Search form

1 TIMOTEO 3

Mma Igbã Lokote Mafɔɖedze Matɔ̃ɖedze.

1Gbaã iɖe sɔ si ɔturi to ɔbie sɔ ɔ̃akpese mafɔɖedze tɔ̃ɖedze ne, ɔto ɔbie karabara sɛɛ. 2Mafɔɖedze tɔ̃ɖedze ne, ikote sɔ ɔ̃aɖe ɔturi gɔ atsuɛ na iso, fiɛ ɔɖe ɔrɔ̃go ɔwɛ̃ yiridze, ɔ̃ anɔ ɔkpa, ɔsɛ ɔɖe so iso, fiɛ maturi sɛ mawarɛ wũ. Ɔ̃aɖe ngɔ nsɛ ɔfɔ mafɔ fiɛ ɔɖe ratedze sɛɛ. 3Ɔ̃ibaɖe ngɔ nsɛ ɔnɛ ndã ɔrɛ̃, ɔ̃ibaɖe kulu baradze. Ɣɛɛ ikote sɔ ɔ̃aɖe ɔturi ɣɔa, ngɔ loisɛ ɔɖɔɛ atɔ̃me ikpadzɛ̃ fiɛ ɔna sikã kanɔbɛbɛ. 4Ikote sɔ ɔ̃aɖe ngɔ nto ɔnyɔ ɔ̃ iyo iso kukaakɔ fiɛ ɔ̃ mabi sɛ makã itɔ̃me atsue i ɔri biara iso. 5Si ɔturi gɔ loibawo ɔ̃ mɔmɔ iyo maturi iso ɔnyɔ ne, nda ɔ̃abara fiɛ ɔ̃awo Ɣaa mafɔɖedze ɔkɔkɔ? 6Iikote sɔ ɔ̃aɖe fɔɖedze ɣɛtɛ sɔ ɔ̃aba ɔ̃akɔlɛ so kato fiɛ iaki i ne iso sɔ ɔ̃aba ɔ̃akpase lɛ kumɛgɔ i Tsirise ɔkpase awe. 7Ikote sɔ ɔ̃aɖe ɔturi gɔ mba iyere sɛɛ i mma loiɖe mafɔɖedze ana katɔ̃ sɔ maibaɣɛ ara nyanyarĩa i ɔ̃ iso fiɛ ɔ̃abo i Tsirise iyebi ame.

8Mafɔɖedze kasarɛkɔ̃ mabuaidze ne, ma wũ ikote sɔ maaɖe maturi ma mba ngbã sɛɛ fiɛ maibaɖe sinyagɛmi inyɔ maturi, maaɖe mma loisɛ manɛ ndã marɛ̃ fiɛ ma anɔ iisɛ abe i sikã iso. 9Ikote sɔ maamɔɛ̃ kafɔkaɖe Itɔ̃me Bielea nɛ mafɔ ngbe teteree ku situ dzɛ loibatã ma ipɔ. 10Ipia sɔ aala ma ngbã anyɔ fiɛ si ainya iɣɛrɛ kuiwɛ̃ i ma iso fiɛ aatã sɔ maakpese mafɔɖedze mabuaidze. 11Ma mare ana ne, ikote sɔ maaɖe marɔ̃go ma nsi ngbã sɛɛ fiɛ maisɛ maɣɛ maturi iso ara. Maaɖe marɔ̃go ma loisɛ marɛ̃ ndã fiɛ masɛ mabara ira biara kukaakɔ. 12Nyɔ sɔ mabuaidze magbe ɔbiara yiri ɔrɔ̃go ɔwɛ̃, ɔto ɔnyɔ ɔ̃ mabi gu ɔ̃ iyo maturi ɔɖuɖu iso kukaakɔ. 13Mabuaidze ma lomɔɛ̃ ma karabara kukaakɔ ne, ma mɔmɔ ba kayakpa fiɛ masɛ mawo kafɔkaɖe gu Yesu Kristo iso itɔ̃me ɔɣɛ ku ɔle.

14Atoa sɔ nto lotsɛrɛ ɔko gɔgbe lotã-ɔ ne, nto lonyɔ ɔri sɔ loaba fɔ kɔrɛ i ɔwi kurukutu ame. 15Ɣɛɛ nto lotsɛrɛ sɔ si logbikama ne, aatsue kumɛgɔ ikote sɔ ɔturi aasɛ ngbã i Ɣaa iyo nɛ nɖe Ɣaa gɔ mba ngbã mafɔɖedze ndɛ̃. Mafɔɖedze magbe nɣɛ i ɔnukuare kama ne. 16Ɣaa itɔ̃me wɛrɛa nɛ maɖi mate ne, iba kuɣa gbaã fiɛ ɔturi kuwɛ̃ iibawo ne ɔsɛ̃. Ne nɖe sɔ,

“Bosate ɔba lɛ Ɔturi Awune Ɔbi.

Ɣaa Siwarã ɔkɔlɛ wũ lɛ ɔturi bɔlɔlɔa.

Ɣaa makpabo ɔnya wũ.

Maturi ɔɣɛ ɔ̃ iso itɔ̃me i abuiti ɔɖuɖu ame.

Maturi gbodzoo ɔfɔ wũ maɖe i kayiiso.

Fiɛ Ɣaa ɔsu wũ ɔkɛlɛgu kato i ikpawaĩ ame.”

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index