Search form

Ma'siu 7

Ka'pon Eseru Kʉsaimenkatʉu

(Ʉru' 6:37-38, 41-42)

1“Ka'pon amʉ' eseru kʉsaimenkatʉu, ɨyeseru kon nɨ nɨrɨ aimenka kʉse'nin. 2Apʉne pʉra ka'pon amʉ' eseru maimenkayatʉi'ne' kasa rɨ marɨ ɨyeseru kon aimenka mɨrɨ. I'tuto' auya'nokon yai pe rɨ ɨnkupʉ'pʉ yai rɨ ɨyena'nokon i'tu mɨrɨ.-

3“Ɨ'rɨ pe iyesi pɨ' aiko rʉ'kwɨ rɨ paranka punu'pɨ ɨnenpai ɨwesi ɨtonpa enu yawon, eke rɨ paranka e'tane ɨyenu yau? 4Nai kasa ɨtonpa pɨ', ‘Apʉne amuru simo'kai' ɨyenu apai,’ ta auya inke rɨ moro paranka e'tane ɨyenu yau? 5Ɨmɨrɨ'nokon wakʉ pe te'ku'san, wapiya kuru ɨyenu apai paranka imo'kaka'kɨ, mɨrɨ a'tai wakʉ pe ene auya ɨtonpa enu apai amuru mo'ka pa,” ta'pʉ iya.

6“Wakʉ pe te'sen kʉ'tʉtʉu pero amʉ' ena'; mokon pun ton ɨiwano' kon kʉseno'matʉu peiruku amʉ' ena', to' uya iwasa'kapɨtʉ esi mɨrɨ awonsi'kɨ to' era'tɨ esi akarapɨ'se'na.

Ekama'po', Iwarinpa', Iwɨpɨ'kɨ

(Ʉru' 11:9-13)

7“Ekama'potɨ'; mɨrɨ a'tai, ɨyena'nokon nɨ iye'tʉrʉ. Iwarinpatɨ'; mɨrɨ a'tai, eporo auya'nokon. Mʉra'ta iwɨpɨ'tɨ', mɨrɨpan uta'kokato' pe ɨyena'nokon. 8Apʉne pʉra tanporon kon ekama'po pɨ' na'ne' nan uya eporo; kʉrɨ rɨ iwarinpa pɨ' na'ne' uya rɨ eporo, mɨrɨ awonsi'kɨ kʉrɨ rɨ iwɨpɨtʉ pɨ' na'ne' ena' rɨ mʉra'ta uta'koka.- 9Nai kʉrɨ warai uya tʉmu uya pʉreti ekama'po yau irepa tɨ' ke? 10Mɨrɨ pe pʉra, moro' ekama'po iya yau, irepa ɨkʉi ke? 11Ɨmɨrɨ'nokon nin si ɨri ton uya i'tu yau wakʉ ton e'repan nɨto' ke ɨmunkɨ kon amʉ' repa auya'nokon, mɨrɨ entai kuru ɨkʉipʉnʉ kon, Epʉn pon uya wakʉ ton e'repan nɨto' tʉrʉ kamoro ekama'ponin nan ena'.

12“Mɨrɨ pɨ', tanporon yau rɨ iku'tɨ' tʉron kon pɨ', ikupʉ to' uya i'se me'ai'ne' ɨpɨ'nokon. Serɨ uya Main mɨrɨ awonsi'kɨ Pu'kena' amʉ' rɨ nʉmenuka'pʉ amʉranʉkʉ mɨrɨ.-

Asa'ron Asanta

(Ʉru' 13:24)

13“Ewontɨ' aiko rʉ'kwɨ mʉra'ta awɨrɨ, apʉne pʉra eke mʉra'ta mɨrɨ awonsi'kɨ eke asanta esi uma'tan nɨto' ya' utɨn e'ma pe, mɨrɨpan tu'kan kon nɨ ka'pon amʉ' ewomʉ iyawɨrɨ, 14e'tane aiko rʉ'kwɨ mʉra'ta mɨrɨ awonsi'kɨ aiko rʉ'kwɨ asanta esi wakʉ uko'man nɨto' ya' utɨn e'ma pe, e'tane tu'kan kon pen nɨ utɨto' iyawɨrɨ,” ta'pʉ Sises uya.-

Yʉi Mɨrɨ Awonsi'kɨ Iteperu

(Ʉru' 6:43-44)

