Search form

MA ROMASE 11

Ma Yudase Mawɛ̃ To Maakuti Mase Matã Ɣaa.

1Lobie sɔ lokarɛ kiniɔ sɔ, Ɣaa ne, ɔsɛ̃ ɔsɛ̃ ɔ̃ maturi? Ooɣo. Alasɔ mme wũ ne, ɔ Yudase gɔ nɖe Abraham ɔwa fiɛ lobɔrɛ i Benyamin ɔɣekparɛ ame loɖe. 2Ɣaa iisɛ̃ ɔ̃ maturi ma ɔɣe ɔsɛ koko. Miɣe ara wa matsɛrɛ mapia i Ɔko Sekelea ame ɔwi gɔ i kanyaɖidze Eliya ɔtã Ɣaa iti i ma Yudase iso ɔɣɛ sɔ, 3“Bosate, maɔɖoe fɔ kanyamaɖidze mabiɛbiɛ fɔ isɔrɛkusege ɔɖuɖu. Wũ ɔnɔwɛ̃ pɛ me loɔkuti fiɛ mato mabie sɔ maaɖoe me!” Ne be i Ɣaa ɔɣere Eliya? 4Ɔtã wũ mmuai sɔ, “Lokɔla maturi kukpi kukɔdzɛ lotã so gɔ maipɛ igɛgɛ̃ matã Baal kuɣɔ.” 5Ngbɔ ame ise kiniɔ ne. Maturi kɛkɛĩ to maakuti gɔ Ɣaa aaɖi ma ɔsɛ i kuruɛ ɔtã so iki i ɔ̃ nnyainyɔ ɔso. 6Ɔ̃ nnyainyɔ iso ɔki ɔɖi ma gɔ iiɖe ma kurabarara kukuwɛ̃ ɔso. Alasɔ si Ɣaa ɔɖi maturi ala ma kurabarara kanya ne, iyɔ ɔ̃ nnyainyɔ iiɖe igbaãre.

7Gbaã ne, ira nɛ iso i ma Yudase ɔriinyɔ sia teteree ne, maina ne. Ɣɛɛ mma i Ɣaa ɔɖi ne, ma lona ne. Fiɛ matsɔra ana ɔwe atsuele. 8Ngbɔ i Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ,

“Ɣaa ɔnyua ma ɔtã sidzimi ɔmini ma situ gu adzuni ɔɖuɖu.

iba iabo nɔme ne,

maito makã atsue fiɛ maito manya fiɛ maatsue.”

9Ne ɔso i igara David ɔɣɛ sɔ,

“Ɣaa si ɔtã sɔ ma ɔpɔrɔ̃ katukɔ̃ si ikpese ma kagbaraĩ ga loapɛ ma.

Si ma isɛɛ si ikɔ ma ipia i itikpi ame.

10Ɔtã sɔ ma anɔ abiɛ sɔ maibanya kuira maɖi ite,

si ɔtã sɔ ma inyɛwe aakpese ma ato masore ɔwi biara ame.”

11Lokarɛ ana sɔ ɔwi gɔ i ma Yudase ɔtura fiɛ marɔ̃ ne, marɔ̃ mayu pelepele sɔ maisibaledza ita? Ooɣo! Ɣɛɛ iki i ma iɣɛrɛ ɔso ne, iɖi ɔba itã mma loiɖe ma Yudase sɔ ɔ̃atã anɔ ɔrɛtɛ ma Yudase. 12Ma Yudase ikpi ɔso fiɛ Ɣaa ɔtã sɔ kayi ɔɖuɖu ɔna kusɛkusɛ. Si ikpi aatã kusɛkusɛ gɔgbe igbã ɔba kayiiso ne, iyɔ ɔwi gɔ i ma Yudase tsɔra aaba maakpese Ɣaa mare pelepele ne, ɔ̃ kusɛkusɛ to kuabua kusi gbaã!

