Search form

Ma'siu 10

Sises Uya 12 Kaisaron Kon Tʉpoitorʉ Ton Ennoko'pʉ

112 kaisaron kon tʉpoitorʉ ton kɨ'ma'pʉ iya tʉpiya', mɨrɨpan kon repa'pʉ iya ɨri a'kwarʉ pa'kato' meruntɨrʉ ke, ti'tui' pʉra rɨ paran ton pɨ' takuru'ke'ne te'san nɨrɨ epi'tɨpɨ'nin nan pe. 2Pʉsamoro na'ne' 12 kaisaron kon enno'sa' kon ese' ton: wapiya Saiman (Pi'ta tukai' tesa'sen), iyakon Anturu; Isens, Sepiti mu, mɨrɨ awonsi'kɨ iyakon Isaan; 3Piri', mɨrɨ awonsi'kɨ Pa'taramiu; Tamas, mɨrɨ awonsi'kɨ Ma'siu, Roman kopʉnaai ena' use'man nɨto' amʉranʉ'nin; Isens (Arʉ'piyas mu), mɨrɨ awonsi'kɨ Tatiyas; 4Saiman, Usera' tukai' tesa'sen;+ mɨrɨ awonsi'kɨ Isutas Eskariya', eparankanin pe iyesi'pʉ na'ne'.

5Pʉsamoro 12 kaisaron kon tʉpoitorʉ ton ennoko'pʉ iya to' tauro'kai' se kasa: “Esuwerʉ amʉ' ton pen nɨ ka'pon amʉ' piya' kʉtɨtʉu, mɨrɨ pe pʉra kepa'katʉu Sameriya pata ton ya' rɨ. 6E'tane Esuwerʉ amʉ' piya' entantɨ', karimeru utano'masa' waraino kon piya'. 7Ɨutɨ kon pe rɨ, serɨ itekare mekamatʉi': ‘A'ko pe Papa e'to' esa' wannɨ pe man,’ tukai'. 8Takuru'kenan kon ka'pon amʉ' mepi'tɨtʉi', iyeri'sa' kon nɨrɨ ka'pon amʉ' mi'mʉ'sa'kapɨ'tʉi'. Ere' pɨ' te'san mepi'tɨtʉi', mɨrɨ awonsi'kɨ ɨri a'kwarʉ ton menpa'kapɨ'tʉi'. Te'mai' pʉra eposa' auya'nokon kasa rɨ, te'mai' pʉra mʉtʉtʉi'. 9Korʉ, sirʉpa, ka'pa rɨ kʉsatʉu ɨpokʉrʉʉi kon yau; 10paiki, sapato, teke'sen, mɨrɨ awonsi'kɨ tu'ke ipona ɨpon kon kʉsatʉu aya'kɨrɨ'nokon, apʉne pʉra tʉrawaso amʉ' pe ɨwesi kon, mɨrɨ epe'pʉ rɨ eporo auya'nokon,” ta'pʉ iya.-

11Sises uya ta'pʉ, “Eke iwa pata ya' ɨutɨ kon a'tai, wakʉ pe tiwʉ' kon ta' ɨyereutanʉ'nin kon mɨnentʉi'. Itiwʉ' tau me'tʉi' inɨmɨ auya'nokon pona rɨ. 12To' iwʉ' ta' ɨyewomʉ kon a'tai, ‘Miyarɨ,’ mʉkatʉi'. 13To' uya ɨyereutanʉkʉ kon a'tai, tɨwɨ ‘Miyarɨ,’ ta'pʉ auya'nokon nɨ ne'nonkai to' pona. Mɨrɨ kupʉ to' uya pʉra iyesi a'tai ɨpɨ'nokon, mʉna'potʉi' to' piyapai. 14Ɨnʉ' uya rɨ wakʉ pe ɨyereutanʉkʉ kon pʉra iyesi yau, mɨrɨ pe pʉra amaimu kon eta to' uya pʉra iyesi yau, a'ta kon mʉtɨutɨpɨ'tʉi' mɨrɨ pata nɨmɨ auya'nokon a'tai.- 15I'napairon ekama uya ɨpɨ'nokon, Satan mɨrɨ awonsi'kɨ Komora uya imoronka poken parɨ iye'to' oton eseru aimenka weyu a'tai mɨrɨ pata uya imoronka entai iye'tane,” ta'pʉ iya.--

