Search form

Ma'siu 4

Makoi Uya Sises I'tupɨtʉ'pʉ

(Ma' 1:12-13; Ʉru' 4:1-13)

1Mɨrɨ a'tai, Iya'kwarʉ uya Sises arɨ'pʉ rɨmono' ta' Makoi uya i'tupɨ'to' pe.- 2Tʉuseruma tʉpo tenta'nai' pʉra 40 kaisa rɨ wʉi mɨrɨ awonsi'kɨ ewarupɨ, mɨrɨpan esi'pʉ ipan pe kuru iwan pe. 3I'tupɨ'nin uyee'pʉ ipiya', mɨrɨpan uya ta'pʉ ipɨ', “Papa Mumu pe ɨwesi yau, se ton tɨ' amʉ' pɨ' pʉreti pe enakɨ ka'kɨ,” ta'pʉ iya.

4Sises uya eikʉ'pʉ, “Iye'menukasa', ‘Ka'pon esi tʉuko'mansen pʉreti pɨ' rɨken pen, e'tane tanporon nɨ main pɨ' Papa mʉta yapai tʉuye'sen,’+ tawon,” ta'pʉ iya.

5Mɨrɨ a'tai, Makoi uya Sises arɨ'pʉ wakʉ eke pata pona, mɨrɨpan uya Papa ena' Esuwerʉ amʉ' use'mato', ɨpʉremato' iwʉ' ka'tawon inakapu putu po iye'mʉ'sa'kato' pe ikupʉ'pʉ. 6“Papa Mumu pe ɨwesi yau, ata'mo'kakɨ, apʉne pʉra iye'menukasa':

“‘Tinserʉʉi ton apiyo'ma iya ɨpɨ',

mɨrɨpan kon uya temiyatʉ kon yau ayanʉmʉ

tɨ' pona a'ta wɨnɨ auya namai',’+

tawon,” ta'pʉ Makoi uya ipɨ'.

7Sises uya eikʉ'pʉ, “Iye'menukasa' rɨ nɨrɨ, ‘Itepuru, Papa, itese' pɨ' ɨwe'to' kʉsi'tupɨtʉi,’+ tasa',” ta'pʉ iya ipɨ'.

8Makoi uya kanan arɨ'pʉ ka'tawon wʉ' pona, mɨrɨpan uya tanporo eke ton pata enpoika'pʉ itenu ya', mɨrɨ awonsi'kɨ wakʉ pe rɨ iye'to'. 9“Tanporo serɨ ton ke ɨrepa uya, urɨ pɨ' te'sekunkai' ɨwɨpʉrema yau,” ta'pʉ iya ipɨ'.

10Sises uya ta'pʉ ipɨ', “Upiyapai enta, Se'tan! + Apʉne pʉra iye'menukasa', ‘Itepuru, Papa, itese' pɨ' ɨwe'to' pɨ' rɨken ɨpʉrema'; Kʉrɨ rɨ rɨken poitorʉ pe e'kɨ,’- tawon,” ta'pʉ Sises uya.

11Mɨrɨpan piyapai Makoi utɨ'pʉ. Inserʉ amʉ' uyee'pʉ ipika'tɨi'.

Itekare Ekama Pɨ' Sises Epiya'tɨ'pʉ

12Sises uya Isaan esi pariki'si tau tawon etasa' a'tai, iyenna'po'pʉ Kiyarari pona.- 13Ɨko'manse'na itɨ'pʉ Ka'paneyan pona, Nasare' tʉnɨnse. Mɨrɨ pata esi'pʉ mɨrɨ parau ku'pɨri piyau Sepuran mɨrɨ awonsi'kɨ Na'tari nono airɨ.- 14Pu'kena' Aisaya uya ta'pʉ rʉ'pʉ a'ku'tɨ pe:

15“Sepuran mɨrɨ awonsi'kɨ Na'tari nono pon kon,

ka'pon amʉ' Kiyarari e'ma awɨron kon mɨrɨ awonsi'kɨ tuna Isotan ratoi pon kon,

Kiyarari, Esuwerʉ amʉ' pen nono yau te'san.

