Search form

1 MA KORINTOSE 1

1Mme Paulo gɔ iki i Ɣaa mɔmɔ kuɖɔɛ ame loɖe Yesu Kristo Katɔ̃mesɛdze gu bo ɔnyiibi Sostene lotsɛrɛ mi ɔko gɔgbe.

2Boto botsɛrɛ ɔko gɔgbe botã Korinto mafɔɖedze ma iki i Yesu Kristo iso ne, Ɣaa ɔɖi ma ɔsɛ ɔtã so. Ɔkpere ma sɔ maaɖe ɔ̃ maturi Sekelea lɛ kumɛgɔ ɔkpere mma ɔɖuɖu ana nsɛ makpere Bosate Yesu Kristo. Ɔ̃ nɖe bo gu ma ɔɖuɖu Ɔkɔse ne.

3Bo Ɔse Ɣaa gu Bosate Yesu Kristo si matã mi abualɛra gu isobuɛ.

Ɣaa Sɛ Ɔtã Bo Ara Sɛɛ Iki I Yesu Kristo Iso.

4Nsɛ lopɛ Ɣaa siba ɔwi biara i mi iti ala nnyainyɔ nɛ ɔtã mi iki i Yesu Kristo iso. 5Gɔ mibara mawɛ̃ ku Kristo ɔso ne, miɔsɛ katɔ̃ i ira biara ame, ta ikaɖe ɔɖuɖu gu inɔgba ɔɖuɖu ame. 6Kristo iso itɔ̃me ana ɔɔre siɖu i mi ame kukaakɔ. 7Ne ɔso ne, siwarã ame karatã kukawɛ̃ iibo mi kusa gɔ misi misia Ɣaa sɔ ɔ̃atã Bosate Yesu Kristo ɔledza iba. 8Ɔto ɔ̃adzuɛ̃ mi gɔ mimɔɛ̃ mi kafɔkaɖe mito sekelee isɛ iabo kawirikɔ̃. Ɔto ɔ̃atã sɔ ɔwi gɔ i Bosate Yesu Kristo aaba ɔ̃aɣɛgu kayiiso atɔ̃me ne, ɔ̃atã mi ibɛ. 9Ɣaa gɔ lokpere mi sɔ mibara mawɛ̃ gu ɔ̃ Ɔbi Bosate Yesu Kristo ne, ɔɖe ngɔ iso miawo iti ɔsia.

Minyɔ So Kukaakɔ Sɔ Iɣɛɣɛso Kuiwɛ̃ Iibawe I Mi Ndɛ̃.

10I ɔle gɔ i Bokɔse Yesu Kristo ɔtã me kanya ne, loto mi i kukpa teteree sɔ lɛ manyii awe ne, minɔgu so ara karɔ̃ sɔ iɣɛɣɛso kuiwɛ̃ iibawe i mi ndɛ̃. Minyɔ sɔ mi kanya aaɖe kawɛ̃ i ara wa misɛ mibu gu nwa misɛ misia ita iso. 11Wũ manyii, bo manyii ma lobɔrɛ i Kloe iyo ame ɔɣere me sɔ kakpadzɛ̃ pia i mi ndɛ̃. 12Nnɛ loto loɣɛ nɖe sɔ, mi ndɛ̃ ɔbiara to ɔɣɛ sɔ, “Mme ne, Paulo kama losiai.” Ɔmama ana sɔ, “Mme, Apolo kama losiai.” Ɔmama ana sɔ, “Mme, Petro kama losiai.” Fiɛ mamama ana sɔ, “Mme, Kristo losiai.”

13Lokarɛ mi ne, Kristo ne, ɔɣɛ maɣɛɣɛ wũ? Ɛɛbɛrɛ Paulo ɔɖe lokpi i kudziri iso i mi iti? Mapie mi ndɛ̃ ɔwɛ̃ Ɣaa ndu i Paulo iyere ame? Ooɣo! 14Lopɛ Ɣaa siba sɔ loibara Ɣaa itupie kubarara lotã mi kuwɛ̃ iɖo Krispo gu Gaio ɔnɔwɛ̃. 15Ne ɔso kuwɛ̃ iibawo ɔɣɛ sɔ wũ iyere ame ɔfɔ Ɣaa itupie. 16Loɔnyigi sɔ Stefana gu ɔ̃ iyo maturi ana ne, lotã ma Ɣaa itupie. Ne kama ne, loisito lonyigi kuwɛ̃ gɔ lobara ana. 17Kristo iipia me sɔ loba loabara maturi Ɣaa itupie kubarara. Ɣɛɛ ɔpia me sɔ losɛ loaɣere kayiiso maturi Itɔ̃me Bielea. Loisɛ loɣɛ ne ku kayiiso inɔgba, alasɔ loito lobie sɔ ɔle gɔ mpia i Kristo kukpi gɔ ɔkpi i kudziri iso aayu kɔ̃ ɔle kukpese kukpi gɔ nna kusia.

