Search form

MATEO 12

Ma Farisise Ɔkpadzɛ̃gu Yesu Atɔ̃me I Iwarãyi Iso.

1Ɔwi gɔmɔ kama ne, gɔ Yesu sɛ ɔto ɔfe i kakpɛkɔ̃ kawɛ̃ ame ku Iwarãyi ne, kukã ɔkpɛ̃ ɔ̃ marasuãdze, ne ɔso mabɛse atita matsɛ iwe. 2Gɔ ma Farisise ɔnya ne, maɣere Yesu sɔ, “Nyɔ, fɔ marasuãdze to mabara nnɛ i mmara iitã ɔri sɔ maabara ku Iwarãyi.”

3Mmɔ i Yesu to ɔtã ma mmuai sɔ, “Miika i Ɔko Sekelea ame nnɛ i David ɔbara ɔwi gɔ i kukã ɔkpɛ̃ wũ gu ɔ̃ maturi? 4Ɔbo i Ɣaa iyo ame ɔsɛ ɔ̃asu aɖera wa masu masɔrɛ Ɣaa maɖe gɔ iikote sɔ ɔ̃ gu ɔ̃ maturi aaɖe iɖo Ɣaa masɔrɛdze ɔnɔwɛ̃. 5Ɛɛbɛrɛ miika i mmara ame sɔ masɔrɛdze ma nsɛ mabara karabara i isɔrɛyo sɛ matu Iwarãyi mmara ku Iwarãyi biara ɣɛɛ maiɖe ipɔ? 6Nto loɣere mi sɔ nnɛ loɖo Ɣaa isɔrɛyo pia i mi ndɛ̃ ngbe. 7Ɣaa ɔɣɛ i Ɔko Sekelea ame sɔ, ‘Nnyainyɔ nto lobie ne iiɖe mabɔi ma mafɛ̃ ala ara matã me.’ Si ɔnɔ minɔ itɔ̃me nɛgbe karɔ̃ kukaakɔ ne, tee mma loiɖe ipɔ ne, miibatã ma ipɔ. 8Alasɔ Ɔturi Awune Ɔbi nɖe Iwarãyi Sate.”

Yesu Ɔsa Ɔrɛrɛ̃ Gɔ Kɔrɔ̃ Lokarĩ.

9Gɔ Yesu ɔrui i mmɔ ne, ɔkɛlɛ ma Yudase kasarɛkɔ̃ kawɛ̃. 10Ɔrɛrɛ̃ ɔwɛ̃ gɔ kɔrɔ̃ lokarĩ ɔwe i mmɔ. Mawɛ̃ ma nto mabie ɔri gɔ iso maaki fiɛ maaɖaɛ Yesu kanya ɔkarɛ wũ sɔ, “Mmara ɔtã ɔri sɔ maasa ɔturi ku Iwarãyi?”

11Ne Yesu ana ɔkarɛ ma sɔ, “Mi ndɛ̃ nna sɛrɛrerɔ̃ loakpase ɔbo i iwo ame ku Iwarãyi fiɛ ɔ̃ibaso ɔbo ɔɖi wũ? 12Ɣɛɛ ne, ɔturi ɔfɔ kuɣa ɔɖo sɛrɛrerɔ̃, ne ɔso mmara ɔtã ɔri sɔ ɔturi aabara isɛɛ ku Iwarãyi.”

13Ne Yesu ɔɣere ngɔ kɔrɔ̃ lokarĩ sɔ, “Nabarã fɔ kɔrɔ̃.” Ɔnabarã kɔ̃, ɔluwɛ̃ ne, ilɛ wũ kɔrɔ̃ karĩa ɔse lɛ ngɔ nsarɛ. 14Ma Farisise ɔrui i mmɔ masɛ maasɛ iti ame sɔ maaɖoe Yesu.

Yesu Nɖe Ɣaa Ɔɖabo Gɔ Ɔɖi Ɔtã So.

15Gɔ Yesu ɔnɔ sɔ maɔbara adzuni sɔ maaɖoe wũ ne, ɔrui i mmɔ. Maturi gbodzoo ɔsiai wũ fiɛ ɔsa manyɛse ɔɖuɖu. 16Ɣɛɛ ɔsɛ̃ ɔtã ma sɔ madaaɖi wũ mate ngɔ ɔɖe. 17Ɔbara ngbɔ, ne ɔso Ɣaa itɔ̃me nɛ maɣɛ i Kanyaɖidze Yesaya ɔko ame aaba i ne ame gbaã sɔ,

18“Wũ ɔɖabo gɔ loɖi lotã so i ngbe ne.

Ɔmɔɛ̃ me ɔtu fiɛ loipia wũ kuɣɛ.

Loafedza wũ Siwarã lofere wũ iso

sɔ ɔ̃apɛ wũ atɔ̃me iɣɛgu imomo ɔtã abuiti ɔɖuɖu.

19Ɔ̃ibakpadzɛ̃gu kuwɛ̃ atɔ̃me fiɛ ɔ̃ibafafã kuwɛ̃ ana.

