Search form

MATEO 26

Ma Yudase Makpakpa Ɔsɛ Iti Ame Sɔ Maaɖoe Yesu.

1Gɔ Yesu ɔɔɣɛ ara wagbe ɔɖuɖu ɔro ne, ɔɣere ɔ̃ marasuãdze sɔ, 2“Miɣe sɔ iɔkuti ayi anyɔ gɔ maaɖe Kukpi Ɔtakuwara Bo Iyi fiɛ maaɖi mme, Ɔturi Awune Ɔbi, matã mapɛ me mamatãra i kudziri iso.”

3Masɔrɛdze makpakpa gu kaɖe makpakpa ɔsarɛ i Kayafa gɔ nɖe masɔrɛdze ɔkpakpa pelepele iyo. 4Ne masɛ iti ame sɔ maamɔɛ̃ Yesu i iwɛrɛ ame maaɖoe. 5Ɣɛɛ maɣɛ sɔ, “Boiba bara ne ku iyi ɔɖewi, si iiɖe ngbɔ kulu to kuaba.”

Masɔla Yesu Nnɔĩ I Betania.

6Gɔ Yesu ɔsɛ Betania ne, ɔsɛ ɔrɛrɛ̃ gɔ marɔ Simon, fiɛ ɔnyɛ ɔnyɛrɛtɛa ɔnya iyo. 7Gɔ Yesu si ɔto ɔɖe ara ne, ɔrɔ̃go ɔwɛ̃ ɔbɔ nnɔĩ mɛ nsɛ mifɔrɛ̃ kɔrɔ̃kɔrɔ̃ fiɛ mipia i ita inɔĩbui ame ɔba ɔ̃afere wũ iti.

8Gɔ marasuãdze ɔnya nnɛgbe ne, ikpɛ̃ ma sikpã. Ne mato makarɛ sɔ, “Be nɖe karanina gagbe? 9Tee maawo nnɔĩ mɛgbe ɔrɔdɛ̃ ku kuɣa siare masu sikã matã mawɛrɛba!”

10Yesu ɣe nnɛ mato maɣɛ, ne ɔɣere ma sɔ, “Be ɔso mito miɖaa wũ? Ira sɛɛ iɖe ɔbara ɔtã me. 11Mawɛrɛba to maawe i mi kɔrɛ ɔwi biara, ɣɛɛ mme ne, loito loawe i mi kɔrɛ ɖaa. 12Ɔrɔ̃go gɔgbe nnɔĩ mɛ ɔsɔla me ngbe ne, ɔ̃ɔledza me ɔtã ibiara. 13Ne ɔso nto losia ita lotã mi sɔ, kakɔi biara ga maaɣɛ Itɔ̃me Bielea nɛgbe ne, maasu nnɛ ɔbara ɔtã me ngbe manyigi wũ ala.”

Yuda Iskariot Ɔfɔ Sikã Sɔ Ɔ̃aɖi Yesu Ɔtã.

14Ne ɔ̃ marasuãdze iweo-inyɔ ndɛ̃ ɔwɛ̃ gɔ marɔ Yuda Iskariot ɔkɛlɛ masɔrɛdze makpakpa kɔrɛ, 15ɔsɛ ɔ̃akarɛ ma sɔ, “Be miatã me si loɖi Yesu lotã mi?” Ne ɔso maka sikãfudza abi sitɛ matã wũ. 16Ita i ɔwi gɔmɔ ame ne, Yuda ɔtsɛ ɔri sɛɛ gɔ iso ɔ̃aki fiɛ ɔ̃aɖi Yesu ɔtã ma ibie.

Yesu Gu Ɔ̃ Marasuãdze Ɔɖe Kukpi Ɔtakuwara Bo Iyi Aɖera.

