Search form

Ʉru' 13

Era'tɨtɨ' Amakooi Kon Apai Mɨrɨ Pe Pʉra Auma'tatɨ' Rɨ

1Moron kon uya Sises pana'tɨ'pʉ Kiyarari pon kon pɨ' Paire' nʉsuma'san imʉnʉ pɨ' to' use'mato' pokon pe. 2Mɨrɨ a'tai, Sises uya ta'pʉ, “Serɨ kasa to' uma'tasa' pɨ' ɨri ton pe kuru to' esi'pʉ pe kʉsekamatʉu. 3Kane, ta uya, ɨyera'tɨ kon pʉra iyesi yau amakooi kon apai, ɨmɨrɨ'nokon nɨ nɨrɨ uma'ta mɨrɨ to' kasa rɨ marɨ ɨwesi kon pɨ'. 4Mɨrɨ pe pʉra 18 kaisaron kon iyeri'sa' kon Sairon pon ka'ta' amɨsa' ɨutɨ uta'mo'kasa' a'tai tʉpona'nokon. Surusiran pon kon entai kuru pe' ɨri pe to' esi'pʉ pe ekama auya'nokon, mɨrɨ wenai to' e'wɨnɨ'pʉ na'ne'? 5Kane, ta uya, ɨyera'tɨ kon pʉra iyesi yau amakooi kon apai, ɨmɨrɨ'nokon nɨ nɨrɨ uma'ta mɨrɨ to' kasa rɨ marɨ ɨwesi kon pɨ',” ta'pʉ iya.

Kiyari Ye' Tepetasen Pen Pantomʉ

6Mɨrɨpan uya se panton ekama'pʉ, “Ka'pon esi'pʉ pi' e' esa'. Mɨrɨpan utɨpɨtʉ'pʉ iteperu ense e'tane, eporo iya pʉra iyesi'pʉ. 7Mɨrɨ a'tai, ta'pʉ iya tʉmainarʉ esa' pɨ', ‘Osorʉwau wʉipiya e'to' airɨ utɨpɨ'sa' man ui'kiyari epetasa' ene i'se e'tane, eporo uya pʉra rɨ iye'sa'. A'tɨkɨ! Ɨ'rɨto' pe non iwanʉ'ka iya nesii'no?’ 8Mɨrɨpan eikʉ'pʉ imainarʉ esa' uya, ‘Tɨwɨ tikin nɨ rɨken wʉipiya isi'tuka'to' pe nesii. Iwoi aka uya, mɨrɨpan epetanʉ'nin ke iu'na'tɨto' pe uya. 9Iyepetasa' pe iyesi yau, wakʉ pe nin si iyesi mɨrɨ; mɨrɨ pʉra iyesi yau, a'tɨto' pe rɨ nin si,’ ta'pʉ iya,” ta'pʉ Sises uya.

Tɨmuipan Uri'san Epi'tɨ'pʉ Sises Uya

10Sapa' a'tai, Sises esi'pʉ ka'pon amʉ' enupa pɨ' Esuwerʉ amʉ' usenupato' iwʉ' tau. 11Mɨrɨpan yau uri'san esi'pʉ tɨmuipan, ɨri a'kwarʉ nʉtɨmuika'pʉ 18 kaisa rɨ wʉipiya iko'mansa'. Ipan pe iye'tɨmuikasa' to'sa rɨ iyena pʉra. 12Sises uya ensa' a'tai, ikɨ'ma'pʉ iya tʉpiya'. Mɨrɨpan uya ta'pʉ ipɨ', “Ma'non, ɨyeparan apai ɨmo'ka uya serɨ.” 13Mɨrɨ a'tai, temiyatʉ tʉrʉ'pʉ iya ipona, mɨrɨ a'tai rɨ nin si, to'sa rɨ iyena'pʉ mɨrɨ. Mɨrɨpan uya Papa apurɨpɨtʉ'pʉ.

