Search form

Ma'siu 16

I'tuto' Ipɨkɨrɨ Ekama'po'pʉ

(Ma' 8:11-13; Ʉru' 12:54-56)

1Pari'si amʉ' mɨrɨ awonsi'kɨ Satu'si amʉ' uyee'pʉ Sises piya' i'tupɨ'se'na ti'tuto' ipɨkɨrɨ Epʉn poino ku'to' pe iya.-

2Entakanoma'pʉ iya,+ “Ko'mamʉ pe kuru pata enasa' a'tai, ‘Tuna uyepʉ pen mɨrɨ, apʉne pʉra isuweyu pe ka' man,’ ta auya'nokon, 3mɨrɨ awonsi'kɨ awanakʉi', ‘Serɨ pe tuna pokon pe a'setun pe pata esi mɨrɨ, apʉne pʉra isuweyu pe ka' esi mɨrɨ awonsi'kɨ ewarupɨ pe,’ ta auya'nokon. Ka' winɨ rɨ ɨ'rɨ rɨ enpoikanin pe ɨwesi kon, e'tane si pata weyu i'tuto' ipɨ' enpoika auya'nokon pʉra iyesi. 4Ɨri ton mɨrɨ awonsi'kɨ iyemari'masa' ekumankanin nan ka'pon amʉ' esi eke Papa tʉrawasooi i'tuto' tʉuya'nokon ipɨkɨrɨ kupʉ uya i'se. Ikupʉ uya pen, e'tane Isona pɨ' i'tuto' ipɨ' rʉ'pʉ na'ne' rɨken kupʉ uya,” ta'pʉ iya. Mɨrɨpan kon tʉnɨnse Sises utɨ'pʉ.-

Pari'si Amʉ' Mɨrɨ Awonsi'kɨ Satu'si Amʉ' Uya Enupan Nɨto'

(Ma' 8:14-21)

5Parau ku'pɨri ratoi pona to' ɨ'kwɨrɨ'sa' a'tai, pʉreti arɨ to' uya pʉra ipoitorʉ ton upu'tɨkaa'pʉ esi'pʉ. 6“Ti'tui' e'tɨ',” ta'pʉ Sises uya to' pɨ', “te'mainanpai' e'tɨ' Pari'si amʉ' mɨrɨ awonsi'kɨ Satu'si amʉ' uya pʉrowa a'sarutanʉ'to' ike namai',” ta'pʉ iya.-

7To' usaurokʉ'pʉ tiwano' kon pe, “Apʉne pʉra pʉreti ne'sa' kasa pʉra isaurokʉ mɨrɨ,” ta'pʉ to' uya.

8To' usauro'to' i'tu tʉuya pɨ', Sises uya to' ekama'po'pʉ, “Ɨmɨrɨ'nokon aiko rʉ'kwɨ apurɨto' iya ton! Ɨ'rɨ pɨ' ausaurokʉ kon pʉreti pʉra ɨwesi kon pɨ'? 9Ito'ka'nʉkʉ auya'nokon pʉra rɨ marɨ pe' iyesi? Ɨyenu kon yau pe' ikupʉ auya'nokon pʉra iyesi 5 kaisaron pʉreti 5,000 kaisaron kon iwano' rʉ'pʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ pa'siki'ti ton pe'tɨpɨtʉ'pʉ auya'nokon?- 10Mɨrɨ pe pʉra, 7 kaisaron pʉreti 4,000 kaisaron kon iwano', ɨ'rɨ kaisa rɨ pa'siki'ti mamʉranʉ'ta'tʉi?- 11Nai pe ito'ka'nʉkʉ auya'nokon pʉra iyesi pʉreti pɨ' ayauro'ka uya 'nokon pen tukai'? E'tane Pari'si amʉ' mɨrɨ awonsi'kɨ Satu'si amʉ' uya pʉreti a'sarutanʉ'to' namai' ɨye'mainanpa kon pa,” ta'pʉ iya. 12Mɨrɨ a'tai, to' uya ito'ka'nʉkʉ'pʉ pʉrowa a'sarutanʉ'nin itisu pen nɨ pɨ' kenʉ' Sises usaurokʉ'pʉ tukai', e'tane Pari'si amʉ' mɨrɨ awonsi'kɨ Satu'si amʉ' uya enupan nɨto' pɨ' kenʉ' tukai'.

Pi'ta Uya Sises Ekama'pʉ

(Ma' 8:27-30; Ʉru' 9:18-21)

13Sises mɨrɨ awonsi'kɨ ipoitorʉ ton uya Sisariya Piri'pai nono eposa' a'tai, tʉpoitorʉ ton ekama'po'pʉ iya, “Ɨnʉ' pe Ka'pon, Papa winon esi tukai' ka'pon amʉ' nʉsauro'an?” ta'pʉ iya.

