Search form

1 PETRO 1

1Mme Petro gɔ nɖe Yesu Kristo katɔ̃mesɛdze lotsɛrɛ ɔko gɔgbe nto lotã mma i Ɣaa ɔɖi ɔtã so fiɛ masasame mapia lɛ mafɔ i Ponto gu Galatia gu Kapadokia gu Asia gu Bitinia nrɔ̃ iso. 2Bo Ɔse Ɣaa mɔmɔ loɖi mi i ɔ̃ kuɖɔɛ kanya fiɛ ɔtã sɔ ɔ̃ Siwarã ɔbara mi sekelee itã atsue ikã Yesu Kristo itɔ̃me. Ɔ̃ ima ana ɔsekelera mi.

Bosate si ɔbualɛ mi si ɔtã mi isobuɛ si isi ibua.

Mafɔɖedze Ba Ɔriinyɔ Nɛ Mba Ngbã.

3Mitã bopɛ Ɣaa gɔ nɖe Bosate Yesu Kristo Ɔse siba! Ɔnyɔ bo nnya gbaã gɔ ɔtã bo ngbã ɣɛtɛ iki i Yesu Kristo ita ibɔrɛ i makpise ame. Nnɛgbe ɔtã bo ɔriinyɔ nɛ mba ngbã. 4Ne ɔso bo anɔ sia i ara wa i Ɣaa ɔledza ɔsɛ ɔtã ɔ̃ maturi iso. Ɔledza wã ɔsɛ i kato ngbegɔ aibaburi, ɣee anina, ɣee akpi anɔmi. 5Mi ma lofɔ miɖe fiɛ Ɣaa ɔsu ɔ̃ ɔle ɔledza mi ɔsɛ sɔ ɔ̃atã mi ngbã ɣɛtɛ ku ɔwi tsɔra ame ɔkpɛ nɖe ara wa ɔledza ɔsɛ ngbe.

6So si siɣɔ mi i nnɛgbe iti atoa sɔ mito miki i inyɛwe gu kalakanyɔ agbãagbã ame i ɔwi kurukutua gɔgbe ame. 7Ara wagbe to aaba mi iso si ite sɔ kafɔkaɖe bielea miba. Sikãrɛtɛa dzɛ nsɛ sinina kɔra ne, masɛ mafore sɛ̃ i ɔtɔ ame, ne ɔso mi kafɔkaɖe ga lofɔ kuɣa kaɖo sikãrɛtɛa ana ne, inya sɔ maakere kã manyɔ sɔ kaaya. Si kaya ne, mito miafɔ ile, ikpawaĩ gu kuwarɛ ku iyi nɛ i Bosate Yesu Kristo aaba. 8Atoa sɔ miinya wũ ne, mito miɖɔɛ wũ, mifɔ wũ miɖe atoa sɔ miito minya wũ kiniɔ ana. Ne ɔso miba isoɣɔ nɛ nna katui. 9Mi kafɔkaɖe ɔso ne, Ɣaa ɔɔtã mi ngbã daaro daaro.

10Ɣaa kanyamaɖidze ma lopɛ bo iɖi nnyainyɔ nɛgbe imomo ɔnyɔnyɔ ara wagbe ame totoroo, fiɛ maɣɛ ara masɛ i karatã ga i Ɣaa aasu ɔtã mi ngbe iso. 11Maki i ɔri igbã biara iso sɔ si matsue ɔwi gɔ iso gu kumɛgɔ i ara wagbe aaba. Ɔwi gɔgbe ame i Kristo Siwarã ɔki i ma iso sitã maɣɛ ara masɛ kumɛgɔ i Kristo aawe inyɛ fiɛ ne kama, ɔ̃ana ikpawaĩ siare. 12Ɣaa ɔɖi ɔte kanyamaɖidze mamɔ sɔ iiɖe ma mɔmɔ karabara mato mabara ne, mi mato mabara matã. Maɖe ika i ara wa i Itɔ̃me Bielea maɣɛdze to maɣere mi kiniɔ iki i Siwarã Bielea dzɛ i Ɣaa ɔsese ɔbɔrɛgu i kato ɔle iso. Ikpɛ̃ ta Ɣaa makpabo ɔkã sɔ maatsue ira i ara wagbe iso.