Kristo Iso Itɔ̃me Nɖe Ɣaa Ɔle Gu Iwola.

18Mma nsɛgbai lote sɔ maɔkpi i Siwarã ame ne, Kristo kukpi i kudziri iso itɔ̃me ɖe idzimira itã ma. Ɣɛɛ bo ma lona iɖi i Ɣaa ame ne, itɔ̃me nɛmɔ ɖe ɔle itã bo. 19I Ɔko Sekelea ame ne, Ɣaa ɔɣɛ sɔ,

“Loanina manɔgbadze inɔgba.

Fiɛ loatã sɔ makotsuese inɔgba aakpese siefe.”

20Iyɔ lɛ i kayi gagbe manɔgbadze pia? Lɛ i makotsuese pia? Fiɛ mma nsɛ makpadzɛ̃ atɔ̃me ne, lɛ mapia ma wũ? Ɣaa ɔɔte sɔ kayiiso gagbe inɔgba ne, sidzimi siɖe. 21Ɣaa ɔki i ɔ̃ iwola nɛgbe iso ɔbara maturi ngbɔ sɔ maibaki i kayiiso inɔgba iso matsue wũ. Ɔ̃ itɔ̃me nɛ boto boɣɛ fiɛ ire sidzimi itɔ̃me i mawɛ̃ kɔrɛ i ngbe ne, ne iso i Ɣaa ɔki ɔtã mma lofɔ maɖe ngbã ne. 22Ma Yudase to mabie iwawãra sɔ manya fiɛ ma Helase ana to mabie kayiiso inɔgba sɔ matsue. 23Ɣɛɛ bo ne, Kristo gɔ mapɛ mamatãra i kudziri iso itɔ̃me boto boɣɛ. Itɔ̃me nɛgbe ɔta iya ma Yudase iso fiɛ mma loiɖe ma Yudase ana ne, ire ma sidzimi itɔ̃me. 24Ɣɛɛ ne, mma i Ɣaa ɔɖi ɔtã so i ma Yudase gu ma Helase ndɛ̃ ne, Kristo iso itɔ̃me nɛ boto boɣɛ ɖe Ɣaa ɔle gu iwola itã ma. 25Alasɔ nnɛ i maturi sɛ manyɔ sɔ iɖe Ɣaa sidzimi ne, iɖo ma inɔgba, fiɛ nnɛ nɖe Ɣaa ɔle idaawe ne, iba ɔle iɖo maturi ɔle.

26Manyii, si Ɣaa aaɖi mi ne, minyigi kumɛgɔ mise i maturi anɔ. Mi gbodzoo iiɖe mma mba ɔle ɣee manɔgbadze fiɛ miibɔrɛ i siɣekparɛ dzɛ masɛ mawarɛ ame ana. 27Ɣɛɛ ne, Ɣaa ɔɖi mma loire kuira i kayiiso maturi anɔ sɔ si ɔ̃asu ɔpia kayi gagbe manɔgbadze kunuarɛ. Ɔɖi mma nna ɔle i kayiiso ara inyɔ kanya sɔ si ɔsu ɔpia kayi gagbe maturi ma mba ɔle kunuarɛ. 28Ɣaa ɔɖi mma loire kuira i maturi anɔ i ɔri kuwɛ̃ iso, fiɛ mana kuwarɛ kukuwɛ̃ sɔ si ɔsu ɔsopara mma nsɛ mabu so sɔ maba kuwarɛ. 29Nnɛgbe loate sɔ ɔturi kuwɛ̃ iibawo so kato ɔkɔlɛ i Ɣaa katɔ̃ ne. 30Ɣaa ɔtã sɔ miɔbara mawɛ̃ ku Yesu Kristo. Ɔ̃ nɖe bo iwola nɛ i Ɣaa ɔsu ɔtã bo. Iki i ɔ̃ iso fiɛ Ɣaa ɔnyɔ bo sɔ bose bɔlɔlɔ. Boɔkpese Ɣaa maturi sekelea fiɛ ɔ̃ɔtã bo akpi iti kuso. 31Ne ɔso i Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ, “Ngɔ loaɖe ndamu ne, ɔɖe ndamu i nnɛ i Bosate ɔbara iso ne.”

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index