14To' uya entakanoma'pʉ, “Tʉron kon uya Isaan Pa'tes ta ɨpɨ'; tʉron kon uya kanan pu'kena' Iraisa ta; tʉron kon uya rɨ marɨ Iseremaya mɨrɨ pe pʉra tʉron kon pu'kena' amʉ' tonpa ton ta ɨpɨ',” ta'pʉ to' uya.-

15“E'tane si, ɨmɨrɨ'nokon, ɨnʉ' pe ken si esi mʉkayatʉu?” ta'pʉ Sises uya.

16Saiman Pi'ta uya eikʉ'pʉ, “Ɨmɨrɨ kʉrɨ rɨ Kʉrai,+ nurɨne te'sen Papa Mumu,” ta'pʉ iya.-

17Sises uya eikʉ'pʉ, “Pori' rɨ ɨmɨrɨ, Saiman, Isona mu, i'napairon serɨ uye'sa' ka'pon amʉ' winɨ pen e'tane tʉmɨrɨ pe Papa uya ekamasa' ɨpɨ'. 18Ekama uya serɨ, Pi'ta pe ɨyese' esi, Tɨ' ta e'kwa pe. Uso'sii nin si amɨ uya, ɨmɨrɨ tɨ' po, iyeri'sa' kon utɨto' ya' pata mʉra'taai enato' oton pen itentai. 19Papa e'to' esa' wannɨ pe yau kii ke ɨrepa uya; serɨ non po ɨ'rɨ rɨ auronsa' auya a'tai, Papa uya kanan auromʉ mɨrɨ Epʉn po; mɨrɨ awonsi'kɨ serɨ non po ɨ'rɨ rɨ eukasa' auya iyesi a'tai, Papa uya kanan euka mɨrɨ Epʉn po,” ta'pʉ iya.- 20Mɨrɨpan uya tʉpoitorʉ ton panama'pʉ ɨnʉ' rɨ pana'tɨ to' uya namai' Kʉrai pe iyesi, tukai'.

Tʉuma'tato' Ekama'pʉ Sises Uya

(Ma' 8:31—9:1; Ʉru' 9:22-27)

21Mɨrɨ si'kɨrɨ, Sises uya tʉpoitorʉ ton pɨ' ekama'pʉ Surusiran pona tʉutɨto' oton nɨ, mɨrɨ yau tu'kan yau rɨ itepuru ton uya, Papa ena' use'man nɨto' tʉrawasomanin nan epuru ton mɨrɨ awonsi'kɨ Main pɨ' enupanin nan uya rɨ tʉkota'mato' oton, mɨrɨpan kon uya tʉwɨto' oton, mɨrɨpan te'mʉ'sa'kato' oton itosorʉwano wʉi a'tai tʉuko'manton pe ekama'pʉ iya.

22Pi'ta uya Sises arɨ'pʉ, ɨnnɨ kuru pʉra rɨ tʉron kon ipoitorʉ ton piyapai esereme'se'na. “Mɨrɨ kasa kasaurokʉi! Serɨ kʉse'ku'nin ɨpɨ', uyepuru!” ta'pʉ iya.

23Sises era'tɨ'pʉ Pi'ta winɨkʉi', mɨrɨpan uya, “Atamakɨ, Se'tan+!” ta'pʉ. “Uye'ma tau uwa'kʉ'pɨ'nin tɨ' pe me'ai'; ka'pon usenuminkato' kasa ɨusenuminka, Papa usenuminkato' kasa pʉra,” ta'pʉ iya ipɨ'.

24Sises uya tʉpoitorʉ ton pɨ' ta'pʉ, “Ɨnʉ' rɨ upoitorʉ pe e'pai na'ne', tɨwɨ teseru nonkai mɨrɨ awonsi'kɨ tekota'mato' kurusu' anʉmʉi, mɨrɨ awonsi'kɨ upɨkɨrɨ tʉuye'to' pe.- 25Apʉne pʉra ɨnʉ' rɨ serɨ yau tʉuko'manto' ɨnnonkapai pʉra na'ne' uya epoto' oton pen nɨ, e'tane ɨnʉ' rɨ serɨ yau tʉuko'manto' nonkanin uya, urɨ wenai, epoto' oton.- 26Ɨ'rɨ wakʉ esi ka'pon pɨ' serɨ po tanporon nɨ eposa' iya yau ta'kwarʉ nonkai'ma? Mɨrɨ pe pʉra, ɨ'rɨ tʉrʉ iya ta'kwarʉ entakano' pe? 27Apana'tɨ uya 'nokon serɨ; Ka'pon, Papa winon uye'to' oton tʉkʉipʉnʉ meruntɨrʉ mɨrɨ awonsi'kɨ itinserʉʉi ton pokon pe. Mɨrɨ a'tai, to' epe'pʉ ke ka'pon amʉ' e'mato' iya oton to' nʉkupʉ'pʉ pɨkɨrɨ.- 28I'napairon kuru ekama uya ɨpɨ'nokon, serɨ yau iye'soto'pɨ'sa' na'ne' nan tonpa ton eri'to' oton pen Ka'pon, Papa winon uyepʉ esa' wannɨ pe te'to' yau ene tʉuya'nokon rawɨrɨ,” ta'pʉ Sises uya.

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index