Search form

MA EFESOSE 5

Misɛ Ngbã Mɛ Loabo Ɣaa Anɔ.

1Gɔ Ɣaa mabi ɖɔɛse miɖe ɔso ne, mipia kubɛ sɔ miare wũ. 2Miɖi kuɖɔɛ mite i mi nsɛgbai ame lɛ kumɛgɔ i Kristo ɔɖɔɛ bo fiɛ ɔsu so ɔsɔrɛ i bo iti, lɛ ira kɔrɔ̃kɔrɔ̃a nɛ mafɛ̃ matã Ɣaa fiɛ ibo wũ anɔ.

3Gɔ Ɣaa mabi miɖe ɔso ne, iikote sɔ maakpese maɣɛ sɔ kuwɛ̃ i mi ndɛ̃ to ɔɖe asɔrɔ̃, ɣee ɔɖe nɔlese, ɣee ɔto ɔbɛbɛ anɔ. 4Ana ne, iikote sɔ miaɣɛ situri pɛ̃ ara, ɣee ɔnɔle, ɣee atsuɛ pɛ̃, ɣɛɛ mipɛ Ɣaa siba. 5Mitsue kukaakɔ sɔ ɔbiara gɔ nsɛ ɔɖe asɔrɔ̃, ɣee ɔɖe nɔlese, ɣee ɔba kanɔbɛbɛ igbã biara nɛ lokotegu iɣɔsɔrɛ ne, ɔ̃ibakɛlɛ Kristo gu Ɣaa sigarakaɖekɔ̃ ɔnya.

6Midaatã kuwɛ̃ si ɔsu sidzimi itɔ̃me kuiwɛ̃ ɔsɔsɔla mi alasɔ ara wamɔ igbã nsɛ atã Ɣaa kutsue ikpadzɛ̃ ɔba mma mba atsuele iso ne. 7Ne ɔso midaabaragu ma mawɛ̃.

8Alasɔ ɔwiɔ ne, miwe i idududu ame, ɣɛɛ kiniɔ ne, ikpawaĩ ame ka mipia mito miɖegu Bosate kulaa. Ne ɔso misɛ ngbã lɛ ikpawaĩ ame maturi. 9Alasɔ kusia gɔ i ngbã sɛɛ isɛ sɛ mikpadzɛ̃ mibɔ nɖe ara sɛɛ ibara, ara ibara i ɔri iso, gu ɔnukuare iɣɛ. 10Ara wa loabo Bosate anɔ ne, mipia kubɛ sɔ miasuã wã ibara. 11Midaabara mawɛ̃ ku ara wa i maturi sɛ mabara i idududu ame alasɔ ana kusia kukuwɛ̃, ɣɛɛ miɖi wã mite. 12Alasɔ iba kunuarɛ sɔ maaɣɛ ara wa masɛ mabara i iwɛrɛ ame kɔra. 13Fiɛ ira biara nɛ i ikpawaĩ ɔɖi ite ne, isɛ ite sekelee manya. 14Alasɔ ira biara nɛ maɖi mate sekelee ne, isɛ ikpese ikpawaĩ, ne ɔso fiɛ maɣɛ sɔ,

“Fɔ gɔ fɔ nto arɛ sirɛ ne, ta i sirɛ

si ata abɔrɛ i makpise ame,

fiɛ Kristo ikpawaĩ aafiɛ ifere-ɔ.”

15Ne ɔso minyɔ so kukaakɔ kumɛgɔ miasɛ ngbã. Midaasɛ lɛ mma loikpa anɔ, ɣɛɛ lɛ manɔgbadze awe. 16Ɔri biara gɔ mina ne, mibara ɔ̃ karabara, alasɔ ɔwi nyanyarĩa ame bopia. 17Midaaɖe mma loikpa anɔ, ɣɛɛ midzuĩ minyɔ sɔ be i Bosate to ɔbie sɔ mibara. 18Midaanɛ ndã mirɛ̃, ala isɛ itã ɔturi ɔbara ara wa loilɛ, ɣɛɛ mitã Siwarã Bielea si siyi i mi ame. 19Misu Ɔko Sekelea ame aka mipia so katetere, si misu aka sekelea igbã biara mile Bosate i mi situ ame. 20Ɔwi biara ne, mila miɔpɛ bo Ɔse Ɣaa siba i ira biara iti iki i Bosate Yesu Kristo iyere ame.

