Search form

MA GALATIASE 4

1Nnɛ loto loɣere mi nɖe sɔ, ayi kumɛgɔ i ngɔ nɖe biarase ɖe ɔbiɛtɛ ne, ikpaki kuiwɛ̃ na i ma gu maɖabo inyɔ ndɛ̃ atoa sɔ ɔ̃ mba ira biara fiɛ. 2Alasɔ gbɔgbɔɔgbɔ biarase ɔmɔ ne, ɔ̃ gu ɔ̃ ɔse ara sɛ mawe i makararãse kayirinɔ isɛ iabo ɔwi gɔ i ɔ̃ ɔse ɔsɛ sɔ maasu ara wamɔ mapia wũ i nrɔɔ̃ ame. 3Ngbɔ ame i bo wũ ne, bowe i kayiiso sile dzɛ lowe kayirinɔ lɛ masande awe fiɛ bomɔ i siwarã ame. 4Ɣɛɛ gɔ ɔwi gɔ i Ɣaa ɔsɛ ɔɣo ne, ɔpia ɔ̃ Ɔbi gɔ i ɔrɔ̃go ɔɣe, fiɛ ɔwe i mmara kayirinɔ. 5Ɔ̃ i Ɣaa ɔpia sɔ ɔba ɔ̃atã kuso i mma mpia i mmara kayirinɔ iti si ɔfɔ bo ɔbara Ɣaa mabi ne. 6Gɔ Ɣaa mabi miɖe ɔso ne, ɔsu ɔ̃ Ɔbi Siwarã dzɛ nsɛ sikparama kayi ku kuɖɔɛ siɣɛ sɔ, “Ao, Tete ɖɔɛse!” ɔpia i bo situ ame. 7Ne ɔso ne, aisiɖe ɔsande, ɣɛɛ Ɣaa ɔbi, fiɛ aafɔ ɔ̃ kaɣɛkasɛ lɛ biarase awe.

Paulo Kasusu Ɔɖaa Wũ I Ma Galatiase Iso.

8Ɔwi gɔ lofe fiɛ miiɣe Ɣaa ne, miɖe masande mitã sile dzɛ loiɖe Ɣaa. 9Ɣɛɛ kiniɔ gɔ miɔba miatsue Ɣaa, ɣee loaɣɛ sɔ Ɣaa ka ɔɣe mi ne, be ɔso mito mibie sɔ miakpese mikɛlɛ siwarã nyanyarĩa fiɛ sina ɔle kɔrɛ sɔ miakpese sɛ̃ masande? Be ɔso mito mibie sɔ miakpese sɛ̃ masande ana? 10Mikpese mito mitɛ ayi gu awa gu ɔwi gu akɔ minyɔ. 11Ito me ifɔ̃ sɔ wũ ɔwi kere lonina i mi iso.

12Wũ manyii, mise lɛ kumɛgɔ lose. Mme wũ ngbɔ ame kere lose lɛ mi ne, fiɛ loɣe sɔ miiɣɛrɛ me i ɔri kuwɛ̃ iso. 13Mianyigi sɔ ɔnyɛ ame loba mi kɔrɛ ɔkpɛ ɖeakatɔ̃ fiɛ loɣere mi Itɔ̃me Bielea. 14Atoa sɔ wũ ɔnyɛ ɔɖaa mi ne, mifɔ me fiɛ miwarɛ me. Ana ne, mifɔ me lɛ Ɣaa kpabo, ɣee lɛ Kristo Yesu mɔmɔ! 15Iɖe isoɣɔ gu kuɖɔɛ gɔ mina ku me? Lofɔ loɖe sɔ si ɔwo miawo kɔra ne, tee miɖi mi anɔmi mitã me. 16Sɔ loɣere mi ɔnukuare ɔso ne, loɔkpese mi tsirise?

