Search form

MA ROMASE 12

Mitã Sɔ Boasɛ Ngbã Bola Boɔbara Ɣaa Karabara.

1Ne ɔso ne, wũ manyii, kumɛgɔ i Ɣaa ɔbara bo kayiribielea ɔso ne, loto mi i kukpa sɔ misu so mitã Ɣaa lɛ ara wa masu masɔrɛ wũ, wa losekele fiɛ abo wũ anɔ i mi ngbã isɛ ame. Nnɛmɔ nɖe mi siwarã ame karabara ne. 2Midaasɛ ngbã sɔ miabara mawɛ̃ ku kayiiso kurabarara. Ɣɛɛ mitã sɔ Ɣaa afinikira mi adzuni ɔɖuɖu si mikpese maturi ɣɛtɛ. Ne loatã sɔ mianya ara wa nsɛ apia Ɣaa isoɣɔ gu nwa miabara fiɛ miabo wũ anɔ fiɛ ayi pɔpɔɔpɔ ne.

3Iki i karabara ga ɔtã me i ɔ̃ abualɛra ɔso ne, nto loɣere mi ɔɖuɖu sɔ midaakɔlɛ so kato miɖo kumɛgɔ mise. Ɣɛɛ ne, i mi adzuni ame ne mite sɔ mibɔ so karɔ̃ mitã ɔbiara kɛkɛ si miasu so mikoteragu kafɔkaɖe ga miba kanya.

4Kumɛgɔ i bo kuturidziri ɖe kuwɛ̃ gɔ mba ngɔi gbodzoo mɛ loisɛ mibara karabara kawɛ̃ saã ne, 5ngbɔ ame boɖe maturi gbodzoo i Kristo ame ɣɛɛ bo ɔɖuɖu ɔgɔgɔda so lɛ sosina siwɛ̃ dzɛ mma ngɔi gbodzoo ne. 6Ne ɔso ne, mitã bosu Siwarã ame karatã agbãagbã wa i Ɣaa ɔki i ɔ̃ abualɛra ame ɔsu ɔtã bo bobara ala karabara. Si ɔturi karatã nɖe sɔ ɔ̃aɣɛ Ɣaa Itɔ̃me ne, ikote sɔ ɔ̃aɣɛ ne ku kafɔkaɖe ga ɔɖuɖu i Ɣaa ɔta wũ. 7Si fɔ karatã nɖe maturi kasumu ne, pia kubɛ si asumu. Si ara ite ne, te ku fɔ iso ɔle ɔɖuɖu. 8Si katetere ipia maturi ne, pia katetere. Si ara itã maturi ne, bara ne ku kayiri ɣɔa. Si maturi ikɔkɔ ne, su fɔ iwola ɔɖuɖu kɔ ma. Si nnyainyɔ ne, nyɔ nnya ku fɔ ɔtu ɔɖuɖu.

9Miɖi mi kuɖɔɛ karabara mite maturi. Misɛ̃ ikpi si mimɔɛ̃ isɛɛ ibara mila. 10Miɖɔɛ so ku ɔtu ɣɔa lɛ manyii fɔɖedze awe. Warɛ fɔ ɔlaa ɖo so. 11Midaawe ndã ɣɛɛ mitã Siwarã Bielea si siyi mi ame pɔpɔɔpɔ i ɔ̃ karabara iso. 12So si siɣɔ mi i mi ɔriinyɔ ame. Miya teteree i inyɛwe biara ame si mikparama kayi ɔwi biara iso. 13Miɣɛ mi iso ara mitã Ɣaa maturi ma nna kuira, si miwarɛ nrɔɔ̃ mifɔ mafɔ.

14Mma nto makpɛ̃gu mi ne, mitã ma kusɛkusɛ. Mitã ma kusɛkusɛ, midaagbarĩ ma. 15Mina isoɣɔ ku mma nto mana isoɣɔ si mibiɛ ku mma nto mabiɛ. 16Minɔgu mi manyii ara karɔ̃. Midaakɔlɛ so kato, mibɔ so karɔ̃ misakanya ku mma loire kuira i maturi anɔ. Daanyɔ so sɔ alɛ aɖo matsɔra.

17Midaabara ikpi miti kuso. Mibara ara wa loakɔlɛ mi anɔ kato i maturi ɔɖuɖu katɔ̃. 18Si iabɔrɛ i mi kɔrɛ ne, miwe i isobuɛ ame ku maturi ɔɖuɖu. 19Manyii, midaasu kuwɛ̃ ikpi mitã wũ kuso ɣɛɛ mitã Ɣaa ɔri si ɔɖi ɔ̃ sikpã ɔte i ngɔmɔ iso, alasɔ Ɣaa ɔɣɛ i Ɔko Sekelea me sɔ, “Mme nɖe ngɔ loakarɛ mi iti, mme nɖe ngɔ loati kuso.” 20Ɣɛɛ i Ɔko Sekelea ame ne, maɣere bo sɔ,

“Si kukã to fɔ tsirise ne, tã wũ araɖea si ɔɖe.

Si ɔme to ɔkore wũ ne, tã wũ ndu ɔnɛ.

Alasɔ si abara ngbɔ ne, ato asia inyɛdu ɔtɔ i ɔ̃ iti iso.”

21Midaatã ikpi si iɖe mi iso, ɣɛɛ misu isɛ miɖe ikpi iso.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index