Search form

YOHANES 4

Yesu Ɔɖegu Samaria Ɔrɔ̃go Ɔwɛ̃ Ika.

1Ma Farisise ɔnɔ sɔ Yesu to ɔpie maturi Ɣaa ndu, fiɛ ɔto ɔna marasuãdze ɔɖo Yohanes. 2Atoa sɔ Yesu mɔmɔ iipie kuwɛ̃ Ɣaa ndu, ɣɛɛ ɔ̃ marasuãdze nto mabara. 3Ne ɔso Yesu ɔrui i Yudea ɔkpese ɔkɛlɛ Galilea. 4Ɣɛɛ ne, ipia sɔ ɔ̃aki i Samaria karɔ̃ iso fiɛ ɔ̃akɛlɛ.

5Yesu ɔba ɔ̃abo Samaria ɔmagɛ̃ gɔ marɔ sɔ Sikar kabenya. Ɔmagɛ̃ gɔgbe ɔbore ɔbo iputu nɛ i ma ɔwa Yakob ɔtã ɔ̃ ɔbi Yosef. 6Yakob itubiɔ nɛ ɔɖi pia i mmɔ. Gɔ Yesu ɔba ɔ̃abo mmɔ lɛ kakɔme iɖɔwũ iweo-inyɔ ame ne, iɖa wũ ala ɔsɛ ɔso, ne ɔso ɔkpase ɔsɛ i itubiɔ nɛgbe kɔrɛ.

7Samaria ɔrɔ̃go ɔwɛ̃ ɔba sɔ ɔba ɔ̃aɖu ndu, ne ɔso Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Tã me ndu lonɛ.” 8Ɔwi gɔmɔ ame ne, Yesu marasuãdze ɔrui makpa ɔmagɛ̃ ame maaɣa araɖea.

9Ɔrɔ̃go gɔgbe ɔkarɛ Yesu sɔ, “Nda ibara fiɛ fɔ ɔ Yudase to akarɛ me Samaria ɔrɔ̃go ndu nɛa?” Ɔkarɛ wũ ngbɔ alasɔ ma Yudase gu ma Samariase iisɛ mafe.

10Yesu ɔtã wũ mmuai sɔ, “Si ɔɣe aɣe Ɣaa karatã gu ngɔ nto ɔkarɛ-ɔ ndu ne, tee fɔ bowũ fɔ loakarɛ wũ sɔ ɔtã-ɔ ndu mɛ nsɛ mitã ngbã.”

11Ɔrɔ̃go ɔkarɛ wũ sɔ, “Tete, gɔ ana nnɛ aaɖu ala ndu, fiɛ itubiɔ ana ɔwodoro ne, lɛ aaka ndu mɛ nsɛ mitã ngbã ngbe abɔrɛgu? 12Ɛɛbɛrɛ fɔ loɖo bo Ɔwa Yakob gɔ loɖi itubiɔ nɛgbe ɔtã bo fiɛ ɔ̃ gu ɔ̃ mabi gu ma mabɔi ɔnɛ ndu mɛgbe?”

13Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Ɔbiara gɔ nsɛ ɔnɛ ndu mɛgbe ne, ɔme to ɔ̃aledza wũ ikore. 14Ɣɛɛ ngɔ loanɛ ndu mɛ loatã wũ ne, ɔme iisibakore wũ ɔnya. Alasɔ ndu mɛ loatã wũ ɔnɛ to miakpese ndu gɔdɛ̃a mɛ nto mibore mife ɔwi biara i ɔ̃ ame mitã wũ ngbã mɛ loisɛ miro.”

15Ɔrɔ̃go ɔɣere wũ sɔ, “Bosate, tã me ndu mɛgbe lonɛ si ɔme iisibakore me ɔnya sɔ loibakpese loba ngbe sɔ loba loaɖu ndu.”

16Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Kɛlɛ aakpere fɔ ɔrã si miba.”

17Ɔrɔ̃go ɔɣere Yesu sɔ, “Lona kurã.”

Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Aɣɛ ɔnukuare sɔ ana kurã. 18Gbaã iɖe aɣɛ. Alasɔ ɔɔyiri marɛrɛ̃ iru anya, fiɛ ngɔ iyo asi kiniɔ ana ne, iiɖe fɔ ɔrã ɔɖe.”

19Ɔrɔ̃go ɔɣere Yesu sɔ, “Tete, lonya sɔ Ɣaa kanyaɖidze aɖe! 20Bo ma Samariase mawa ɔsɔrɛ Ɣaa i kube gɔgbe iso, ɣɛɛ mi ma Yudase sɔ Yerusalem nɖe ngbegɔ boasɔrɛ Ɣaa.”