Maturi Ma Loiɖe Ma Yudase Ɔna Iɖi.

13Mi ma loiɖe ma Yudase ne, loto loɣere mi sɔ ayi kumɛgɔ loɖe mi katɔ̃mesɛdze ne, loana isoɣɔ kukaakɔ i wũ karabara iso. 14Nto lonyɔ sɔ iaki nnɛgbe iso ne, wũ maturi anɔ arɛtɛ fiɛ ma mawɛ̃ ana ngbã. 15Alasɔ ɔwi gɔ i Ɣaa ɔɖi ma atsue ne, Ɣaa ɔfere ma gu kayiiso maturi kanya ndu. Ne ɔso be loaba ku ɔwi gɔ i Ɣaa aaledza ma ifɔ? Ito iase lɛ kumɛgɔ i kpise ata ɔwe ngbã. 16Alasɔ si boɖoboɖo kasɛi kawɛ̃ ga makpɛti mafɛ̃ ara matã Ɣaa ɔsekele ne, iyɔ boɖoboɖo tsɔra ana ɔsekele. Fiɛ si kudziri siɖu ɔsekele ne, iyɔ kudziri gɔmɔ akpa ana ɔsekele.

17Si mabɛse akutu kudziri ikpa iwɛ̃ i kɔ̃ iso fiɛ matu mi lɛ ipo ame kudziri ikpa kosoi manyi mamatãra sɔ si mianɛ akutu kudziri gɔmɔ ndu ne, mitsue sɔ akutu kudziri gɔmɔ siɖu ndu mito minɛ. 18Ne ɔso midaakɔlɛ so kato mipia idzirikpa nɛ mabɛse i mmɔ. Alasɔ si mibara ngbɔ ne, mitsue sɔ iiɖe mi lomɔɛ̃ siɖu mito. Ɣɛɛ siɖu siɖe lomɔɛ̃ mi sito. 19Miawo ɔɣɛ sɔ, “Adzirikpa wamɔ ɔbɛse sɔ si boamatã i ma kanya.” 20Ise ngbɔ, ɣɛɛ mitsue sɔ ma idaafɔ iɖe lotã mabɛse. Mina kamatakɔ̃ ala mi kafɔkaɖe ɔso. Ɣɛɛ nnɛmɔ si idaatã sɔ miakɔlɛ so kato ɣɛɛ minigã bowũ. 21Alasɔ si Ɣaa iimɔɛ̃ ma Yudase ma nɖe adzirikpa mɔmɔ ɔla fiɛ ɔbɛse ma ne, mibu sɔ ɔto ɔ̃aya ɔnyɔ mi kere?

22Nnɛgbe ɔte bo Ɣaa kayiribielea gu kumɛgɔ i ɔ̃ Itɔ̃me ba ɔle. Ɔ̃ Itɔ̃me ba ɔle i maturi ma lorɔ̃ kɔrɛ, fiɛ iɖe kayiribielea itã mi si miya i mi kafɔkaɖe gagbe iso teteree ɔwi ɔɖuɖu. Si miibara ngbɔ ne, Ɣaa to ɔ̃abɛse mi ɔɖi i kudziri gɔmɔ iso. 23Si ma Yudase ana ɔnyua ma idaafɔ iɖe ne, Ɣaa to ɔ̃asu ma ana ɔba ɔ̃amatãra i kudziri gɔmɔ iso. Alasɔ Ɣaa ba ɔle sɔ ɔ̃akpesera idzirikpa ɔmatãra i kudziri iso imatã. 24Mi ma loiɖe ma Yudase ne, mise lɛ ipo ame kudziri gɔ matu maba maamatãra i akutu kudziri iso. Ma Yudase ɣɛɛ ne, mase lɛ akutu kudziri gɔ mapia, ne ɔso ise pɔkɔsɔɔ itã Ɣaa sɔ ɔ̃akpesegu kɔ̃ ikpa ɔmatãra i kɔ̃ iso.