Kumɛgɔ I Marã Gu Mare Aasɛ Lɛ Mafɔɖedze Awe.

21Mibɔ so karɔ̃ mitã so ala kuwarɛ gɔ miba mitã Kristo ɔso.

22Marɔ̃go si mabɔ so karɔ̃ matã ma marã lɛ kumɛgɔ mabɔ so karɔ̃ matã Bosate awe. 23Alasɔ ɔrɛrɛ̃ nɖe iti i ɔ̃ ɔre iso lɛ kumɛgɔ i Kristo ɖe iti gu Ɖidze ɔtã mafɔɖedze ikuri nɛ nɖe ɔ̃ kuturidziri. 24Ne ɔso lɛ kumɛgɔ i mafɔɖedze ikuri ɔbɔ so karɔ̃ matã Kristo ne, ɔrɔ̃go biara si ɔbɔ so karɔ̃ ɔtã ɔ̃ ɔrã i ira biara ame.

25Marɛrɛ̃, mi wũ miɖɔɛ mi mare lɛ kumɛgɔ i Kristo ɔɖɔɛ mafɔɖedze ikuri fiɛ ɔsu so ɔtã i ne iti. 26Ɔbara ngbɔ sɔ si ɔsu ɔsekelera mafɔɖedze ikuri gɔ ɔ̃ɔpie ne ndu ala ɔ̃ itɔ̃me. 27Ɔ̃ibie sɔ inyini, ɣee iɣɛrɛ kuiwɛ̃ aawe i mafɔɖedze ikuri iso. Ɔbie sɔ maakɛrɛ ne i isekele ame sɔ ikpi kuiwɛ̃ iibawe ne iso fiɛ ɔ̃abɔ ne i ɔ̃ kɔrɛ. 28Ikote sɔ marɛrɛ̃ aaɖɔɛ ma mare lɛ kumɛgɔ mato maɖɔɛ ma sosina. Ɔrɛrɛ̃ biara gɔ nto ɔɖɔɛ ɔ̃ ɔre ne, ɔto ɔɖɔɛ so. 29Kuwɛ̃ iisɛ ɔtsiri ɔ̃ sosina, ɣɛɛ ɔsɛ ɔnyɔ sɛ̃ iso kukaakɔ, ɔtã sɛ̃ aɖera, ɔnyɔ sɛ̃ iso lɛ kumɛgɔ i Kristo sɛ ɔbara ɔtã mafɔɖedze ikuri. 30Ala ɔ̃ kuturidziri iso ara boɖe. 31Lɛ kumɛgɔ matsɛrɛ mapia i Ɔko Sekelea ame sɔ, “Nnɛgbe ɔso i ɔrɛrɛ̃ aarui i ɔ̃ ɔse gu ɔnyi kɔrɛ ɔpɛ ɔmatã i ɔ̃ ɔre iso fiɛ ma inyɔɔ aakpese sosina siwɛ̃ ne.” 32Itɔ̃me wɛrɛa nɛ mpia i Ɣaa itɔ̃me nɛgbe ame ɔwodoro, ɣɛɛ mme lonya sɔ Kristo gu ɔ̃ mafɔɖedze iso iɖe ɔɖe ika. 33Ɣɛɛ nnɛ loto loɣɛ nɖe sɔ, ikote sɔ mi ɔbiara aaɖɔɛ ɔ̃ ɔre lɛ kumɛgɔ ɔto ɔɖɔɛ so fiɛ ɔrɔ̃go biara ana si ɔnyɔ sɔ ɔsu kuwarɛ ɔtã ɔ̃ ɔrã.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index