17I iyi ɖeakatɔ̃ nɛ iso masɛ maɖe Boɖoboɖo Gɔ Loita Iyi ne, marasuãdze ɔba maakarɛ Yesu sɔ, “Lɛ ato abie sɔ bowa Kukpi Ɔtakuwara Bo iyi aɖera botã-ɔ?”

18Ne ɔpia ma ɔrɛrɛ̃ ɔwɛ̃ kɔrɛ i ɔmagɛ̃ ame ɔɣere ma sɔ, “Miɣere wũ sɔ, ‘Ratedze sɔ, “Wũ ɔwi ɔɔɣo, gu wũ marasuãdze aaɖe Kukpi Ɔtakuwara Bo aɖera i fɔ iyo.” ’ ” 19Marasuãdze ɔbara lɛ kumɛgɔ i Yesu ɔɣere ma, ne mawa Kukpi Ɔtakuwara Bo aɖera ne.

20Gɔ kutsuɛ ɔɣo ne, Yesu gu ɔ̃ marasuãdze iweo-inyɔ ɔsɛ i karɔ̃ matsɛ aɖera iɖe. 21Ɔwi gɔ mato maɖe ara ne, Yesu ɔɣere ma sɔ, “Nto loɣere mi sɔ mi ndɛ̃ ɔwɛ̃ to ɔ̃aɖi me ɔtã.”

22Itɔ̃me nɛgbe ɔɖaa marasuãdze, ne mato makarɛ wũ isia isia sɔ, “Bosate, loɣe sɔ iiɖe mme ato. Bɛrɛ mme ɔɖe?”

23Yesu ɔɣere ma sɔ, “Ngɔ nto ɔpiagu me kɔrɔ̃ i irɔi ame ɔɖe loaɖi me ɔtã. 24Ɔturi Awune Ɔbi to ɔ̃akpi lɛ kumɛgɔ i Ɔko Sekelea ɔɣɛ ɔsɛ, ɣɛɛ ndzo miɖe mitã ngɔ loaɖi wũ ɔtã. Si maiɣe ɔnyiiɔ kɔra ne, ilɛ wũ iɖo!”

25Ne Yuda gɔ loɖi wũ ɔtã ɔtara kanya ɔkarɛ sɔ, “Ratedze, loɣe sɔ iiɖe mme ato lo?”

Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Fɔ nto aɣɛ.”

Maɖe Bosate Aɖera Tsɔra.

26Ɔwi gɔ masi mato maɖe ara ne, Yesu ɔsu boɖoboɖo, ne gɔ ɔpɛ Ɣaa siba i ɔ̃ iti ne, ɔsu ɔtã ma ɔɣɛ sɔ, “Mifɔ miɖe, wũ sosina i ngbe ne.”

27Ne ɔsu ndã ikɔi ne, gɔ ɔpɛ Ɣaa siba i ne iti ne, ɔsu ɔtã ma, ɔɣere ma sɔ, “Mifɔ minɛ. 28Wũ ima nɛ nto isia ita i Ɣaa ndamu ɣɛtɛ iso ne, ima nɛ mafere i karɔ̃ itã maturi gbodzoo akpi isu itsɛ. 29Nto loɣere mi gbaã sɔ loisibanɛ ndã gbɔgbɔɔgbɔ iyi nɛ loanɛgu mi miɣɛtɛ i wũ Ɔse sigarakaɖekɔ̃.”

30Ne gɔ maka kuka male Ɣaa ne, mabɔrɛ makɛlɛ Nnɔĩ Adziri Kube iso.

Yesu Ɔɣɛ Ɔsɛ Sɔ Petro To Ɔ̃asɛ̃ Wũ.

31Ne Yesu ɔɣere ma sɔ, “Kasɛ̃ gagbe ne, mi ɔɖuɖu to miatere minyua me, ikuti wũ ɔnɔwɛ̃, alasɔ Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ,

‘Ɣaa to ɔ̃aɖoe masɛrɛkɔdze

fiɛ ɔ̃ masɛrɛ aasame.’