Kuwɛ̃ iibanɔ wũ silɔ i ɔgbami.

20Ɔto ɔ̃aɣara so ɔtã mma nna ɔle.

Ɔto ɔ̃awe kayiribielea ɔtã mma i kayi ɔɔtɔrɛ.

Ɔto ɔ̃akɛlɛgu i katɔ̃ ngbɔ gbɔgbɔɔgbɔ atɔ̃me iɣɛ tɔrɔrɔ aaɖe iso.

21Abuiti ɔɖuɖu maturi to maasu ma ɔriinyɔ mapia i ɔ̃ ame.”

Maɣɛ Sɔ Yesu Ɔle Ne, Siwarã Lalaa Igara Ame Ɔbɔrɛ.

22Mawɛ̃ ɔkɔ ɔrɛrɛ̃ ɔwɛ̃ gɔ ame i siwarã lalaa pia fiɛ ɔɖe nɔbiɛdze gu ɔmumu mabɔ Yesu kɔrɛ. Yesu Ɔsa wũ ne ɔso ɔtsɛ ika iɖe fiɛ ɔtsɛ ara inya ana. 23Nnɛgbe ɔbara iturikuri nɛmɔ ɔɖuɖu ɣii, ne mato makarɛ so sɔ, “Iiɖe Igara David Ɔwa gɔ maɣɛ masɛ sɔ ɔ̃aba ɔɖe ngbe ɣɛɛ?”

24Gɔ ma Farisise ɔnɔ nnɛgbe ne, ma wũ maɣɛ sɔ, “Si iiɖe siwarã lalaa igara Beelzebul ɔɖe lotã wũ ɔle ne, tee ɔ̃ibawo siwarã lalaa ɔsa ɔɖi i maturi ame.”

25Yesu ɣe ma adzuni, ne ɔso ɔɣere ma sɔ, “Karɔ̃ biara ga maturi loɣɛɣɛ so fiɛ mata maɣɛ so iso aakpese ikpakpi. Ngbɔ ame i ɔmagɛ̃ ɣee iyo biara nɛ maturi loɣɛɣɛ so fiɛ mata maɣɛ so iso iibawo ɔya ne. 26Ne ɔso si Ɔbosam sigarakaɖekɔ̃ ɔta siɣɛ so iso ne, nda ɔ̃abara fiɛ ɔ̃ sigarakaɖekɔ̃ aaya? 27Si mi sɔ Beelzebul lotã me ɔle fiɛ nto losa siwarã lalaa ne, iyɔ nna ɔle iso i mi masiaidze to maki mato masa sɛ̃? Nnɛ i mi masiaidze to mabara loatã mi ipɔ. 28Ɣɛɛ si Ɣaa Siwarã ɔle ame nto losa siwarã lalaa ne, mitsue kukaakɔ sɔ Ɣaa sigara ɔɖewi ɔɔba ɔ̃abo mi ndɛ̃.

29“Kuwɛ̃ iibawo ɔturi gɔ mba ɔle iyo ɔbo ɔmala ɔ̃ ara iɖo sɔ ɔ̃aɖe katɔ̃ ɔmɔɛ̃ wũ, ɔnyi wũ tɔtɔ fiɛ ɔ̃abo i ɔ̃ iyo ɔmala ɔ̃ ara.

30“Ngɔ loiɣɛ me i kama ne, ɔta ɔɣɛ me iso, fiɛ ngɔ loito ɔsagu me ara kanya ne, ara ɔto ɔsamarã. 31Ne ɔso nto loɣere mi sɔ Ɣaa to ɔ̃asu ikpi igbã biara ku inyakpi igbã biara nɛ i maturi ɔɣɛ ɔtsɛ ma, ɣɛɛ ngɔ loaɣɛ inyakpi i Siwarã Bielea iso ne, Ɣaa iibasu ɔtsɛ wũ ɔnya. 32Ɔbiara gɔ loaɣɛ inyakpi i mme, Ɔturi Awune Ɔbi, iso ne, Ɣaa to ɔ̃asu ɔtsɛ wũ, ɣɛɛ ngɔ loaɣɛ inyakpi i Siwarã Bielea iso ne, Ɣaa iibasu ɔtsɛ, kiniɔ ɣee ɔwi gɔ nto ɔba i katɔ̃ ame.

Kudziri Abi Maasu Manya Kɔ̃ Maɖi Ite.