21Ne Yesu ɔɖi kanya sɔ, “Ɔrɔ̃go, fɔ me ɖe sɔ ɔwi to ɔba gɔ maturi iisibasɔrɛ bo Ɔse Ɣaa i kube gɔgbe iso, ɣee Yerusalem. 22Mi ma Samariase ne, miiɣe ngɔ mito misɔrɛ. Ɣɛɛ bo ma Yudase ne, boɣe ngɔ boto bosɔrɛ, alasɔ bo kɔrɛ i Ɣaa iɖi ɔbɔrɛ. 23Ɣɛɛ ɔwi to ɔba fiɛ ɔwi gɔmɔ ɔɔɣo sɔ Ɣaa masɔrɛdze gbaã aasɔrɛ wũ i Ɔ̃ Siwarã gu ɔnukuare ame, alasɔ masɔrɛdze magbe igbã i Ɣaa to ɔbie ne. 24Gɔ Ɣaa ne Siwarã ɔɖe ɔso ne, ɔ̃ Siwarã ɔle gu ɔnukuare ame pɛ i maturi aawo ɔki fiɛ maasɔrɛ wũ lɛ kumɛgɔ ikote.”

25Ne ɔrɔ̃go ɔɣere Yesu sɔ, “Loɣe sɔ Mesia gɔ marɔ sɔ Kristo to ɔ̃aba, fiɛ si ɔba ne, ɔto ɔ̃aɖi ira biara ɔɣere bo.”

26Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Mme gɔ mme nto loɖegu-ɔ ika ne, mme nɖe wũ ne.”

27Ɔwi gɔmɔ ame ne, Yesu marasuãdze ɔba maabo fiɛ ibara ma ɣaa sɔ ɔto ɔɖegu ɔrɔ̃go ika, ɣɛɛ ma kuwɛ̃ iiwo ɔrɔ̃go ɔkarɛ sɔ, “Be ato abie?” ɣee makarɛ Bosate sɔ, “Be ɔso ato aɖegu wũ ika?”

28Ɔrɔ̃go ɔnyua ɔ̃ ituɖura ɔsɛ ɔrui ɔkɛlɛ ɔmagɛ̃ ame ɔsɛ ɔ̃aɣere maturi sɔ, 29“Miba mianyɔ ɔrɛrɛ̃ gɔ loɣere me ira biara nɛ loɔbara lonya i wũ ngbã ame! Bɛrɛ ɔ̃ nɖe Kristo gɔmɔ?” 30Ne ɔso maturi ɔbɔrɛ i ɔmagɛ̃ ame makɛlɛ sɔ maanyɔ Yesu.

31Ɔwi gɔmɔ ame ne, marasuãdze to mapɛ Yesu nrɔɔ̃ sɔ, “Ratedze, boto-ɔ i kukpa sɔ ba ɖe ara!”

32Ɣɛɛ Yesu ɔɣere ma sɔ, “Loba aɖera wa loaɖe ɣɛɛ miiɣe wã.”

33Ne ɔso marasuãdze ɔtsɛ so ikarɛ sɔ, “Bɛrɛ ɔwɛ̃ ɔbɔ wũ aɖera fiɛ boiɣe?”

34Yesu ɔɣere ma sɔ, “Wũ aɖera nɖe sɔ loabara ngɔ lopia me katɔ̃me kuɖɔɛ, lobara karabara ga ɔpia me lowiri. 35Mi nsɛ miɣɛ sɔ, ‘Awa ana loɔkuti fiɛ ɔraɖui aabo kaa,’ ɣɛɛ mme nto loɣere mi sɔ, si minyɔ nkpɛkɔ̃ iso kukaakɔ ne, mianya sɔ kamɔ ɔɔbe kanya irui! 36Ngɔ nto ɔsɔrɛ̃ ɔraɖui fiɛ ɔto ɔsa ɔraɖui kanya ɔtã ngbã mɛ loisɛ miro i Ɣaa sɛ ɔtã kuso. Ne ɔso ngɔ losa ɔraɖui gu ngɔ losɔrɛ̃ ɔraɖui isoɣɔ aaɖe iwɛ̃. 37Ne ɔso itɔ̃me nɛgbe pia i ne ame sɔ, ‘Ɔturi ɔwɛ̃ sɛ ɔsa ɔraɖui fiɛ ɔmama ana sɛ ɔsɔrɛ̃ ɔraɖui.’ 38Lopia mi sɔ misɛ miasɔrɛ̃ ɔraɖui i kakpɛkɔ̃ ga iiɖe mi lokpɛ̃ ame, maturi mama lobara karabara i mmɔ, ɣɛɛ mi loana kã kusia.”