32Ɣɛɛ si loɔta lobɔrɛ i makpise ame ne, nto loaɖe mi katɔ̃ lokɛlɛ Galilea.”

33Petro ɔtara kanya sɔ, “Si matsɔra ɔɖuɖu aatere maɣɛ-ɔ kɔra ne, mme loibatere loɣɛ-ɔ lonya ɖa!”

34Ne Yesu ɔɣere Petro sɔ, “Si makɔkɔ aaɖi kanya nɔme ne, ato aasɛ̃ me ikpɛ itɛ sɔ aiɣe me.”

35Petro ɔtã mmuai sɔ, “Si inya sɔ loakpigu-ɔ kɔra ne, loibasɛ̃-ɔ lonya ɖa.” Marasuãdze tsɔra ana ɔɣɛ ngbɔ ame.

Yesu Ɔkparama Kayi I Getsemane.

36Yesu gu ɔ̃ marasuãdze ɔrui makɛlɛ ngbegɔ marɔ sɔ Getsemane, ne ɔɣere ma sɔ, “Misɛ i ngbe si lokɛlɛ mmɔ loakparama kayi.” 37Ɔkɔ Petro gu Zebedeo mabi inyɔ, ne ɔtsɛ so imararã iti ikpakpa ne. 38Ɔɣere ma sɔ, “So to sima me ta wũ ɔtu ame gɔ loɔro ɔfɛ̃, misɛ i ngbe si midzuɛ̃gu me.”

39Ne gɔ ɔkɛlɛ katɔ̃ kɛkɛĩ ne, ɔkɔlɛ ɔfu i karɔ̃ ɔkparama kayi ɔɣɛ sɔ, “Tete, si ialɛ ne, tã inyɛwe ɔwi gɔgbe si ɔta ɔwara me! Ɣɛɛ ne, iiɖe wũ kuɖɔɛ, nnɛ i fɔ aɖɔɛ si abara.”

40Gɔ ɔkpese ɔba marasuãdze itɛ mamɔ kɔrɛ ne, ɔnya sɔ maɔrɛ sirɛ, ne ɔɣere Petro sɔ, “Ne ɔso miibawo me ɔsɛ ɔdzuɛ̃gu bidɛ ɔɖɔwũ ɔwɛ̃? 41Misɛ mila miɔdzuɛ̃ si mikparama kayi si miibabo i ilainyɔ ame. Siwarã ɣɛ teteree, ɣɛɛ siturina ɔɔfɛ̃.”

42Yesu ɔledza ikɛlɛ isɛ iakparama kayi iɣɛ sɔ, “Tete, si aibasɛnɛkɛ̃ra ikɔi nɛgbe aɖi me iso iɖo sɔ loanɛ ne, bara fɔ kuɖɔɛ, ne iiɖe wũ kure.”

43Gɔ ɔkpese ɔba ne, ɔnya sɔ marasuãdze ɔɔrɛ sirɛ, ala sirɛ to si mɔɛ̃ ma. 44Yesu ɔrui i ma kɔrɛ ɔsɛ ɔ̃aledza kayi ikparama iɣɛ atɔ̃me wamɔ ame.

45Ɔkpese ɔba marasuãdze kɔrɛ fiɛ ɔɣere ma sɔ, “Mikpese mirɛ mito miwarã? Minyɔ ɔwi ɔɔɣo, maɔɖi Ɔturi Awune Ɔbi mapia makpibaradze i nrɔɔ̃ ame. 46Mita si borui! Minyɔ, miɔnya ngɔ nto ɔɖi me ɔtã.”

Ma Yudase Ɔmɔɛ̃ Yesu.

