Search form

KARABARA 3

Ɣaa Ɔsa Ɔturi Gɔ Lofɛfɛ̃ Ɔsi I Karɔ̃.

1Iyi iwɛ̃ ne, Petro gu Yohanes ɔkɛlɛ Isɔrɛyo ku kakɔme iɖɔwũ itɛ ame, ɔwi gɔ i ma Yudase sɛ makparama kayi. 2Gɔ mabo kayogodɔ̃ ga masɛ marɔ Kulɛ Kayogodɔ̃ ne, manya ɔrɛrɛ̃ ɔwɛ̃ gɔ nɖe bafã ita i ɔwi gɔ maɣe wũ. Ɔ̃ masate sɛ masu wũ masɛ i mmɔ iyi biara sɔ si ɔla ɔ̃ɔwanyi ara i mma nsɛ maki i mmɔ makɛlɛ Isɔrɛyo ame kɔrɛ. 3Gɔ ɔnya Petro gu Yohanes to mafe mabo iyo ne, ɔkarɛ ma sɔ matã wũ sikã. 4Matui maya manyɔ wũ totoroo, ne Petro ɔɣere wũ sɔ, “Nyɔ bo!” 5Ɔrɛrɛ̃ gɔmɔ ɔkɔlɛ anɔ ɔto ɔnyɔ ma ku adzuni sɔ mato maba maatã wũ ira iwɛ̃.

6Ne Petro ɔɣere wũ sɔ, “Mme lona sikã kusiwɛ̃ loatã-ɔ! Ɣɛɛ ne, loatã-ɔ nnɛ loba! Loɣere-ɔ i Yesu Kristo Nasaretse iyere ame sɔ ta ya si asɛ!” 7Petro ɔmɔɛ̃ wũ kuɖearɔ̃ sɔ ɔta ɔya. Ɔluwɛ̃ ne, ɔle ɔbo i ɔ̃ ngba gu akpakpokpo ame! 8Ne ɔkɔlɛ ɔɣo ɔtsɛ isɛ ɔsiai ma ɔbo Isɔrɛyo ame ɔsɛ ɔkiki ɔkɔlɛ ɔɣo ɔle Ɣaa ne. 9Gɔ maturi ɔɖuɖu ɔnya wũ ɔsɛ ɔto ɔle Ɣaa, 10fiɛ matsue sɔ ɔ̃ nsɛ ɔɖɔɛ ɔsɛ i Isɔrɛyo Kulɛ Kayogodɔ̃ ɔwanyi ara ne, makpɔkpɔtɔ, ibara ma ɣaa i kumɛgɔ ɔsarɛ iti.

Petro Ɔɖe Ika I Yesu Ɔle Iso I Isɔrɛyo.

11Maturi ɔɖuɖu ɔtere maba ngbegɔ marɔ sɔ Salomo Kakpakɛ i Isɔrɛyo ame. Maba maanya ɔrɛrɛ̃ gɔ losarɛ ɔɖo ɔmatã Petro gu Yohanes iso kpa gɔ ɔ̃ isarɛ ɔbara ma ɣii. 12Gɔ Petro ɔnya maturi ne, ɔɣere ma sɔ, “Israel kaɖe, be ɔso fiɛ nnɛgbe to ibara mi ɣaa? Be ɔso fiɛ mito minyɔ bo lɛ sɔ bo isekele kaɖu ɣee bo ɔle ame iɖe bobara ngɔgbe ɔsarɛ! 13Ɣaa gɔ nɖe Abraham gu Isak gu Yakob gu bo mawa Ɣaa ne, ɔ̃ loɔkɔlɛ ɔ̃ Ɔbi Yesu kato ne. Misɛ̃ wũ i Pilato katɔ̃ sɔ miiɣe wũ gɔ Pilato ɔbie sɔ si ɔnyua wũ. 14Misɛ̃ ɔturi Sekelea gu Ɔbɔlɔlɔa, ɣɛɛ minɔ karɔ̃ sɔ ɔnyua turiɖoese i ɔ̃ kanya ɔtã mi. 15Miɖoe ngɔ nsɛ ɔtã maturi ngbã. Ɣɛɛ ne, Ɣaa ɔledza wũ itara ibɔrɛgu i makpise ame. Bo mɔmɔ bonya wũ ku bo anɔ. 16Iki i Yesu iyere ame fiɛ ɔrɛrɛ̃ gɔ miɣe fiɛ mito minya ngbe ɔna isosarɛ. Gɔ ɔfɔ Yesu ɔɖe ɔso ne, Bosate ɔtã wũ isosarɛ nɛ loyi fiɛ mi ɔɖuɖu to minya.

17“Manyii, loɣe sɔ idaatsue lotã mi gu mi makpakpa ɔbara nnɛgbe. 18Ɣɛɛ ne, Ɣaa ɔki i kanyamaɖidze ɔɖuɖu iso ɔɣɛ ɔsɛ sɔ Kristo to ɔ̃aki i ibo nɛmɔ igbã ame. Ne ɔso fiɛ ɔtã ma atɔ̃me ɔba i ne ame ne. 19Ne ɔso mifiniki misiai Ɣaa si ɔsu mi akpi ɔtsɛ mi si isobuɛ aaba ibɔrɛ i Ɔ̃ kɔrɛ, 20iyɔ ɔ̃ɔsese mi Kristo gɔ i ɔ̃ mɔmɔ ɔɖi ɔsɛ mi. 21Ipia sɔ Yesu aawe i kato gbɔgbɔɔgbɔ ɔwi gɔ i ɔ̃ Ɔse aasu ira biara ɔsɛ i ne kasekɔ̃ lɛ kumɛgɔ ɔɣɛ koko ɔkigu i ɔ̃ kanyamaɖidze sekelea iso. 22Lɛ kumɛgɔ i Mose ɔɣɛ sɔ, ‘Bosate gɔ nɖe mi Ɣaa to ɔ̃asese mi kanyaɖidze mama ɔbɔrɛgu i mi ndɛ̃ lɛ me. Ne ɔso mikã wũ atsue i ibiara nɛ ɔ̃aɣere mi ame. 23Ɔbiara gɔ loibakã ɔ̃ itɔ̃me atsue ne, Ɣaa aaɖi wũ ɔbɔrɛgu i ɔ̃ maturi ndɛ̃ pelepele.’

24“Gbagbaã ne, Ɣaa kanyamaɖidze ɔɖuɖu ita i Samuel iso ne, maɣɛ masɛ koko i ara wa nto aaba ku ayi wagbe ame. 25Mi nɖe Ɣaa kanyamaɖidze mabi, fiɛ Ɣaa mɔmɔ lonyi kanya ku mi mawa ɔkigu i ɔ̃ kanyamaɖidze iso. Ɔɣere Abraham sɔ iaki ɔ̃ ɔwa tɛtɛ iso ɔ̃atã kayiiso ɔɖuɖu iwarã gu isobuɛ. 26Ne ɔso gɔ Ɣaa ɔɖi ɔ̃ ɔɖabo Kristo ne, ɔɖe katɔ̃ ɔpia wũ mi kɔrɛ sɔ ɔtã mi kusɛkusɛ si mi ɔbiara aafiniki ɔbɔrɛ i mi akpi ame.”

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index