Ɣaa Maturi Ɔɖuɖu To Maana Iɖi.

25Manyii, ara wɛrɛa wa lowɛrɛ ta makuere ɔwi fiɛ loito lobie sɔ miwe i idaatsue ame pelepele fiɛ miaba miatsɛ so kato ikɔlɛ nto loɣere mi ngbe. Ne nɖe sɔ, ma Yudase mawɛ̃ atsuele gɔ mabara ne, iibase ngbɔ ɔwi biara. Ɣɛɛ atsuele gɔmɔ to ɔ̃atui ku ɔwi gɔ ame i Ɣaa ɔɔsa mma ɔɖuɖu loiɖe ma Yudase kanya fiɛ maɔyi mma ɖoɖooɖo ɔto ɔbie. 26Ɔri gɔgbe iso ne, ma Yudase ɔɖuɖu to maana iɖi lɛ kumɛgɔ i Ɣaa ɔɣɛ i Ɔko Sekelea ame sɔ,

“Ɖidze to ɔ̃abɔrɛ i Sion

fiɛ ɔ̃aba ɔ̃aɖi ɔtile ɔbɔrɛgu i Yakob mawa ame.

27Loamɔɛ̃ kanya ga lonyi gu ma lola

ku ɔwi gɔ loaɖi ma lobɔrɛgu i ma akpi ame.”

28Ma Yudase ɖe Ɣaa matsirise alasɔ maifɔ Itɔ̃me Bielea maɖe. Ne ɔso ne, mi ma loiɖe ma Yudase ɔna kayakpa. Ɣɛɛ gɔ Ɣaa ɔɖi ma ɔso ne, ɔto ɔɖɔɛ ma gu ma mawa kuerekuere. 29Alasɔ si ɔɖi ɔturi ɔrere ɣee ɔbara wũ abualɛra arere ne, ɔ̃isɛ ɔfinikira ɔ̃ adzuni i ngɔmɔ iso. 30Mi ma loiɖe ma Yudase ne, kumɛgɔ miɣɛrɛ Ɣaa ɔwi gɔ lofe ame ɣɛɛ kiniɔ ne, Ɣaa ɔnyɔ mi nnya i ma Yudase atsuele ɔso ne, 31ngbɔ ame ɔ̃anyɔ ma Yudase ma wũ nnya i ma atsuele ame ne. 32Ɣaa ɔpia maturi ɔɖuɖu iyo ala ma atsuele ɔso sɔ si ɔ̃anyɔ ma ɔɖuɖu nnya.

Mitã Sɔ Boale Ɣaa.

33Ɣaa ɔmɔ gbaã fiɛ ara sɛɛ ɔɖuɖu ɔbɔrɛ i ɔ̃ kɔrɛ. Gbaã ne, ɔ̃ inɔgba ame ɔwodoro kukaakɔ.

Kuwɛ̃ iibatsue ɔri gɔ iso i Ɣaa sɛ ɔɣɛ ɔ̃ atɔ̃me ɔkigu karɔ̃.

Fiɛ kuwɛ̃ iibanɔ siri dzɛ iso ɔsɛ ɔbara ɔ̃ ara ɔkigu.

34Ngbɔ ame i Ɔko Sekelea ɔɣɛ sɔ, “Nna nɣe Bosate iti ame ɔwi gɔ lofe?

Fiɛ nna nɣe ɔ̃ adzuni?”

35“Nna lotã Ɣaa ira ɔwi gɔ lofe sɔ

Ɣaa to wũ kuso?”

36Ara ɔɖuɖu ne, Ɣaa are aɖe. Ɔ̃ mɔmɔ iso aki aba fiɛ ɔ̃ are aɖe.

Mitã bokɔlɛ ɔ̃ iyere ita i kiniɔ ito ikɛlɛ ɔɖuɖu.

Si iba ngbɔ.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index