Search form

Ma'siu 18

Ɨnʉ' Esi Eke Pe Kuru?

(Ma' 9:33-37; Ʉru' 9:46-48)

1Mɨrɨ a'tai, Sises poitorʉ ton uyee'pʉ ekama'poi', “Ɨnʉ' kuru si e'to' oton eke pe Papa e'to' esa' wannɨ pe yau?” ta'pʉ to' uya.-

2Sises uya mʉre rʉ'kwɨ kɨ'ma'pʉ, mɨrɨpan soto'ka'pʉ iya to' koro'tau, 3mɨrɨpan uya ta'pʉ, “I'napairon ekama uya ɨpɨ'nokon; ɨusensima kon a'tai rɨken mʉre amʉ' pe tenai', ɨyepa'ka kon Papa e'to' esa' wannɨ pe ya'.- 4Ɨnʉ' rɨ esi mɨ pe te'ku'sen pe pʉra mʉre na'ne' kasa esi mɨrɨ eke pe Papa pona. 5Mɨrɨ awonsi'kɨ, ɨnʉ' uya rɨ aiko rʉ'kwɨ mʉre pʉse rɨ warai ereutanʉkʉ a'tai, uyese' yau, uyereutanʉkʉ iya pe rɨ iyesi.

Ka'pon Amʉ' Umakoita Emapu'tɨ

(Ma' 9:42-48; Ʉru' 17:1-2)

6“E'tane ɨnʉ' uya rɨ pʉsamoro uyapurɨnin nan aiko ton nʉ'kwɨ tonpa e'makoima emapu'tɨsa' yau, wakʉ iwa pe rɨ iyesi kʉrɨ rɨ ka'pon i'mʉ pɨ' eke a'nai' e'pato' ike tɨ' ewa'tɨsa' a'tai, mɨrɨpan eno'mato' pe parau ka' iyaputato' pe. 7Ɨsɨ sɨ, ka'pon amʉ' non pon kon, apʉne pʉra ka'pon amʉ' umakoita emapu'tɨ to' uya pɨ'. Mɨrɨ warai ton nɨ e'ku'to' pe iyesi e'tane, ɨsɨ yau kʉrɨ man iye'kupʉ emapu'tɨnin. 8Ɨyemiyatʉ mɨrɨ pe pʉra a'ta uya ɨye'makoima emapu'tɨ pe iyesi yau, a'tɨkɨ eno'ma pa; wakʉ iwa pe iyesi itemiyatʉ pʉra mɨrɨ awonsi'kɨ i'ta pʉra esii'ma tɨwɨrɨ rɨ ɨuko'manto' ya' ɨyepa'ka a'tai, tanporo ɨpun eno'ma apo', tɨwɨro' rɨ ya' entai.- 9Mɨrɨ awonsi'kɨ ɨyenu uya ɨye'makoima emapu'tɨ pe iyesi yau, imo'ka' eno'ma pa; wakʉ iwa pe iyesi tikin nɨ itenu esii'ma tɨwɨrɨ rɨ ɨuko'manto' ya' ɨyepa'ka a'tai, asa'rɨ itenu apo', iya'mu pʉn ya' ɨyeno'ma entai,” ta'pʉ iya.-

Karimeru Utano'ma'pʉ Pantomʉ

(Ʉru' 15:3-7)

10Miyarɨ rɨ Sises esi'pʉ usauro'nɨ pɨ', “Pʉsamoro aiko ton nʉ'kwɨ kʉsenpɨ'tʉu. Ekama uya ɨpɨ'nokon, to' inserʉʉi ton esi ukʉipʉnʉ emʉ' ennin nan pe tɨwɨrɨ rɨ Epʉn po.- 11Serɨ ta uya ɨpɨ'nokon apʉne pʉra Ka'pon, Papa winon uye'sa' itano'masa' kon pika'tɨi'.+- 12Ɨ'rɨ tukai' mɨsenuminkayan? Ka'pon esi yau 100 kaisaron kon karimeru amʉ' esa' pe, mɨrɨpan kon tonpa utano'masa' yau, 99 pan kon pe' karimeru amʉ' nɨmɨ iya pen wʉ' po itano'masa' rʉ'pʉ warinpase'na tʉutɨto' pe? 13Mɨrɨpan eposa' tʉuya yau, i'napairon ekama uya ɨpɨ'nokon; pori' pe kuru iyesi tikin nan itano'masa' rʉ'pʉ karimeru pɨ' 99 pan kon itano'masa' kon pen karimeru amʉ' pɨ' pori' pe tesi entai. 14Mɨrɨ na'ne' kasa, ɨkʉipʉnʉ, Epʉn pon esi pʉsamoro aiko ton nʉ'kwɨ uyapurɨnin nan utano'ma i'se pʉra,” ta'pʉ Sises uya.

Ɨtonpa E'makoimasa' A'taino

15Miyarɨ rɨ Sises esi'pʉ tʉpoitorʉ ton auro'ka pɨ', mɨrɨpan uya ta'pʉ, “Ɨri pe ɨtonpa uya ɨku'sa' yau, ɨri inkupʉ'pʉ ekama ta ipɨ', asa'ken esii'ma. Amaimu etasa' iya yau, mɨrɨ nin si ɨtonpa pe ina'posa' auya. 16E'tane amaimu eta iya pʉra iyesi yau, tikin nɨ mɨrɨ pe pʉra asa'rɨ rɨ ka'pon amʉ' akɨ aya'kɨrɨ auro'kaka'se'na. Pʉsamoro asa'ron kon ka'pon amʉ' esi, ‘auro'ka pɨ' ɨpika'tɨnin nan mɨrɨ awonsi'kɨ ɨri pe ɨwe'sa' esi i'napai rɨ tawon nan pe ipɨ'.’+ 17E'tane to' ɨnetapai pʉra kanan iyesi yau, ekamatɨ' so'si tawon kon pɨ', e'tane ɨnetapai pʉra kanan iyesi yau, inonkatɨ' Papa apurɨnin pen mɨrɨ awonsi'kɨ pʉrata amʉranʉ'nin kasa iye'to' pe.