14Sises uya ka'pon epi'tɨsa' pɨ' Sapa' a'tai, tʉusakorota pe Esuwerʉ amʉ' usenupato' iwʉ' epuru uya ta'pʉ ka'pon amʉ' pɨ', “6 kaisa rɨ moro wʉi esi mɨrɨ e'tʉrawasoman weyu. Mɨrɨ ton weyu a'tai, ɨsepi'tɨi' ɨsi'tɨ', Sapa' a'tai pen,” ta'pʉ iya.-

15Sises uya eikʉ'pʉ, “Ɨmɨrɨ'nokon wakʉ pe te'ku'san! Sapa' a'tai pe' ɨikʉn kon paka, isa'ka'si rɨ eukanin nan pen ɨmɨrɨ'nokon iten apai tuna ensise'na arɨ kon pa? 16Pʉse rɨ ken pe' si uri'san Epʉra'an pa rʉ'pʉ, Se'tan+ newa'tɨ'pʉ 18 kaisa rɨ wʉipiya euka pen ken pe' si Sapa' a'tai?” ta'pʉ Sises uya. 17Serɨ ta iya a'tai, tanporo iteyaton non ɨpiyɨtʉ'pʉ, e'tane ka'pon amʉ' epori'ma'pʉ tanporon wakʉ ton inkupʉnʉ pɨ'.

Mosta' Ena'pɨ Pantomʉ

(Ma'siu 13:31-33; Ma' 4:30-32)

18Mɨrɨ a'tai, Sises uya ekama'po'pʉ, “Ɨ'rɨ kasa Papa e'to' esa' wannɨ pe esi? Ɨ'rɨ pɨ' mɨrɨ kasa iyesi tukai' ekama uya? 19Mosta' ena'pɨ kasa iyesi, ka'pon nʉpɨmɨnʉ tʉmainarʉ yau. Iya'ta, mɨrɨpan ena eke pe, mɨrɨpan panta po toron amʉ' esi,” ta'pʉ iya.

20Ekama'pokaa'pʉ iya kanan, “Ɨ'rɨ pɨ' mɨrɨ kasa Papa e'to' esa' wannɨ pe esi ta uya? 21Pʉrowa a'sarutanʉ'nin kasa iyesi, uri'san nanʉmʉnʉ, mɨrɨpan uya pʉrowa+ pokon pe eke pe iki'ma tanporo ipun yau iyena pʉ'kʉ pona,” ta'pʉ iya.

Aiko Rʉ'kwɨ Mʉra'ta

(Ma'siu 7:13-14, 21-23)

22Mɨrɨ a'tai, Sises utɨ esi'pʉ eke iwa ton pata awɨrɨ'ne rɨ, Surusiran pona tʉutɨi'ma rɨ, ka'pon amʉ' enupa pɨ' iyesi'pʉ. 23Ka'pon uya ekama'po'pʉ, “Uyepuru, tu'kan kon pen nɨ si ka'pon amʉ' pika'tɨto' oton Papa uya to' ato' pe tʉuya Epʉn pona?” ta'pʉ iya.

Sises uya ta'pʉ to' pɨ', 24“Ɨsi'tutɨ' kuru rɨ aiko rʉ'kwɨ mʉra'ta awɨrɨ ewon nɨ pɨ', ekama uya ɨpɨ'nokon, apʉne pʉra tu'kan kon usi'tuto' oton ewomʉ i'se, e'tane to' ewonto' oton pen. 25Mɨrɨ a'tai si, ɨutɨ esa' e'mʉ'sa'ka, mɨrɨpan uya mʉra'ta a'koro, pʉroroi po ɨye'soto'kasa' esii'ma mʉra'ta wɨpɨtʉ auya'nokon ipan pe ekama'po pe, ‘Ina epuru, mʉra'ta a'kokakɨ ina iwano' pe,’ mɨrɨ e'tane, ɨyeikʉ iya 'nokon, ‘Ɨi'tu uya 'nokon pʉra man, mɨrɨ pe pʉra mɨrɨ winɨ ɨuye'sa' kon ta uya pʉra rɨ iyesi,’ tukai'. 26Mɨrɨ a'tai nin si, ‘Ɨpokon pe sa'ne ina nʉta're'tɨtai ko, mɨrɨ awonsi'kɨ ka'pon amʉ' menupatai ko ina e'ma tau'ne.’ 27Mɨrɨpan e'tane, ɨyeikʉ iya 'nokon, ‘Ɨi'tu uya 'nokon pʉra man, mɨrɨ pe pʉra mɨrɨ winon kon uye'sa' ta uya pʉra rɨ iyesi. Entantɨ' upiyapai, tanporo ɨmɨrɨ'nokon ɨri ku'nin nan!’ tato' iya oton.-

