Search form

2 PETRO 1

1Mme Simon Petro gɔ nɖe Yesu Kristo ɔɖabo gu katɔ̃mesɛdze lotsɛrɛ ɔko gɔgbe nto lotã mma ɔɖuɖu iki i Ɣaa gu bo Ɖidze Yesu Kristo sibɔlɔlɔ ame ne, maba kafɔkaɖe ga lofɔ kuɣa lɛ bo kare.

2Ɣaa si ɔtã sɔ mi abualɛra gu mi isobuɛ si isi ibua gɔ mito mitsue wũ gu Yesu gɔ nɖe Bosate.

Miya Teteree I Ɣaa Ikpere Ame

3Ɣaa ɔki i ɔ̃ mɔmɔ ɔle ame ɔsu ara wa ɔɖuɖu lonya bo i ngbã mɛgbe ame ɔtã bo sɔ boasɛ ngbã mɛ lokote lɛ mafɔɖedze. Ɔbara ngbɔ alasɔ boɣe ɔ̃ gɔ lokpere bo sɔ boba boana kaɖekɔ̃ i ɔ̃ ikpawaĩ gu ɔ̃ isɛɛ ibara ame. 4Fiɛ iki i ara wagbe iso ne, ɔtã bo karatã ga ɔɣɛ ɔsɛ fiɛ kafɔ kuɣa sɔ boaki i kã iso ne, boana ɔ̃ kumiamia boabɔrɛ i ara nyanyarĩa wa nsɛ akpɛ̃ kayiiso maturi ɔkã fiɛ iawɔra ma ame. 5Nnɛgbe ɔso ne, mipia kubɛ sɔ miasu isɛɛ ibara mibua i mi kafɔkaɖe iso, misu inɔgba mibua i mi isɛɛ ibara iso. 6Si misu iɖesoiso mibua i mi inɔgba iso, misu kanɔnyi mibua i iɖesoiso iso, si misu Ɣaa kunigã mibua i kanɔnyi iso. 7Misu mafɔɖedze kuɖɔɛ mibua i Ɣaa kunigã iso si ka misu kuɖɔɛ mibua i mi mafɔɖedze kuɖɔɛ iso. 8Alasɔ si miba ara wagbe fiɛ asi gbodzoo i mi ame ne, iatã sɔ mi kurabarara ame aakpa, mito miaɣe misia i Bosate Yesu Kristo itsue ame. 9Mma nna ara wagbe ne, maisɛ manya dzoroo, fiɛ maɔɣara kɔra sɔ Ɣaa ɔɔfore ma akpi wa mabara mafegu ɔɖi ma iso.

10Ne ɔso manyii, mipia kubɛ teteree iɖo ɔwiɔ misu misia mi ikpere nɛ i Ɣaa ɔkpere mi ita. Alasɔ si mibara ngbɔ ne, miibakpese kama minya i kafɔkaɖe ame minya. 11Si mibara ngbɔ ne, mito miana ɔri mibo i Bosate gu Ɖidze Yesu Kristo sigarakaɖekɔ̃ dzɛ nna katui ame.

12Atoa sɔ ka miɣe ara wagbe koko fiɛ miɔre siɖu i mi kafɔkaɖe ga mifɔ ame ana ne, ikote sɔ loanyigira mi ɔwi biara. 13Lonyɔ sɔ ikote sɔ loala loɔnyigira mi ara wagbe ayi kumɛgɔ losi ngbã. 14Loɣe sɔ iisibadzoro fiɛ loaɖi sosina dzɛ nsɛ sikpi ngbe losɛ lɛ kumɛgɔ i Bosate Yesu Kristo ɔɣere me ɔɖi. 15Nnɛgbe ɔso fiɛ loto lobie sɔ loanyɔ sɔ i wũ kukpi kama ne, miala miɔnyigi ara wagbe ɔwi biara.

Bonya Bosate Yesu Ikpawaĩ Ku Bo Anɔ.

16Itɔ̃me nɛ boɣere mi i Bosate Yesu Kristo iledza iba ku ɔle iso ne, iiɖe inatika nɛ i ɔturi ɔɖe i inɔgba ame iɖe boɖi ne bobɔrɛgu. Bo mɔmɔ lonya ɔ̃ kuwarɛ gu ɔ̃ ɔle ku anɔ fiɛ boɣere mi. 17Bopia i mmɔ ku iyi nɛmɔ fiɛ Bo Ɔse Ɣaa ɔsu kuwarɛ gu ifiɛ ɔtã wũ. Silɔ ɔbɔrɛ i Ɔlesate kɔrɛ sitã wũ sɔ, “Wũ Ɔbi ɖɔɛse i ngbe ne, ɔ̃ ara ɔbo me anɔ.” 18Bo mɔmɔ lonɔ silɔ dzɛgbe ɔbɔrɛ i kato ku ɔwi gɔ bopia i Yesu kɔrɛ i kube sekelea iso.

19Nnɛgbe ɔso bofɔ kanyamaɖidze kaɣɛkasɛ boɖe teteree ne. Mipia kubɛ si mimɔɛ̃ kaɣɛkasɛ gamɔ mila lɛ ɔkaniɛ gɔ nto ɔfiɛ i idududu ame gbɔgbɔɔgbɔ ɔɖesɛrã aaɣo fiɛ ɔɖesɛrã iwãmi aafiɛ i mi situ ame. 20Ira nɛ lonya iɖo fiɛ ikote sɔ miatsue nɖe sɔ, kuwɛ̃ iibawo ɔta i ɔ̃ ɔle iso ɔɖi kaɣɛkasɛ ga matsɛrɛ masɛ karɔ̃. 21Alasɔ kuwɛ̃ iiɣɛ Ɣaa kaɣɛkasɛ i ɔ̃ mɔmɔ ɔle ame ɔɣɛ itɔ̃me ɔsɛ ɔnya, ɣɛɛ Siwarã Bielea lotã maturi ɔle fiɛ maɣɛ nnɛ lobɔrɛ i Ɣaa kɔrɛ masɛ.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index