Ikote Sɔ Mafɔɖedze Aasɛ Ngbã Sekelea.

13Ne ɔso miledza so mitã karabara. Midzuɛ̃ so si misu mi ɔriinyɔ ɔɖuɖu misia i kusɛkusɛ gɔ i Ɣaa aatã mi ku ɔwi gɔ i Yesu Kristo aaledza iba iso. 14Lɛ mabi ma nsɛ makã Ɣaa atsue ne, minyua ara wa lola ɔɔkpɛ̃ mi ɔkã ku ɔwi gɔ miiɖe mafɔɖedze ɔbara. 15Ɣɛɛ ne, mise sekelee i mi kurabarara ɔɖuɖu ame lɛ kumɛgɔ i Ɣaa gɔ lokpere mi se sekelee. 16I Ɔko Sekelea ame ne, Ɣaa ɔɣere ɔ̃ maturi sɔ, “Mise sekelee alasɔ lose sekelee.”

17Misɛ mikpere Ɣaa gɔ loisɛ ɔnyɔ ɔturi i katɔ̃ i atɔ̃me iɣɛ ame sɔ, “Bo Ɔse” si mito mikparama kayi. Ne ɔso misu mi ngbã ayi tsɔra i kayiiso ngbe mipia Ɣaa kuwarɛ. 18Miɣe sɔ iiɖe sikãfudza, ɣee sikãrɛtɛa dzɛ nsɛ sinina siɖe i Ɣaa ɔsu ɔtã mi iti kuso fiɛ ɔɖi mi ɔbɔrɛgu i ngbã mɛ i mi mawa ɔsɛ fiɛ mina kusia kukuwɛ̃ ame. 19Ɣɛɛ Kristo ima nɛ lofɔ kuɣa iɖe. Ɔ̃ nse lɛ sɛrɛrerɔ̃ ibi nɛ lokote fiɛ ina iɣɛrɛ kuiwɛ̃ ana ne. 20Ɣaa ɔɔsia Kristo ikparĩ ɔsɛ fiɛ ɔbara kayiiso, ɣɛɛ ɔɖi wũ ɔte ku ayi tsɔra wagbe ame i mi iti. 21Iki i Kristo iso ne, miɔfɔ Ɣaa miɖe. Ɔ̃ lotara Kristo ɔbɔrɛgu i makpise ame fiɛ ɔtã wũ kuwarɛ kasɛkɔ̃. Ne ɔso mi kafɔkaɖe gu anɔ ka asia i Ɣaa iso.

22Kiniɔ gɔ miɔkã ɔnukuare atsue fiɛ miɔki i ɔ̃ ame misekelera so mito miɖɔɛ mi mafɔɖedze laa ne, miɖɔɛ mi manyii ta situ ame. 23Alasɔ iki i Ɣaa itɔ̃me nɛ mba ngbã fiɛ ina katui ame ne, Ɣaa gɔ nɖe ɣese gɔ loisɛ ɔkpi ɔɔledza mi iɣe. 24Lɛ kumɛgɔ i Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ,

“Maturi ɔɖuɖu se lɛ sikua

fiɛ ma kuwarɛ ɔɖuɖu se lɛ aɣɔ̃la.

Sikua sɛ siɣɔ, fiɛ aɣɔ̃la ana sɛ akpa.

25Ɣɛɛ Ɣaa itɔ̃me pia ɔwi biara.”

Itɔ̃me nɛgbe nɖe Itɔ̃me Bielea nɛ mapɛ imomo maɣere mi ne.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index