28“Mɨrɨ yau, ukaran nɨto' oton mɨrɨ awonsi'kɨ ɨ e'kɨtɨtɨi'mato' oton, Epʉra'an, Aisi', Seko' mɨrɨ awonsi'kɨ pu'kena' amʉ' ene auya'nokon a'tai, Papa e'to' esa' wannɨ pe yau, ɨyeno'masa' kon e'tane.- 29Ka'pon amʉ' uye'to' oton wʉi enu uyepʉ winɨ, wʉi enu utɨ winɨ, wʉi enu enwo'netʉ winɨ, wʉi enu kamisi winɨ, mɨrɨpan kon ereutato' oton enta'nan pɨ' Papa e'to' esa' wannɨ pe yau.- 30I'napai rɨ, kamoro iu'matʉ pe na'ne' nan wapiya te'ton kon, mɨrɨ awonsi'kɨ wapiya na'ne' nan iu'matʉ pe te'ton kon,” ta'pʉ Sises uya.-

Sises Mɨrɨ Awonsi'kɨ Era'

(Ma'siu 23:37-39)

31Mɨrɨ a'tai, Pari'si amʉ' uyee'pʉ Sises piya', mɨrɨpan kon uya ta'pʉ ipɨ', “Serɨ apai tʉron nɨ airɨ enta, Era' e'kaman pɨ' man ɨwɨnɨ pɨ',” ta'pʉ to' uya.

32Mɨrɨpan kon eikʉ'pʉ iya, “Kʉrɨ rɨ pata ennakanin ipana'tɨtantɨ' unkupʉnʉ pɨ': ‘Ɨri a'kwarʉ ton enpa'ka pɨ' esi, mɨrɨ awonsi'kɨ ka'pon amʉ' epi'tɨ pɨ' esi, serɨ pe, awanapai rɨ nɨrɨ, mɨrɨ ema'sa' yau'ne rɨ nin si utʉrawasooi u'ma'sa' pe iyesi mɨrɨ.’ 33Mɨrɨ koro'tau rɨ nin si, utɨ rɨ, serɨ pe, awanapai rɨ, mɨrɨ ema'sa' yau, Surusiran pona. I'napai rɨ iyesi, ɨnʉ' rɨ pu'kena' wɨto' pʉra iyesi mɨrɨ mɨ airɨ rɨ e'tane Surusiran po rɨken.

Sises Upokoita'pʉ Surusiran Pɨ'

34“Aiko sɨ, Surusiran pon kon, Surusiran pon kon! Ɨmɨrɨ'nokon, pu'kena' amʉ' tʉ'kanin nʉ'san, ɨpiya'nokon Papa nennoko'san wɨpɨ'nin nʉ'san tɨ' ke. Inke rɨ sa'ne ɨmunkɨ amʉ' amʉranʉkʉ i'se esi'pʉ, kɨrɨtɨkɨ uya tʉmunkɨ amʉranʉkʉ kasa tapiri o'koi', e'tane ikupʉ uya i'se pʉra ɨwesi'pʉ kon.- 35Apʉne si entɨ', ɨiwʉ' kon e'nonkasa' ɨyena'nokon yawon pʉra. Ekama uya ɨpɨ'nokon, uyento' auya'nokon oton pen nɨ kanan serɨ enta', ‘Pori' pe rɨ kʉrɨ rɨ nʉye'ai'ne' Itepuru ese' yau esi,’+ ta auya'nokon pʉ'kʉ pona,” ta'pʉ Sises uya.

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index