Search form

KARABARA 13

Mapia Barnaba Gu Saulo Katɔ̃me.

1I Antiokia ne, Bosate kanyamaɖidze gu maratedze ɔwe i mafɔɖedze ikuri ame. Ma nɖe Barnaba gu Simon gɔ marɔ Ɔturi Kpinakpina gu Lukio gɔ lobɔrɛ i Kirene gu Manaen gɔ nɖe Igara Herodes sibiɛtɛ ame ɔlaa gu Saulo. 2Gɔ mapia mato manyi kanya male Ɣaa ne, Siwarã Bielea ɔɣere ma sɔ, “Miɖi Barnaba gu Saulo misɛ mitã karabara ga ɔso lokpere ma.”

3Gɔ manyi kanya, makparama kayi i ma iti ne, masia ma nrɔɔ̃ iso, ne maɖi ma ɔri ne.

Barnaba Gu Saulo Ɔkɛlɛ Kipro.

4Gɔ Siwarã Bielea ɔɖi Barnaba gu Saulo ɔri ne, makɛlɛ ɔmagɛ̃ gɔ marɔ Seleukia. Mmɔ iɖe masɛ maasu ɔkolo mawara makɛlɛ karɔ̃ ga i ndu ɔki milɔ marɔ sɔ Kipro iso ne. 5Gɔ masɛ maabo ɔmagɛ̃ gɔ marɔ Salami ame ne, makɛlɛ ma Yudase kusarɛkɔ̃ masɛ maaɣɛ Bosate itɔ̃me. Marko Yohanes ana siai ma lɛ ma buaidze.

6Nnɛgbe kama ne, mafe makɛlɛ ɔmagɛ̃ gɔ marɔ Pafo. Mmɔ iɖe masarɛgu ɔ Yudase gɔ marɔ Bar-Yesu. Ɔsɛ ɔpɛ sibɔ fiɛ ɔɖe mila kanyaɖidze. 7Wase gɔgbe gu abã ɔkpakpa gɔ marɔ Sergio Paulo ne, malaa maɖe. Ɔkpakpa nɔgbadze gɔgbe ɔpia sɔ makpere Barnaba gu Saulo mabɔ si ɔnya ma, alasɔ ɔto ɔbie sɔ ɔnɔ Ɣaa itɔ̃me. 8Ɣɛɛ gɔ masɛ ne, wase gɔ masɛ marɔ ana sɔ Elima i Griki siɖe ame ne, ɔkpadzɛ̃gu ma atɔ̃me. Ɔbie sɔ si ɔfinikira ɔkpakpa adzuni i itɔ̃me nɛ i Saulo gu Barnaba ɔba maɣɛ iso. 9Ɣɛɛ Saulo gɔ masɛ marɔ Paulo ana fiɛ Siwarã Bielea ɔyi i ɔ̃ ame ɔnyɔ Elima totoroo 10ɔɣere wũ sɔ, “Fɔ Satana ɔbi, ayigu mila gu kasɔla fiɛ atsiri ira sɛɛ, mme ɔwi aanyua ita iya i Ɣaa ɔnukuare iso? 11Bosate to ɔ̃akpadzɛ̃-ɔ kutsue ɔtã sɔ fɔ anɔmi aabiɛ, aisibanya kuɣɛ̃ gbɔgbɔɔgbɔ iafɔ ɔwi!” Ɔluwɛ̃ ɔ̃ anɔ ko lobara wũ guduu ɔ̃isito ɔnya ɔtsɛ nrɔɔ̃ ilala ibie maturi sɔ mamɔɛ̃ wũ kɔrɔ̃. 12Gɔ abã ɔkpakpa ɔnya nnɛ loba ne, Bosate Itɔ̃me Bielea ite ɔbara wũ ɣaa, ne ɔso ɔfɔ ɔɖe.

Barnaba Gu Saulo Ɔkɛlɛ Atiokia I Pisidia.

13Paulo gu mma nsiai wũ ɔbo i ɔkolo ame marui i Pafo makɛlɛ Perge ɔmagɛ̃ gɔ mpia i Pamfilia. Mmɔ i Marko Yohanes ɔkpese ma i kama ɔkɛlɛ Yerusalem ne. 14Gɔ mabɔrɛ i Perge ne, makɛlɛ Antiokia ɔmagɛ̃ i Pisidia kumɛ iso. Iwarãyi iso ne, makɛlɛ ma Yudase kasarɛkɔ̃ masɛ maasɛ i karɔ̃. 15Ɔwi gɔ maɔka ara mabɔrɛgu i Mose mmara ɔko gu Ɣaa kanyamaɖidze ara itsɛrɛ ame maro ne, kasarɛkɔ̃ matɔ̃ɖedze ɔɣere ma sɔ, “Manyii, si mi ɔrere ba itɔ̃me nɛ loapia bo ɔle ne, ɔba ɔ̃aɣɛ.”