Ka'pon Amʉ' Uya Sises Kota'mato' Oton

16Sises esi'pʉ miyarɨ rɨ 12 kaisaron kon tʉpoitorʉ ton auro'ka pɨ'. Ta'pʉ iya to' pɨ', “Ɨyennoko uya 'nokon serɨ ɨri ton ka'pon amʉ' koro'ta', karimeru ennoko kasa ɨsɨ ton, ene amʉ' koro'tau. Mɨrɨ pe iyesi pɨ', emepoke' pe me'tʉi' ɨkʉi kasa, mɨrɨ awonsi'kɨ ɨsɨ pe pʉra wako'wa kasa me'tʉi'.- 17Tenu ke nɨrɨ me'tʉi' ka'pon amʉ' pɨ'; to' uya ɨtʉto' oton kon mɨrɨ pata epuru ton ena'. To' uya nɨrɨ ayari'po'pɨ'to' oton kon mɨrɨ tʉusenupato' kon iwʉ' tau'ne. 18To' uya ayato' oton kon mɨrɨ kopʉna mɨrɨ awonsi'kɨ kin amʉ' piya' urɨ wenai, urɨ ekama kon pa Esuwerʉ amʉ' mɨrɨ awonsi'kɨ Esuwerʉ amʉ' pen pɨ'. 19E'tane kɨsewankamatʉu to' uya aya'sisa' kon a'tai, ɨ'rɨ ta uya, nai kasa ta uya tukai'. Mɨrɨ a'tai, amaimu'tɨ uya 'nokon mɨrɨ. 20Ɨmɨrɨ'nokon pe ausaurokʉ kon pen mɨrɨ, e'tane ɨkʉipʉnʉ kon A'kwarʉ usauro'to' oton mɨrɨ ayawɨrɨ'nokon.-

21“Eri'nɨto' ya' tʉrui eparankato' oton iyakon uya, ikʉipʉnʉ uya nɨrɨ tʉmʉre; mɨrɨ kasa rɨ marɨ, mʉre amʉ' enato' oton tʉsan kon amʉ' ewa'noma pɨ' to' eri'to' ya' to' tʉrʉ pɨ'.- 22Urɨ wenai tu'kan kon ka'pon amʉ' uya ɨyewaruma'tɨto' oton kon, e'tane kʉrɨ rɨ pana' pe ne'mʉ'sa'kayai'ne' iu'matʉ pona rɨ epika'tɨto' oton mɨrɨ.- 23To' uya pata yau ɨkota'ma kon a'tai, tʉron nɨ pata ya' mapʉrʉntʉi'. I'napairon ekama uya ɨpɨ'nokon, Esuwerʉ amʉ' pata ton awɨrɨ ɨutɨto' kon i'ma'kasa' auya'nokon pʉra iye'tane Ka'pon, Papa winon uye'to' oton,” ta'pʉ iya.

24Sises uya rɨ ta'pʉ, “Tʉusenupasen esi pʉra iyesi tʉti'saai entai, mɨrɨ pe pʉra ipoitorʉ pe te'sen tesa' entai.- 25Tʉusenupasen e'to' pe iyesi tʉti'saai kasa, mɨrɨ awonsi'kɨ ipoitorʉ kanan tesa' kasa rɨ. Ɨutɨ esa' pe te'sen esakʉ pe iyesi yau Pirɨsipupʉ+ tukai', mɨrɨ entai kuru rɨ si to' uya itiwʉ' tawon kon esakʉ!-

Enari'nʉn Nɨto' Ipɨ'

26“Mɨrɨ pɨ', to' pɨ' kenari'nʉntʉu. Ɨ'rɨ pʉra rɨ iyesi mɨrɨ iwapu'tɨsa' te'nɨponkasen pen, mɨrɨ pe pʉra onansa' i'tu pʉra te'sen.- 27Ewarupɨ yau kanpana'tɨyatʉi'ne' ekamatɨ' wʉi nai; apana kon ya' ɨyetarerumʉ'pʉ kon ekamatɨ' ɨutɨ nakapu ponsi'kɨ. 28Ɨpun kon wɨnin nan pɨ' kenari'nʉntʉu, aya'kwarʉ kon wɨnin nan pen nɨ pɨ'. E'tane ru'ku, kʉrɨ pɨ' enari'nʉntɨ', asa'rɨ rɨ marɨ ɨpun mɨrɨ awonsi'kɨ aya'kwarʉ wɨnin pɨ' ekota'man nɨto' yau. 29Asa'ron kon pe' toron amʉ' tekʉrʉpo'pomasan pen tikin nan pʉrata punu'pɨ kaisa rɨ? E'tane tikin nan nɨ to' tonpa uta'mo'ka pen mɨrɨ non pona ɨkʉipʉnʉ wanmʉra. 30A'pai i'po' tu'kanoro esi tanporo i'tusa' pe. 31Mɨrɨ wenai, kenari'nʉntʉu, i'nʉnkena' ton ɨmɨrɨ'nokon, tu'kan kon toron amʉ' entaino kon.