47Yesu ɣɛ ɔto ɔɣɛ ara wagbe fiɛ Yuda gɔ nɖe marasuãdze iweo-inyɔ ɔwɛ̃ ɔba ɔ̃abo. Ɔsɛgu maturi gbodzoo ma i masɔrɛdze makpakpa gu kaɖe makpakpa ɔpia fiɛ mato atekpe gu kudziriku. 48Ngɔ loɖi wũ ɔtã ɔɣere ma sɔ, “Ngɔ minya sɔ loya fiɛ lofiɔ̃ irɛkpo ne, ɔ̃ ɔɖe ne, mimɔɛ̃ wũ!” 49Yuda ɔsɛ tiĩ ɔkɛlɛ Yesu kɔrɛ, ne ɔya wũ ɔɣɛ sɔ, “Isobuɛ itã-ɔ, ratedze.” Ne ɔfiɔ̃ wũ irɛkpo ne.

50Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Wũ ɔlaa nnɛ ɔso aba ne, tã ipɛ-ɔ siwa si abara ne!”

Ne mma i Yuda sɛgu ɔbore mabo Yesu fiɛ mamɔɛ̃ wũ teteree ne. 51Mma nsiai Yesu mmɔ ɔwɛ̃ ɔɖi ɔ̃ itekpe ɔtu masɔrɛdze ɔkpakpa pelepele ɔɖabo kutsue.

52Ne Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Pia fɔ itekpe i ɔyuɛ ame ala mma ɔɖuɖu nsɛ masu atekpe i maturi iso ne, atekpe kanya maakpi. 53Bɛrɛ miiɣe sɔ loawo wũ Ɔse ɔbiɛ ɔkpere ɔluwɛ̃ ɔsese me Ɣaa makpabo kpakpɛ̃dze akuri aweo-anyɔ ɔbɔrɛgu i kato? 54Ɣɛɛ si iiba ngbɔ ne, nnɛ matsɛrɛ masɛ i Ɔko Sekelea ame iibaba i ne ame.”

55Ne Yesu ɔkarɛ maturi gbodzoo mamɔ sɔ, “Be ɔso fiɛ miaba miamɔɛ̃ me ku apɛmi gu kudziriku lɛ yukukpe loɖe? Gɔ iyi biara lopia i isɔrɛyo nto lote ara ne, be ɔso miimɔɛ̃ me? 56Ɣɛɛ nwagbe ɔɖuɖu ɔba i ne ame sɔ nnɛ i kanyamaɖidze ɔtsɛrɛ i Ɔko Sekelea ame aaba i ne ame.” Ne ɔ̃ marasuãdze ɔɖuɖu ɔrui matere maɣɛ wũ ne.

Maɣɛgu Yesu Atɔ̃me.

57Mma lomɔɛ̃ Yesu ɔkɔ wũ makɛlɛgu Kayafa iyo ngbegɔ i mmara matedze gu kaɖe makpakpa ɔsakanya. 58Petro ɔsiai ma kamakama ɔsɛ ɔ̃abo sɔrɛdzekpakpa pelepele kakpataku ame. Ɔsɛ ɔ̃asɛ i madzuɛ̃se kɔrɛ sɔ si ɔnyɔ kumɛgɔ i ira biara aakɛlɛ i katɔ̃.

59Masɔrɛdze makpakpa gu matɔ̃meɣɛdze ɔɖuɖu ɔbie itɔ̃me nɛ maanyi masia Yesu iso fiɛ maaɖoe wũ. 60Ɣɛɛ maina kuiwɛ̃ atoa sɔ maturi gbodzoo ɔba maala mila masia wũ iso.

Kama ne, marɛrɛ̃ inyɔ mawɛ̃ ɔba, 61ne maɣɛ sɔ, “Ɔrɛrɛ̃ gɔgbe ɔɣɛ sɔ, ‘Loabiɛ Ɣaa isɔrɛyo loledza ne itsue i ayi atɛ ame.’ ”

62Sɔrɛdzekpakpa pelepele ɔta ɔya ɔɣere Yesu sɔ, “Nwa ɔɖuɖu mato maɣɛ ne, ana kuira aaɣɛ i wã iso?” 63Ɣɛɛ Yesu ɔma kanya kpa.

