Search form

YAKOBO 4

Mibɔ So Karɔ̃ Mitã Bosate

1Amami gu kalɔ ga mpia i mi ndɛ̃ ne, lɛ abɔrɛ? Mi sosina ara nyanyarĩa wa nsɛ akpɛ̃ mi ɔkã nsɛgu wã. 2Mito mibie ara wa lonya mi, ɣɛɛ miito mina, ne ɔso misɛ miɖoe maturi. Misɛ mibɛbɛ anɔ sɔ miafɔ ara i ɔturi kɔrɛ, gɔ miina mifɔ ɔso ne, misɛ milɔ kalɔ mikpɛ̃gu so. Miisɛ mina nnɛ mito mibie, alasɔ miisɛ mikarɛ Ɣaa. 3Fiɛ si mikarɛ Ɣaa ana ne, ɔ̃isɛ ɔtã mi alasɔ miisɛ mikarɛ ala adzuni sɛɛ. Misɛ mikarɛ ara sɔ si miasu nwa miafɔ mibara ala mi kuɖɔɛ. 4Mma nsɛ mafe Ɣaa kama miɖe! Miiɣe sɔ ngɔ nsɛ ɔɖegu kayiiso kulaa ne, Ɣaa tsirise ɔɖe? Ne ɔso ɔbiara gɔ losu kayiiso ara ɔbara ɔ̃ ɔlaa ne, Ɣaa tsirise ɔɖe. 5Mibu sɔ ɔtsɛrɛ kere matsɛrɛ i Ɔko Sekelea ame sɔ, “Ɣaa sɛ ɔkpɛ̃ sirerɛ teteree i ɔ̃ Siwarã dzɛ ɔsu ɔpia bo ame kanya.” 6Ɣɛɛ ɔle gɔ i Ɣaa sɛ ɔtã kɔra ɔsi ɔɖo. Ne ɔso i Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ, “Ɣaa iisɛ ɔtɔrãgu mma nsɛ makɔlɛ so kato, ɣɛɛ ɔsɛ ɔnyɔ mma lobɔ so karɔ̃ nnya.”

7Ne ɔso mibɔ so karɔ̃ mitã Ɣaa, mita miya Ɔbosam iso si ɔ̃are mi kama. 8Mibore mibo Ɣaa si ɔ̃ wũ ɔ̃abore ɔbo mi. Makpibaradze, mifore nrɔɔ̃! Mi ma nsɛ mifinikira adzuni malamala, mi sekelera mi situ.! 9Minya ibo, mimararã so si mibiɛ kaku. Mitã mi sima si sikpese kaku, si isoɣɔ si ikpese ɔtu ibiɛra! 10Mibɔ so karɔ̃ mitã Bosate si ɔ̃akɔlɛ mi kato.

Midaakidza Manyii Fɔɖedze Malamala.

11Manyii, midaakidza mi malaa malamala. Ngɔ loɣɛ ira nɛ loikote i ɔ̃ ɔnyii fɔɖedze iso, ɣee ɔɣɛgu ɔ̃ ɔnyii atɔ̃me ne, ɔɣɛ nnɛ loikote i mmara iso, fiɛ ɔɣɛgu mmara atɔ̃me. Fiɛ si mmara aɣɛgu atɔ̃me ne, iyɔ aito abara i mmara iso, ɣɛɛ ngɔ nto ɔɣɛgu mmara atɔ̃me aɖe. 12Ɣaa ɔnɔwɛ̃ nɖe ngɔ nsɛ ɔsi mmara gu atɔ̃meɣɛdze. Ɔ̃ ɔnɔwɛ̃ loawo ɔturi ngbã ɔtã, fiɛ ɔ̃awo wũ ɔwɔra ana. Fɔ nɖe nna fiɛ ato aɣɛgu fɔ ɔlaa atɔ̃me?

Midaakɔlɛ So Kato I Kɔrãkaɖe Iso.

13Milo si minɔ, mi mma nsɛ miɣɛ sɔ, “Nɔme, ɣee kɔrãkaɖe loasɛ ɔmagɛ̃ siare gɔgbe ɣee ngɔmɔ, boawe i mmɔ ikɔ iwɛ̃ boɖe kuɣa bona kusia.” 14Ɣɛɛ nto loɣere mi sɔ miiɣe nnɛ loabɔrɛ mi iso ku kɔrãkaɖe. Ɔse kere mise lɛ kuɣɔ gɔ losakɛ kiniɔ ɣɛɛ ito ibara kere kuɔyu. 15Nnɛ ikote sɔ miaɣɛ nɖe sɔ, “Si Bosate ɔtã bo ngbã fiɛ boikpi ne, boabara nnɛ gu nnɛ.” 16Ɣɛɛ misɛ mikɔlɛ so kato, miɖe ndamu gɔ iilɛ.

17Ne ɔso ngɔ loisɛ ɔbara isɛɛ nɛ ɔɣe sɔ ɔ̃abara ne, ikpi iɖe itã wũ.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index