32“Ɨnʉ' rɨ uyekamayai'ne', ‘I'nai rɨ iyesi tukai',’ ka'pon amʉ' rau, urɨ uya rɨ nɨrɨ ekama, ‘I'nai rɨ iyesi tukai',’ ukʉipʉnʉ, Epʉn pon rau. 33E'tane ɨnʉ' rɨ, unonkayai'ne' ka'pon amʉ' rau, urɨ uya rɨ nɨrɨ inonka mɨrɨ ukʉipʉnʉ, Epʉn pon rau.-

Sises I'nʉnka' Ɨtonpa Ton I'nʉnka Auya Entai

34“Serɨ non pona tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' ne'sa' uya tukai' ke'tʉu,” ta'pʉ Sises uya. “Tʉusewankamai' pʉra e'nɨto' ne'se'na uye'sa' pen, e'tane supara ne'sa' uya. 35-36Apʉne pʉra uye'sa' rɨ tasa':

“‘warawo' era'tɨto' pe tʉkʉipʉnʉ ewa'noma pɨ',

uri'san tʉsan ewa'noma pɨ',

ipa'se tewo'pʉ ewa'noma pɨ'—

ka'pon eyaton pe itiwʉ' tawon kon nɨ enato' oton,’+

tawon.

37Sises uya ta'pʉ, “Ɨnʉ' rɨ kʉrɨ rɨ tʉkʉipʉnʉ, tʉsan i'nʉnkanin urɨ i'nʉnka tʉuya entai esi mɨrɨ upoitorʉ ye' pe pʉra rɨ. Ɨnʉ' rɨ kʉrɨ tʉmu, mɨrɨ pe pʉra tensi i'nʉnkanin urɨ i'nʉnka tʉuya entai esi mɨrɨ upoitorʉ ye' pe pʉra rɨ, 38mɨrɨ awonsi'kɨ ɨnʉ' rɨ tʉkurusukuui tanʉnse upɨkɨrɨ ɨtɨpai pʉra na'ne' esi uiwano' pe pʉra.- 39Ɨnʉ' rɨ kʉrɨ tʉuko'manto' eporo pɨ' na'ne' uya tʉuko'manto' nonka rɨ mɨrɨ. Ɨnʉ' rɨ kʉrɨ tʉuko'manto' nonkanin nʉ'pʉ uwenai uya tʉuko'manto' epoto' oton mɨrɨ,” ta'pʉ Sises uya.-

Tepe'pʉ Kon Eponin Nan

40Sises uya ta'pʉ miyarɨ rɨ, “Kʉrɨ ayanʉnyai'ne' uya uyanʉmʉ rɨ, mɨrɨ awonsi'kɨ kʉrɨ uyanʉnyai'ne' uya kʉrɨ uyenno'nin nʉ'pʉ anʉmʉ.- 41Ɨnʉ' uya Papa Maimu anin ereutanʉ'sa' a'tai, Papa Maimu anin pe iyesi pɨ' uya itepe'pʉ tonpa eporo mɨrɨ tepe'pʉ eporo iya a'tai. Ɨnʉ' uya rɨ ipokena' ka'pon ereutanʉ'sa' a'tai, ipokena' pe iyesi pɨ', kʉrɨ rɨ uya rɨ ipokena' ka'pon epe'pʉ tonpa eporo mɨrɨ tepe'pʉ eporo iya a'tai. 42Mɨrɨ awonsi'kɨ ɨnʉ' uya pʉsamoro sepa' nan nʉ'kwɨ rɨ o'pa yau komi' tuna ke rʉ'kwɨ rɨ, apʉne pʉra upoitorʉ pe to' esi pɨ', i'napairon ekama uya ɨpɨ'nokon, tepe'pʉ nonka iya pen kuru rɨ mɨrɨ,” ta'pʉ iya.

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index