Ne sɔrɛdzekpakpa pelepele ɔledza iɣɛ sɔ, “I Ɣaa iyere ame ne, nto lokã ndamu lotã-ɔ sɔ, ɣere bo si fɔ nɖe Kristo gɔ nɖe Ɣaa Ɔbi.”

64Ne Yesu ɔtã mmuai sɔ, “Aĩ, ngbɔ iɖe ne. Ɣɛɛ nto loɣere mi sɔ ita i kiniɔ ne, mito mianya Ɔturi Awune Ɔbi gɔ ɔsi i Ɔlesate kuɖearɔ̃ iso fiɛ ɔto ɔba i adɔdɔ ame!”

65Gɔ ɔɣɛ ngbɔ ne, sɔrɛdzekpakpa pelepele ɔkɛ ɔ̃ awu ne ɔɣɛ sɔ, “Mmusuo! Maɖansiɛ kumawɛ̃ iisinya bo. Mi ɔɖuɖu ɔnɔ mmusuo itɔ̃me nɛ ɔɣɛ! 66Nda minya?”

Ma ɔɖuɖu ɔtã mmuai sɔ, “Ikote sɔ ɔ̃akpi!”

67Matua minyatu mafere wũ i katɔ̃, mapɛ wũ, fiɛ mma lopɛ wũ sirɔ̃ta 68to maɣere wũ sɔ, “Gɔ fɔ nɖe Kristo ne, ɣere bo ngɔ lopɛ-ɔ!”

Petro Ɔsɛ̃ Sɔ Ɔ̃iɣe Yesu.

69Gɔ Petro si i kakpataku ame mmɔ ne, sɔrɛdzekpakpa pelepele ɔɖaborɔ̃go ɔwɛ̃ ɔba ɔ̃aɣere wũ sɔ, “Fɔ wũ asiai Yesu gɔ lobɔrɛ i Galilea karɔ̃ iso.”

70Ɣɛɛ Petro ɔsɛ̃ i ma ɔɖuɖu katɔ̃ sɔ, “Loiɣe nnɛ ato aɣɛ i ngbe.”

71Ne ɔbɔrɛ ɔkɛlɛ ɔsɛ ɔ̃aya i kayogodɔ̃ ne. Ɔɖaborɔ̃go mama ɔnya wũ gɔ ɔɣɛ, ne ɔɣere marɛrɛ̃ ma nɣɛ i mmɔ sɔ, “Ɔ̃ wũ ɔsiai Yesu Nasaretse.”

72Mmɔ ana Petro ɔsɛ̃ ɔɣɛ sɔ, “Lokã sɔ loiɣe ɔrɛrɛ̃ gɔmɔ!”

73Iidzoro fiɛ marɛrɛ̃ ma nɣɛ i mmɔ ɔɣere Petro sɔ, “Fɔ wũ ma ndɛ̃ ɔwɛ̃ aɖe ala fɔ ikaɖe ɔɖi-ɔ itã!”

74Ne Petro ɔɣɛ sɔ, “Lokã sɔ ɔnukuare nto loɣɛ! Ɣaa si ɔkpadzɛ̃ me kutsue si iiɖe gbaã iɖe sɔ loiɣe ɔrɛrɛ̃ gɔmɔ!”

Ɔluwɛ̃ ne, kɔkɔ ɔɖi kanya. 75Ne Petro ɔnyigi nnɛ i Yesu ɔɣere wũ sɔ, “Si kɔkɔ aaɖi kanya ne, ato aasɛ̃ me ikpɛ itɛ sɔ aiɣe me.” Ne ɔso Petro ɔbɔrɛ ɔkɛlɛ inyamɔ ɔsɛ ɔ̃abiɛ kaku teteree.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index