16Ne Paulo ɔta ɔkɔlɛ kɔrɔ̃ ɔɣere ma sɔ, “Ma Israelse gu mi mma loiɖe ma Israelse ɔɖuɖu, mi mma nsɛ mawarɛ Ɣaa ne, mikã atsue si minɔ! 17Ɣaa gɔ i ma Israelse sɛ manigã ɔɖi bo mawa fiɛ ɔkɔlɛ ma kato ɔbara ma kaɖe siare ɔwi gɔ maɖe mafɔ i Egipte. Ɔ̃ mɔmɔ loɖi ma ɔbɔrɛgu i sisande ame i Egipte karɔ̃ iso ku ɔ̃ ɔle. 18Ɔnyɔ ma iso i fafuĩ ame gɔ mawe makiki i akɔ sina ame. 19Gɔ ɔwɔra abuiti akɔdzɛ maturi ma i Kanan ne, ɔsu ma nrɔ̃ ɔtã ma Israelse lɛ ma kaɖekɔ̃ awe. 20Ara wagbe ɔɖuɖu ɔba lɛ akɔ alafa ana gu siru ame.

“Ne kama ne, Ɣaa ɔtã ma atɔ̃memaɣɛdze ma loɖe ma iso isɛ iabo kanyaɖidze Samuel ɔwi. 21Ne matã wũ iti sɔ ɔsɛra igara ɔtã ma. Ɣaa ɔtã ma Kis ɔbi Saulo gɔ lobɔrɛ i Benyamin ɔɣekparɛ ame, fiɛ ɔɖe sigara akɔ sina. 22Ɣɛɛ Ɣaa ɔtara wũ i iyara iso fiɛ ɔsu David ɔsɛra i ɔ̃ kanya. David gɔgbe nɖe ngɔ iso i Ɣaa ɔɣɛ sɔ, ‘Yese Ɔbi David nɖe ɔturi gɔ ara lomɔɛ̃ me ɔtu, alasɔ ɔto ɔ̃abara wũ kuɖɔɛ.’

23“David gɔgbe ɔɣekparɛ ame ne, Ɣaa ɔɖi Ɖidze gɔ nɖe Yesu gɔ ɔtã ma Israelse lɛ kumɛgɔ ɔkã ndamu ɔtã bo ne. 24Si Yesu aaba ne, Ndupiedze Yohanes ɔba ɔ̃aɣere ɔturi biara i Israel sɔ ɔfiniki ɔbɔrɛ i ɔ̃ akpi ame si ɔsu ɔ̃ anɔ ɔsia i Ɣaa iso si ɔtã mapie wũ ndu. 25Ɔwi gɔ i Yohanes karabara ɔɔbo kawirikɔ̃ ne, ɔkarɛ sɔ, ‘Mibu sɔ mme nɖe Mesia? Ooɣo! Ɔsiai me i kama ɔto ɔba, fiɛ loikote sɔ loasɛ i ɔ̃ ngbatɔ̃ ɖuɖuuɖu.’

26“Manyii, mi ma nɖe Abraham mabi gu mi ma loiɖe ma Yudase ɣɛɛ misɛ miwarɛ Ɣaa ne, mikã atsue si minɔ! Iɖi nnɛgbe ne, bo ɔɖuɖu ire iɖe! 27Mma mpia i Yerusalem gu ma makpakpa iitsue sɔ Yesu nɖe Ɖidze gɔ boto bonyɔ ɔri. Mainɔ Ɣaa kanyamaɖidze ara wa maɣɛ masɛ fiɛ masɛ maka ku iwarãyi biara iso karɔ̃. Ɣɛɛ gɔ matã wũ kukpi ipɔ ne, matã sɔ kanyamaɖidze atɔ̃me ɔba i ne ame. 28Mainyagu wũ ikpi kuiwɛ̃ nɛ ɔso maatã wũ kukpi ipɔ, ɣɛɛ maɣere Pilato sɔ ɔɖoe wũ. 29Gɔ maɔbara ara wa ɔɖuɖu i Ɔko Sekelea ɔɣɛ ɔsɛ i ɔ̃ kukpi iso maro ne, mabɛse wũ i kudziri iso masɛ maabiara i ikpibiɔ ame. 30Ɣɛɛ Ɣaa ɔtara wũ ɔɖi i makpise ndɛ̃ ɔpia ngbã. 31Ne kama ne, ma gu mma lobɔrɛ i Galilea makɛlɛ Yerusalem ɔnya wũ ɔwi gbodzoo. Mmamɔ nɖe ɔ̃ maɖansiɛ matã ma Israelse ne.

32“Ɣaa ndamu mɛ ɔkã ɔtã bo mawa ne, me Itɔ̃me Bielea bosu bobɔ mi 33si miatsue sɔ Ɣaa ɔbara i ɔ̃ ndamu iso ɔtã bo. Ne ɔso i Ɣaa ɔtara Yesu ɔbɔrɛgu i makpise ame ɔtã bo lɛ kumɛgɔ i David ɔtsɛrɛ i ɔ̃ kuka nyɔare ame sɔ Ɣaa ɔɣɛ i Yesu iso sɔ,

‘Wũ Ɔbi aɖe.

fiɛ nɔme lokpese fɔ ɔse.’