33“Si kudziri lɛ ne, kɔ̃ abi ana sɛ alɛ, ngbɔ ame si kudziri iilɛ ne, kɔ̃ abi ana iisɛ alɛ. Abi wa i kudziri ɔɣɔ̃ nsɛ iɖi ite kudziri gɔ igbã kuɖe. 34Mi ma lonyanyarĩ lɛ maɣɛ! Nda miabara fiɛ miawo ara sɛɛ ɔɣɛ gɔ miɖe maturi lalaa? Alasɔ nnɛ loyi ɔturi ɔtu ame i kanya sɛ kaɣɛ. 35Ɔturi sɛɛ ne, ara sɛɛ ɔsɛ ɔɖi ɔbɔrɛgu i ɔ̃ ara sɛɛ kakɔlakɔ̃ i ɔ̃ ame fiɛ ɔturi lalaa ana ne, ara lalaa ɔsɛ ɔɖi ɔbɔrɛgu i ɔ̃ ara lalaa kakɔlakɔ̃ ga i ɔ̃ ame. 36Nto lotã mi itsue sɔ ɔbiara to ɔ̃atã itsuɛpɛ̃ biara nɛ ɔtua ɔsɛ kere kuso ku atɔ̃me iɣɛyi iso. 37Alasɔ fɔ mɔmɔ kanya ame atɔ̃me maasu matã-ɔ ibɛ ɣee ipɔ.”

Yesu Ɔsɛ̃ Sɔ Ɔ̃ito Ɔbara Iwawãra Kuiwɛ̃ Ɔte.

38Mmara matedze mawɛ̃ gu ma Farisise mawɛ̃ ɔɣere wũ sɔ, “Ratedze, boto bobie sɔ bara iwawãra irere si bofɔ-ɔ boɖe.”

39Ne Yesu ɔtã ma mmuai sɔ, “Minyɔ kumɛgɔ i kiniɔgbe maturi ba ɔtile fiɛ maisɛ manigã Ɣaa. Mato mabie iwawãra sɔ maanya, ɣɛɛ miibanya kuiwɛ̃ iɖo Ɣaa kanyaɖidze Yona ire igbã. 40Kumɛgɔ ame i Yona ɔwe i ikpɛ iyiri ame akpɛnɛ atɛ kasɛ̃ aka atɛ ne, ngbɔ ame i Ɔturi Awune Ɔbi ana aawe i karɔ̃ ame akpɛnɛ atɛ kasɛ̃ aka atɛ ne. 41I atɔ̃me iɣɛyi ne, Niniwe maturi to maatã mi ipɔ alasɔ mafiniki gɔ Yona ɔɣere ma Ɣaa itɔ̃me. Ɣɛɛ lobie sɔ mitsue sɔ ngɔ loɖo Yona pia i mi ndɛ̃ ngbe. 42Atɔ̃me iɣɛyi ne, Igararɔ̃go gɔ lobɔrɛ i bo karɔ̃ kala isɛ to ɔ̃ata ɔya ɔtã mi kiniɔgbe maturi ipɔ alasɔ ɔsɛ ɔri dzoroo ɔbɔrɛ i kayi iti tsɔra ɔba ɔ̃akã Salomo atɔ̃me wa ame i inɔgba pia atsue. Ɣɛɛ nto loɣere mi sɔ ngɔ inɔgba loɖo Salomo ire pia i mi ndɛ̃ ngbe.

Siwarã Lalaa Aakpese Siba Siabie Kawekɔ̃.

43“Si masa siwarã lalaa maɖi i ɔturi ame ne, sisɛ sikɛlɛ siawe siki sibie kawekɔ̃ i kakorekɔ̃. Si siina kukakɔi ne, 44sisɛ siɣere so sɔ, ‘Loakpese lokɛlɛ iyo nɛ ame masa me maɖi.’ Siaba sianya sɔ mmɔ se ikunu, maɔfiɛ iyo ame, maledza ira biara isɛ kukaakɔ. 45Iyɔ siakpese sikɛlɛ siakɔ siwarã lalaa aka akɔdzɛ mama dzɛ lonyanyarĩ siɖo sɛ̃ sibua so iso. Maabo i ngɔmɔ ame mawe, ne ɔso ɔ̃ kawirikɔ̃ to kaanyanyarĩ kaɖo ɔ̃ karɔ̃kasɛkɔ̃. Ngbɔ tutuutu iase itã nɔme maturi ma lonyanyarĩ ngbe ne.”

Mabe Nɖe Yesu Manyii Mɔmɔ?

46Ɔwi gɔ i Yesu to ɔɣɛ nwagbe ne, ɔ̃ ɔnyi gu manyiibi ɔba maɣɛ i inyamɔ mato mabie sɔ maɖegu wũ ika. 47Ne ɔso mma nɣɛ i mmɔ ɔwɛ̃ ɔɣere wũ sɔ, “Nyɔ, fɔ ɔnyi gu manyiibi ɣɛ i inyamɔ mato mabie sɔ manya-ɔ.”

48Yesu ɔtã mmuai sɔ, “Nna nɖe wũ ɔnyi gu manyiibi?” 49Ne ɔsɔ̃ ɔ̃ marasuãdze kɔrɔ̃ ɔɣɛ sɔ, “Minyɔ wũ ɔnyi gu manyiibi! 50Ɔbiara gɔ nsɛ ɔbara Tete gɔ i Kato kuɖɔɛ ne, ɔ̃ nɖe wũ ɔnyiibi rɛrɛ̃ gu ɔnyiiko gu wũ ɔnyi ne.”

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index