes mɨrɨ awonsi'kɨ wapiyaro' kon Sises poitorʉ ton (1:19-57)

Annau Sises e'tʉrawasoma'pʉ (2:1—12:50)

Iweyu u'matʉ ton Surusiran po mɨrɨ awonsi'kɨ ipiyau (13:1—19:42)

Itepuru e'mʉ'sa'kasa' mɨrɨpan usenpoikapɨtʉ'pʉ (20:1-31)

I'ma'kanin: Tʉron nɨ kanan isenpoika'pʉ Kiyarari po (21:1-25)

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index