Search form

Ma'siu 28

Sises E'mʉ'sa'ka'pʉ

(Ma' 16:1-10; Ʉru' 24:1-12; Isaan 20:1-10)

1Awanakʉi' kuru rɨ nin si, suntaaka epiya'tɨ pe, Sapa' ema'sa' yau, Meri Mataren mɨrɨ awonsi'kɨ tʉron nɨ Meri utɨ'pʉ Sises uruwasii tɨ' akasa' ense'na. 2Mɨrɨ a'tai, ɨsɨ pe tʉrʉ'pʉnʉ esi'pʉ, apʉne pʉra Itepuru inserʉʉi u'tɨ esi'pʉ Epʉn poi. Tɨ' akasa' uruwai' piya' itɨ'pʉ, mɨrɨpan uya tɨ' ama'pʉ imʉra'taai apai, mɨrɨpan po iyereuta'pʉ. 3Sirɨn pe iyesi'pʉ kamiri' kasa. Ipon esi'pʉ ipan pe rɨ aimu'ne, sino kasa. 4Erasuntɨ pɨ' si te'san soisa amʉ' etʉipɨtʉ'pʉ ipɨ' ipan pe, mɨrɨpan kon e'tɨtɨtɨ'ka'pʉ to' uta'mo'ka'pʉ iyeri'sa' kon kasa.

5Uri'sami'si amʉ' pɨ' inserʉ uya, “Kenari'nʉntʉu! Sises, to' nʉpokapɨtʉ'pʉ kurusu' pona warinpa auya'nokon tukai' si'tuyai'. 6E'tane ipʉra man serɨ yau. Iye'mʉ'sa'ka'pʉ ta'pʉ tʉuya kasa rɨ. Apʉne, ipata'pʉ entanʉ'tɨ'. 7Inke pʉra ipoitorʉ ton ipana'tɨtantɨ': ‘Iye'mʉ'sa'kasa' man terikʉ'pʉ apai, mɨrɨpan utɨn pɨ' man arawɨrɨ'nokon Kiyarari pona. Mɨrɨ yau ene auya'nokon mɨrɨ.’ Apana'tɨsa' uya 'nokon si mɨrɨ,” ta'pʉ inserʉ uya.

8Kamoro si uri'sami'si amʉ' enna'po'pʉ mɨrɨ uruwai' piyapai to' etʉipɨ'sa' esi'pʉ e'tane ipan pe rɨ kanan to' esi'pʉ pori' pe, mɨrɨpan kon utɨ'pʉ teka'tunse ipoitorʉ ton pana'tɨse'na. 9Ite'kwanau pʉra rɨ, Sises uya to' eporo'pʉ, mɨrɨpan uya, “Miyarɨ'nokon!” ta'pʉ to' pɨ'. To' utɨ'pʉ ipiya' i'ta pɨ' tʉuta'sii', to' uya apurɨpɨtʉ'pʉ. 10“Kenari'nʉntʉu!” ta'pʉ Sises uya to' pɨ'. “Utonpa ton pɨ' Kiyarari pona entantɨ' ka'tantɨ'; mɨrɨ yau nin si to' uya uyene mɨrɨ,” ta'pʉ iya.

Erasu Ton Nekama'pʉ

11Utɨn pɨ' rɨ uri'sami'si amʉ' e'tane, Sises uruwasii erasuntɨnin nan soisa amʉ' utɨ'pʉ Surusiran pona, mɨrɨpan kon uya tanporo rɨ iye'ku'sa' rʉ'pʉ ekama'pʉ Papa ena' use'man nɨto' tʉrawasomanin nan epuru ton eke ton kuru pɨ'. 12Kamoro si Papa ena' use'ma nɨto' tʉrawasomanin nan epuru ton eke ton kuru e'seposa' a'tai Esuwerʉ amʉ' epuru ton pokon pe, to' ekoneka'pʉ mɨrɨ ku'to' kon pe tukai'. Soisa amʉ' ena' eke pe rɨ pʉrata tʉrʉ'pʉ to' uya. 13“Se mɨkatʉi', ‘Ina e'nʉntane, ewarupɨ nau, Sises poitorʉ ton uya itekepu arɨ'pʉ,’ mɨkatʉi'. 14Serɨ etasa' kopʉna uya yau, ɨkota'ma iya 'nokon namai' ina uya auro'ka mɨrɨ,” ta'pʉ to' uya to' pɨ'. 15Soisa amʉ' uya nin si pʉrata a'si'pʉ mɨrɨ; kamoro uya mɨrɨ kasa me'tʉi' tasa' awɨrɨ rɨ to' uya ikupʉ'pʉ. Mɨrɨ uriya', siya rɨ serɨ panton utɨsa' mɨrɨ Esuwerʉ amʉ' koro'tau rɨ serɨ pʉ'kʉ pona rɨ.

Sises Usenpoika'pʉ Tʉpoitorʉ Ton Piya'

(Ma' 16:14-18; Ʉru' 24:36-49; Isaan 20:19-23; Inkupʉ'pʉ 1:6-8)

16Mɨrɨ pata'pʉ pe, 11 kaisaron kon ipoitorʉ ton utɨ'pʉ Kiyarari pona, wʉ' pona, Sises uya, “Mɨrɨ ya' entantɨ',” ta'pʉ rʉ'pʉ pona.- 17To' uya ensa' a'tai, to' uya apurɨpɨtʉ'pʉ, e'tane tʉron kon uya ikasima'pʉ. 18Sises uyee'pʉ to' piya', mɨrɨpan uya ta'pʉ to' pɨ', “Umeruntɨrʉ ke urepasa' man tanporon nɨ Epʉn mɨrɨ awonsi'kɨ non poron kon nɨ esa' pe e'to' pe. 19Mɨrɨ pe iyesi pɨ', siya rɨ entantɨ' tanporon kon ka'pon amʉ' ikonekatantɨ' upoitorʉ pe to' e'to' pe. To' ipa'taisimatantɨ' ikʉipʉnʉ, imu, mɨrɨ awonsi'kɨ Wakʉ A'kwarʉ ese' yau.- 20To' menupatʉi' tanporon nɨ ayauro'ka'pʉ uya 'nokon awɨron pe to' e'to' pe. I'napai rɨ kuru rɨ ɨpiyau'nokon esi iweyu u'matʉ pʉ'kʉ pona rɨ,” ta'pʉ iya to' pɨ'.

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index