Ma Samariase Gbodzoo Ɔfɔ Yesu Maɖe.

39Ma Samariase gbodzoo i ɔmagɛ̃ gɔmɔ ame ɔfɔ Yesu maɖe, alasɔ ɔrɔ̃go gɔmɔ ɔɣere ma sɔ, “Ɔɣere me ira biara nɛ loɔbara lonya i wũ ngbã ame.” 40Gɔ mabɔrɛ maba ɔ̃ kɔrɛ ne, mapɛ wũ nrɔɔ̃ sɔ ɔwe i ma kɔrɛ kɛkɛĩ, ne ɔso Yesu ɔwe i ma kɔrɛ ayi anyɔ.

41Maturi gbodzoo mama ana ɔfɔ wũ maɖe gɔ manɔ ɔ̃ itɔ̃me.

42Ne maɣere ɔrɔ̃go sɔ, “Kiniɔ ne, bofɔ wũ boɖe, iiɖe nnɛ aɣere bo ɔso, ɣɛɛ bo mɔmɔ ɔɔnɔ ɔ̃ itɔ̃me fiɛ boɣe sɔ ɔ̃ nɖe kayiiso Ɖidze gbaã.”

Yesu Ɔsa Ɔkpakpa Ɔwɛ̃ Ɔbi.

43Ayi anyɔ kama ne, Yesu ɔbɔrɛ i mmɔ ɔkɛlɛ Galilea karɔ̃ iso. 44Atoa sɔ Yesu mɔmɔ ɔɣɛ ku ɔwi gɔ lofe ame sɔ, “Ɣaa kanyaɖidze na kuwarɛ i ɔ̃ mɔmɔ aɖe ne,” 45gɔ ɔba ɔ̃abo Galilea ne, mafɔ wũ kukaakɔ, alasɔ gɔ masɛ Kukpi Ɔtakuwara Bo Iyi iɖe i Yerusalem ne, manya ira biara nɛ ɔbara i iyi kaɖekɔ̃.

46Yesu ɔkpese ɔkɛlɛ Kana i Galilea ngbegɔ ɔfinikira ndu ɔbara ndã ɔnya. Abã ɔkpakpa ɔwɛ̃ pia i mmɔ gɔ ɔbi birɛrɛĩ nto ɔnyɛ i Kapernaum. 47Gɔ ɔnɔ sɔ Yesu ɔbɔrɛ i Yudea ɔba Galilea ne, ɔba ɔ̃apɛ wũ nrɔɔ̃ ɔɣere wũ sɔ ɔba makɛlɛ Kapernaum si ɔba ɔ̃asa ɔ̃ ɔbi gɔ nto ɔnyɛ fiɛ ɔ̃ɔro ɔkpi.

48Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Si miinya awawãra gu akparĩ ne, miisɛ mifɔ miɖe.”

49Ɣɛɛ ɔkpakpa gɔmɔ ɔtã Yesu iti sɔ, “Bosate, loto-ɔ i kukpa sɔ ba bokɛlɛ si wũ ɔbi iibakpi.”

50Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Kɛlɛ ne fɔ ɔbi to ɔ̃awe ngbã.”

Ɔkpakpa gɔgbe ɔfɔ nnɛ i Yesu ɔɣere wũ ɔɖe, ne ɔso ɔrui ɔɣo ma aɖe ɔri. 51Ɔwi gɔ ɔsɛ ɔto ɔkɛlɛ ne, ɔ̃ maɖabo ɔba maaɣere wũ sɔ, “Fɔ ɔbi ɔɔsarɛ!” 52Ɔkarɛ ma sɔ mme ɔwi ame iɖe ɔsarɛ. Ne matã wũ mmuai sɔ, “Lɛ kakɔme ɔɖɔwũ ɔwɛ̃ ame ku kɔmakaɖe i kubetɔ ɔta wũ iso.”

53Ne ɔ̃ ɔse ɔnyigi sɔ ɔwi gɔmɔ ame tutuutu iɖe i Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Fɔ ɔbi to ɔ̃awe ngbã,” ne. Ne ɔso ɔ̃ gu ɔ̃ iyo maturi ɔɖuɖu ɔfɔ Yesu maɖe.

54Nnɛgbe nɖe iwawãra nyɔare nɛ i Yesu ɔbara i Galilea karɔ̃ iso gɔ ɔse i Yudea ɔba.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index