15Miyarɨ rɨ Sises esi'pʉ to' enupa pɨ', mɨrɨpan uya ta'pʉ, “Akono amʉ' pe te'san entɨ'; to' uyepʉ karimeru kasa, e'tane ɨsɨ ton, ene amʉ' kasa to' esi. 16To' i'tu auya'nokon mɨrɨ to' eperu winɨ. Tikʉ kenan apai pe' kʉre' pʉipɨ'nin nan ka'pon amʉ', mɨrɨ pe pʉra pi' rɨ ɨmɨ'nɨ'ta apai?- (Kane.) 17Mɨrɨ kasa rɨ marɨ, wakʉ yʉi epeta wakʉ pe rɨ, ɨri yʉi epeta ɨri pe rɨ. 18Wakʉ yʉi epeta pʉra iyesi ɨri pe, mɨrɨ awonsi'kɨ ɨri yʉi epeta pʉra iyesi mɨrɨ wakʉ pe. 19Ka'pon amʉ' uya tʉusepetasen pen yʉi a'tɨ eno'mato' pe tʉuya'nokon apo' ya'.- 20Mɨrɨ kasa to' eperu winɨ to' i'tu auya'nokon,” ta'pʉ iya.-

Papa Rɨken Apurɨkɨ Tʉusewankamai' Pʉra

(Ʉru' 13:25-27)

21Sises uya ta'pʉ, “Tanporon kon ka'pon amʉ', ‘Uyepuru, uyepuru!’ tawon nan upɨ' epa'kato' oton pen nɨ Papa e'to' esa' wannɨ pe pata'se' ya', e'tane kʉrɨ rɨken ukʉipʉnʉ, Epʉn pon e'to' i'se ku'nin. 22Iweyu e'seposa' a'tai, tu'kan kon nɨ ka'pon amʉ' uya tato' oton upɨ', ‘Uyepuru, uyepuru, pu'kena' pe pe' ina usaurokʉ pʉn ɨyese' yau, mɨrɨ awonsi'kɨ ɨyese' yau pe' ɨri a'kwarʉ ton enpa'kapɨtʉ'pʉ ina uya pʉn, mɨrɨ awonsi'kɨ eke Papa tʉrawasooi ku'pɨtʉ pʉn pe' ina uya?’ 23Mɨrɨ a'tai, tʉwapu'tɨi' pʉra to' pɨ' ekamato' uya oton, ‘Ɨi'tusa' uya 'nokon pʉra man. Entantɨ' upiyapai, ɨmɨrɨ'nokon ɨri ku'nin nan!’” ta'pʉ iya.-

Asa'ron Kon Ɨutɨ Amɨnin Nan

(Ʉru' 6:47-49)

24“Mɨrɨ pe iyesi pɨ', tanporon kon serɨ ton umaimu ton eta pɨ' na'ne' nan mɨrɨpan kupʉ pɨ' na'ne' nan esi mɨrɨ ta'kwarʉ kenan ka'pon kasa tɨ' po tiwʉ' amɨnin. 25Tuna uyee'pʉ, tuna apɨrʉ ton u'ma'pʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ a'setun uyee'pʉ e'se'ne' pe ɨutɨ tʉwɨse, e'tane ita'mo'ka'pʉ pen nɨ, apʉne pʉra tɨ' po iyapon esi pɨ'. 26E'tane tanporon kon serɨ ton umaimu ton eta pɨ' na'ne' nan mɨrɨpan kupʉ to' uya pʉra na'ne' nan esi mɨrɨ iya'kwarʉ pʉn ka'pon kasa tiwʉ' amɨnin wɨ'sɨ' po. 27Tuna uyee'pʉ, tuna apɨrʉ ton u'ma'pʉ, mɨrɨ awonsi'kɨ a'setun uyee'pʉ e'se'ne' pe ɨutɨ tʉwɨse, mɨrɨpan uta'mo'ka uya eke pe pata a'merunpa'pʉ,” ta'pʉ iya.

Sises Meruntɨrʉ

28Serɨ ton pɨ' Sises usaurokʉ e'nonkasa' a'tai, anpisin ton nɨ ka'pon amʉ' usewansiuka'pʉ enupan nɨto' iya pɨ', 29apʉne pʉra enupan iya pɨ' tʉmeruntɨrʉ kenan pe kuru rɨ, Main pɨ' enupanin nan kasa pʉra.-

Wakʉ Itekare: Emenna' Pe Ekonekan Nɨto'

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index