16Pʉsamoro ka'pon amʉ' ewarupɨ yau tʉuko'mansan uya

eke rɨ iweyu ensa' man;

uma'tan nɨto' nono yau te'san pona iweyu e'wei'tɨsa' man.”+

17Mɨrɨ si'kɨrɨ rɨ Sises epiya'tɨ'pʉ itekare ekama pɨ', “Era'tɨtɨ' amakooi kon apai, apʉne pʉra Papa e'to' esa' wannɨ pe man a'ko pe!” ta'pʉ iya.-

Sises Uya Asakɨrɨ'nan Kon Kɨ'ma'pʉ Tʉpoitorʉ Pe

(Ma' 1:16-20; Ʉru' 5:1-11)

18Sises usarɨ koro'tau parau ku'pɨri Kiyarari piyawɨrɨ, ka'pon ene'pʉ iya, takon ya' te'san, Saiman itese', Pi'ta tato' ipɨ', mɨrɨ awonsi'kɨ Anturu si itakon. Tʉpunwerʉ kon tʉrʉ pɨ' to' esi'pʉ parau ku'pɨri kau, apʉne pʉra moro' amʉ' a'sinin nan pe tesi kon pɨ'. 19Sises uya ta'pʉ to' pɨ', “Upɨkɨrɨ ɨsi'tɨ', ɨkonekato' kon pe uya ka'pon amʉ' a'sinin nan pe,” ta'pʉ iya. 20Mɨrɨ pe rɨ, tʉpunwerʉ kon tʉnɨnse to' utɨ'pʉ ipɨkɨrɨ.

21Mɨrɨ apai tʉutɨi', tʉron kon asa'ron kon ɨsirunan ene'pʉ iya, Isens mɨrɨ awonsi'kɨ Isaan, Sepiti munkɨ amʉ'. Kanau yau to' esi'pʉ, tʉkʉipʉnʉ kon Sepiti pokon pe tʉpunwerʉ kon konepɨtʉ pɨ'. Sises uya to' kɨ'ma'pʉ. 22Inke pʉra, tʉkanwa kon mɨrɨ awonsi'kɨ tʉkʉipʉnʉ kon tʉnɨnse to' utɨ'pʉ ipɨkɨrɨ.

E'ne' Ton Epi'tɨpɨtʉ'pʉ Iya

(Ʉru' 6:17-19)

23Sises utɨ'pʉ siya rɨ Kiyarari awɨrɨ ka'pon amʉ' enupa pɨ' Esuwerʉ amʉ' usenupato' iwʉ' tau'ne. Wakʉ itekare ekama pɨ' iyesi'pʉ, Papa e'to' esa' wannɨ pe pɨ'. Paran pokon kon mɨrɨ awonsi'kɨ takuru'kena' nan ka'pon amʉ' epi'tɨ pɨ' iyesi'pʉ.- 24Itekareei utɨ'pʉ siya rɨ Siriya poron pata awɨrɨ'ne rɨ, mɨrɨpan ka'pon amʉ' uya tanporo e'ne' pe te'san nee'pʉ ipiya', ti'tui' pʉra rɨ teparan ke te'san. Tʉron kon eparan esi'pʉ ipan pe kuru te'kʉnkʉnmasen, tʉron kon yau makoi a'kwarʉ esi'pʉ, tʉron kon eparan esi'pʉ yai to' enno'pɨ'nin, tʉron kon ipu'tɨka'pɨ'sa' kon Sises uya tanporo pʉsamoro epi'tɨ'pʉ. 25Eke pe rɨ anpisin Kiyarari awɨron kon, Te'ka'pores,+ Surusiran, Isutiya pon kon, mɨrɨ awonsi'kɨ Isotan nono ratoi pon kon utɨ'pʉ ipɨkɨrɨ.

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index