17Mma nto mate sɔ mi ara ba ma ɔmɛrɛ̃ ne, ɔsɔsɔla kere mato mi. Mana kasusu sɛɛ i mi iso. Ɔbie kere mato sɔ si mabɛse mi mabɔrɛgu i wũ iso si mipɛ mimatã ma. 18Ilɛ sɔ anɔ aarɛtɛ mi i ira sɛɛ ibara ame fiɛ ngbɔ ikote sɔ iase ɔwi biara ne, iiɖe ɔwi gɔ lopia i mi kɔrɛ kere. 19Wũ mabi ɖɔɛse, nto lonya ibo i mi iti lɛ ɔrɔ̃go gɔ nto ɔkpɛ̃ kuɣe gbɔgbɔɔgbɔ ɔwi gɔ i Kristo kumiamia aate so i mi ame. 20Wũ kayiri tee mi kɔrɛ lopia kiniɔ si loafinikira wũ silɔ lote kumɛgɔ mise mitã me. Loto lomararã so i mi iso gbaã.

Hagar Gu Sara Iso Itɔ̃me.

21Mi ma nto mibie sɔ mmara iso miabara ne, mitã me itɔ̃me nɛgbe mmuai. Miinɔ nnɛ i mmara ɔɣɛ? 22Matsɛrɛ masɛ sɔ, mabi birɛrɛĩ inyɔ i Abraham ɔwe. Ɔwɛ̃ ɖe ɔsanderɔ̃go ɔbi fiɛ ɔwɛ̃ ɖe ɔsɛre ɔbi. 23Ɔbi gɔ i ɔsanderɔ̃go ɔɣe ne, maɣe wũ kere lɛ kumɛgɔ i ɔturi sɛ ɔɣe ɔbi, ɣɛɛ ngɔ i ɔsɛre ɔɣe ne, maɣe wũ iki i Ɣaa kaɣɛkasɛ ame.

24Ara wagbe to ate ara nyaa awɛ̃. Marɔ̃go inyɔ magbe ɣɛ matã ndamu aka anyɔ. Ngɔ mabi maɣe i sisande ame nɖe Hagar fiɛ ɔɣɛ ɔtã ndamu mɛ makã i Sinai Kube iso. 25Hagar ɔkategu Sinai kube gɔ mpia i Arabia. Ɔ̃ nɖe Yerusalem ɔmagɛ̃ gɔ nse kiniɔ ne, alasɔ ɔ̃ gu maturi ma mpia i ɔ̃ ame ɔɖuɖu ɔkpese maɖe masande. 26Ɣɛɛ Yerusalem ɔmagɛ̃ gɔ mpia i kato ne, ɔmagɛ̃ gɔ loiɖe ɔsande ɔɖe, fiɛ ɔ̃ nɖe bo ɔnyi ne. 27Alasɔ matsɛrɛ mapia i Ɔko Sekelea ame sɔ,

“So si siɣɔ-ɔ fɔ ngɔ fɔ nɖe ɔlɛma,

fɔ ngɔ fɔ loiɣe ɔbi anya ne,

na isoɣɔ, si ala isoɣɔ kulu.

Alasɔ ɔrɔ̃go gɔ i ɔ̃ ɔrã ɔɖi atsue ne,

ɔ̃ mabi to maasi maɖo ngɔ ɔrã pia i ɔ̃ kɔrɛ ɔwi biara.”

28Kiniɔ ne wũ manyii, kaɣɛkasɛ mabi miɖe lɛ Isak awe. 29Lɛ kumɛgɔ ise ku ɔwi gɔmɔ ame gɔ ɔbi gɔ maɣe i ɔrã gu ɔre kuɖɔɛ kanya ɔti ɔbi gɔ maɣe i Siwarã ɔle kama ne, ngbɔ ame ise kiniɔ ana ne. 30Ɣɛɛ ne, be i Ɔko Sekelea ɔɣɛ? Matsɛrɛ sɔ, “Sa ɔsanderɔ̃go gu ɔ̃ ɔbi, alasɔ ɔsandebi gu ɔsɛrebi iibaɣɛ so ara maɖe.” 31Ne ɔso ne manyii, iiɖe ɔsanderɔ̃go loɣe bo, ɣɛɛ ɔsɛre mabi boɖe.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index