18“I'napairon ekama uya ɨpɨ'nokon; serɨ non po ɨ'rɨ rɨ auronsa' auya'nokon a'tai, Epʉn po kanan Papa uya auromʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ serɨ non po ɨ'rɨ rɨ eukasa' auya'nokon a'tai, Papa uya kanan euka Epʉn po.-

19“Se kanan ekama uya etatɨ': Asa'rɨ tekonekai' serɨ non po ɨ'rɨ rɨ ɨnekama'ponʉ kon pɨ', ukʉipʉnʉ, Epʉn pon uya rɨ amaimu kon eikʉ. 20Asa'ron kon, osorʉwawon kon nʉ'kwɨ rɨ amʉrasa' a'tai, uyese' yau, to' piyau rɨ esi,” ta'pʉ iya.

Tʉusentu'masen Pen Ipoitorʉ Pantomʉ

21Mɨrɨ a'tai, Pi'ta uyee'pʉ Sises piya' ekama'pose'na, “Uyepuru, ɨ'rɨ kaisa rɨ ite'kwa utonpa e'makoimasa' upɨ' pɨ' usentu'ma? 7 kaisa rɨ ite'kwa pe'?” ta'pʉ iya.

22Sises uya Pi'ta eikʉ'pʉ, “7 kaisa rɨ ite'kwa pen e'tane, 70 kaisa rɨ 7 ite'kwa kuru+,” ta'pʉ iya.- 23Mɨrɨ a'tai, Sises uya panton ekama'pʉ Papa e'to' esa' wannɨ pe eseru pɨ'. “Se na'ne' kasa Papa e'to' esa' wannɨ pe eseru esi: Kin esi'pʉ ka'pon amʉ' tʉpʉrataai ko'manʉ'pɨ'nin nan winɨ tʉpʉrataai amʉranʉkʉ pɨ'. 24Iyepiya'tɨ koro'tau, ipoitorʉ uya eke kuru rɨ ipʉrataai ko'manʉ'pɨ'nin nʉ'pʉ nee'pʉ ipiya'. 25Ipʉrataai pʉra iyesi'pʉ tepuru e'mato' iya ike. Kin uya ta'pʉ, ‘Ikʉrʉpo'pomatɨ', ino'pʉ, imunkɨ amʉ' pokon pe, mɨrɨ awonsi'kɨ itimamin ton nɨ, mɨrɨpan epe'pʉ uya inko'manʉ'pɨtʉ'pʉ e'mato' pe,’ ta'pʉ kin uya.

26“Mɨrɨpan poitorʉ uta'mo'ka'pʉ irau tese'mu po tenai', ‘Apʉne parɨ, ɨye'ma uya rɨ mɨrɨ tanporo,’ ta'pʉ iya. 27Mɨrɨ wenai, kin usentu'ma'pʉ ipɨ', iye'womasa' rʉ'pʉ rɨ nin si tʉkukai', ennoko'pʉ iya mɨrɨ.

28“E'tane pʉse rɨ utɨ'pʉ aiko rʉ'kwɨ rɨ nin tʉpʉrataai+ ko'manʉ'pɨ'nin piya', mɨrɨpan uya ta'sii' i'mʉ pɨ', i'mʉ kʉtʉtʉ'ka'pʉ. ‘Inke pʉra upʉrataai itʉkɨ!’ tai'ma. 29Mɨrɨpan nʉ'kwɨ sa'ne uta'mo'ka'pʉ irau temʉ' po, ‘Apʉne sa'ne, ɨye'ma uya rɨ mɨrɨ,’ tai'ma. 30E'tane, ewai' ta iya pʉra iyesi'pʉ, a'si'pʉ iya pariki'si ta' tʉnko'manʉkʉ'pʉ e'ma iya pʉ'kʉ pona. 31Tʉron kon ipoitorʉ ton uya ensa' a'tai, inkupʉnʉ tense ipan pe to' upokoita'pʉ. Mɨrɨ a'tai, to' utɨ'pʉ tepuru kon pɨ' ekamase'na tanporo inkupʉ'pʉ. 32Mɨrɨpan epuru uya ikɨ'ma'pʉ, ‘Ɨmɨrɨ ɨri rɨ,’ ta'pʉ iya ipɨ'. ‘Tɨwɨ rɨ si nesii, ta'pʉ uya ɨpɨ', apʉne pʉra ipan pe rɨ auta'kwarʉka pɨ'. 33Ɨsentu'mapai pʉra pe' ɨwesi mɨ ɨtonpa pɨ', usentu'mataine' kasa ɨpɨ'?’ ta'pʉ iya. 34Tʉusakorotai' itepuru uya itʉrʉ'pʉ pʉresiman amʉ' ena' to' uya a'sito' pe, mɨrɨ awonsi'kɨ ipanta'mapɨ'to' pe to' uya, tanporo tʉpʉrataai na'po iya pona rɨ.

35“Mɨrɨ na'ne' kasa kuru Epʉn pon, ukʉipʉnʉ uya ɨmɨrɨ'nokon, ɨtonpa kon pɨ' ɨyewan kon yau tʉusentu'masan pen, ku'to' oton,” ta'pʉ Sises uya.

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index