Search form

1 YOHANES 3

1Minyɔ kuɖɔɛ wodoroa gɔ igbã i Bo Ɔse ba ɔtã bo! Ɣaa to ɔɖɔɛ bo kaɖu sɔ ɔsɛ ɔkpere bo sɔ ɔ̃ mabi, fiɛ gbaã ne, ɔ̃ mabi boɖe. Nnɛ ɔso i kayiiso iiɣe bo nɖe sɔ kaiɣe Ɣaa. 2Wũ manyii ɖɔɛse, kiniɔ ne, Ɣaa mabi boɖe, fiɛ nnɛ tutuutu boaba boakpese ne, iite kukaakɔ, ɣɛɛ boɣe sɔ si Kristo ɔba ne, boto boase lɛ ɔ̃, fiɛ kumɛgɔ ɔse ne, ngbɔ boanya wũ ne. 3Ɔbiara gɔ mba ɔriinyɔ nɛgbe i Kristo iso sɛ ɔbara so sekelee lɛ kumɛgɔ i Kristo se sekelee.

4Ɔbiara gɔ nsɛ ɔbara ikpi ne, Ɣaa mmara iso iɖe ɔta ɔya, alasɔ ikpi nɖe Ɣaa mmara iso idaabara. 5Miɣe sɔ Kristo ne, ɔba sɔ si ɔba ɔ̃asu kayiiso akpi ɔkɛlɛgu, fiɛ ɔ̃ mɔmɔ na ikpi kuiwɛ̃. 6Ɔbiara gɔ mpia i kulaa ame ku Kristo iisɛ ɔkɛlɛ i katɔ̃ ɔbara ikpi. Ɣɛɛ ɔbiara gɔ nsɛ ɔna isoɣɔ i ikpi ibara ame ne, ɔ̃inya Kristo fiɛ ɔ̃atsue wũ ɖuɖuuɖu.

7Midaatã kuwɛ̃ si ɔsɔsɔla mi, wũ mabi ɖɔɛse! Ɔbiara gɔ nsɛ ɔbara isɛɛ ne, ɔturi bɔlɔlɔa ɔɖe lɛ kumɛgɔ i Kristo se bɔlɔlɔ. 8Ɔbiara gɔ nsɛ ɔbara ikpi ne, Ɔbosam ɔre ɔɖe alasɔ Ɔbosam ne, ikpi ɔsɛ ɔbara ta karɔ̃kasɛkɔ̃. Nnɛgbe tutuutu ɔso i Ɣaa Ɔbi ɔba ne, sɔ si ɔnina Ɔbosam kurabarara.

9Ɔbiara gɔ nɖe Ɣaa ɔbi iisɛ ɔna isoɣɔ i ikpi ibara ame, alasɔ Ɣaa nsɛgbai pia i ɔ̃ ame. Ɔ̃isisɛ ɔkɛlɛ i katɔ̃ ɔbara ikpi ala Ɣaa nɖe ɔ̃ ɔse. 10Ikpaki siare nɛ mpia i Ɣaa mabi gu Ɔbosam mabi ndɛ̃ nɖe sɔ, ɔbiara gɔ loisɛ ɔbara isɛɛ, fiɛ ɔ̃isɛ ɔɖɔɛ ɔ̃ ɔnyii ne, ɔ̃iɖe Ɣaa ɔbi.

Miɖɔɛ So

11Itɔ̃me nɛ minɔ ta karɔ̃kasɛkɔ̃ nɖe sɔ, mitã boɖɔɛ so. 12Iikote sɔ boase lɛ Kain gɔ nɖe Tsirise ɔbi fiɛ ɔɖoe ɔ̃ ɔnyiibi. Be ɔso ɔɖoe ɔ̃ ɔnyiibi? Ɔɖoe wũ alasɔ ɔ̃ ɔnyiibi ɖe ɔturi bɔlɔlɔa ɣɛɛ ɔ̃ ɔɖe ɔturi lalaa.

13Ne ɔso wũ manyii, idaabara mi ɣaa si kayiiso maturi ɔtsiri mi. 14Boɣe sɔ boɔbɔrɛ i kukpi nrɔɔ̃ ame bobo i ngbã ame, boɣe ngbɔ alasɔ bosɛ boɖɔɛ bo manyii. Ɔbiara gɔ loisɛ ɔɖɔɛ ɔ̃ ɔnyii pia i kukpi nrɔɔ̃ ame kokooko. 15Ɔbiara gɔ lotsiri ɔ̃ ɔnyii ne, turiɖoese ɔɖe, fiɛ miɣe sɔ turiɖoese na ngbã mɛ nna katui i ɔ̃ ame.

16Kumɛgɔ i Kristo ɔsu ɔ̃ ngbã ɔtã i bo iti lote bo nnɛ kowũ nɖe kuɖɔɛ. Ne ɔso ikote sɔ bo wũ boasu bo ngbã bosɔrɛ i bo manyii ngbã iti. 17Si ranase ɔnya sɔ ira ɔnya ɔ̃ ɔnyii, ɣɛɛ iibɔrɛ i ɔ̃ ɔtu ame sɔ ɔ̃abuai wũ ne, nda ɔ̃abara fiɛ ɔ̃aɣɛ sɔ ɔto ɔɖɔɛ Ɣaa? 18Wũ mabi, midaatã boɖɔɛ so ala kanya kunu, ɣɛɛ bo kuɖɔɛ si kuɖe kuɖɔɛ mɔmɔ gɔ loate so i kurabarara ame.

Nnɛ Loatã Bo Katetere I Ɣaa Katɔ̃.

19Iki i nnɛgbe ame bonya sɔ ɔnukuare mabi boɖe, fiɛ boawe katetere i Ɣaa anɔ ne. 20Si bo ɔtu ɔtã bo ipɔ ne, boɣe sɔ Ɣaa ɔmɔ ɔɖo bo ɔtu fiɛ ɔɣe ira biara.

21Ne ɔso wũ manyii ɖɔɛse, si bo ɔtu iitã bo ipɔ ne, boba katetere i Ɣaa anɔ. 22Fiɛ ira biara nɛ bosɛ bokarɛ bobɔrɛgu i ɔ̃ kɔrɛ ne, bosɛ bofɔ, alasɔ boto bobara i ɔ̃ mmara iso fiɛ bobara ɔ̃ kuɖɔɛ. 23Mmara mɛ ɔtã bo nɖe sɔ bofɔ ɔ̃ Ɔbi Yesu Kristo boɖe si boɖɔɛ bo manyii lɛ kumɛgɔ i Kristo ɔɣere bo ɔfegu. 24Ɔbiara gɔ nsɛ ɔbara i Ɣaa mmara iso pia i Ɣaa ame fiɛ Ɣaa ɔ̃ wũ ɔpia i ɔ̃ ame. Iki i ɔ̃ Siwarã dzɛ ɔtã bo ame ne, boɣe sɔ Ɣaa pia i bo ame.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index