34Gɔ Ɣaa ɔtara Yesu ɔbɔrɛgu i makpise ame sɔ ɔ̃ibaburi ɔnya lɛ kumɛgɔ i Ɣaa ɔɣɛ i ɔ̃ iso sɔ,

‘Loatã-ɔ wũ kusɛkusɛ sekelea ndamu mɛ lokã

lotã David.’

35Fiɛ ana ne, ɔɣɛ i David kuka mama ame sɔ,

‘Aibatã sɔ fɔ Ɔturi Sekelea aaburi ɔwe i ikpibiɔ ame.’

36“Iiɖe David itɔ̃me nɛgbe to, alasɔ gɔ ɔ̃ɔsɛ ngbã ɔbara Ɣaa mɔmɔ kuɖɔɛ ne, ɔkpi mabiara wũ, fiɛ ɔ̃ sosina ana ɔburi. 37Ɣɛɛ Yesu gɔ i Ɣaa ɔtara ɔbɔrɛgu i makpise ame ne, ɔ̃ sosina iiburi.

38“Manyii, mikã atsue! Iki i Yesu gɔgbe iyere ame ne, Ɣaa to ɔ̃asu mi akpi ɔtsɛ mi. 39Ɔbiara gɔ lofɔ Yesu ɔɖe ne, Ɣaa to ɔ̃atã wũ ibɛ. Ira nɛ i Mose mmara iiwo ɔbara 40Ne ɔso minyɔ kukaakɔ! Midaatã sɔ Ɣaa kanyamaɖidze atɔ̃me wa maɣɛ masɛ aaba mi iso. 41Alasɔ Ɣaa ɔɣɛ sɔ,

‘Mi mma loisɛ miwarɛ wũ itɔ̃me ne, minyɔ kukaakɔ ito iabara mi ɣaa fiɛ miawɔ!

Alasɔ loto loabara ira iwɛ̃ i mi ɔwi ame

gɔ si minɔ ɣee maɣere mi ne,

miibafɔ miɖe.’ ”

42Ɔwi gɔ Paulo gu Barnaba to marui i kasarɛkɔ̃ ne, maturi ɔɣere ma sɔ maledza ikpese iba iaɖe ma ika i ara wagbe iso ku iwarãyi nɛ loaba iso. 43Gɔ masame ne, ma Yudase gbodzoo gu mma lofiniki makpese ma Yudase fiɛ masɛ manigã Ɣaa i kasarɛkɔ̃ mmɔ ɔsiai Paulo gu Barnaba. Maka ma kumɛgɔ maaya teteree i Ɣaa nnyainyɔ nɛ ɔsu ɔtã ma ngbe ame.

44Iwarãyi nɛ ka losiai nnɛmɔ ne, ikuti kɛkɛĩ tee kaɖe gamɔ maturi ɔɖuɖu ɔsɛ kasarɛkɔ̃ sɔ maanɔ Bosate itɔ̃me. 45Gɔ ma Yudase makpakpa ɔnya maturi kposu ma loba kasarɛkɔ̃ ne, ma anɔmi ɔrɛtɛ ne matsɛ kakpadzɛ̃ ku Paulo mato maɣɛ atsuɛ pɛ̃ i nnɛ ɔto ɔɣɛ iso. 46Ne Paulo gu Barnaba ɔɣere ma ku kagbegbe sɔ, “Mi ma Yudase ikote sɔ boaɣere Itɔ̃me Bielea nɛgbe tɔtɔ. Ɣɛɛ ngbɔ minɔ ne fiɛ misɛ̃ sɔ miito mifɔ ngbã mɛ nna katui itɔ̃me nɛgbe ne, bosu ne botã mma loiɖe ma Yudase. 47Nnɛgbe nɖe katɔ̃me ga i Ɣaa ɔpia bo sɔ,

‘Loasu-ɔ lobara ɔkaniɛ lotã mma loiɖe ma Yudase

si aasu iɖi nɛgbe abɔ kayiiso ɔɖuɖu.’ ”

48Gɔ mma loiɖe ma Yudase ɔnɔ nnɛ maɣɛ ne, so ɔɣɔ ma male Bosate Itɔ̃me. Mma ɔɖuɖu i Bosate ɔɖi ɔtã ngbã ɔfiniki makpese mafɔɖedze.

49Bosate itɔ̃me ɔki ikã karɔ̃ gamɔ iso ɔɖuɖu. 50Ma Yudase ɔnina ɔmagɛ̃ makpakpa gu marɔ̃go mawɛ̃ ma mba kawarɛtɔ̃ fiɛ masɛ manigã Ɣaa adzuni, ne ɔso kulu ɔba i ma gu Paulo mɛrɛ̃ ndɛ̃, masa ma maɖi ta ma ibuiti ame. 51Paulo gu Barnaba ɔkpakpa ma ngba sise mafere i ɔmagɛ̃ ame si ite sɔ ɔmagɛ̃ gɔmɔ maturi ɔsɛ̃ ma. Ne kama marui makɛlɛ Ikonion. 52Ɣɛɛ mafɔɖedze ma i Antiokia ne, so ɔɣɔ ma fiɛ Siwarã Bielea ɔyi ma ame gbaã!

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index