Search form

MA ROMASE 8

Ɣaa Siwarã Aatã Sɔ Boasɛ Ngbã.

1Nnɛgbe ɔso ne, ipɔ kuiwɛ̃ siina itã mma lobara mawɛ̃ ku Kristo Yesu i ma kasɛ ame. 2Alasɔ iki i Kristo Yesu iso ne, mmara mɛ nsɛ miki i Ɣaa Siwarã ame mitã maturi ngbã ɔtã sɔ loɔbɔrɛ i mmara mɛ loakɔ mɛ misɛgu ikpi ame. 3Alasɔ ira nɛ i Ɣaa mmara mɛ ɔsu ɔtã Mose fiɛ boiwo ɔbara ana maturi iiwo me ɔɖe iso ne, Ɣaa ɔɔbara ne. Ɔpia ɔ̃ Ɔbi lɛ ɔturi gɔ mba sosina dzɛ ikpi ɔkpɛ̃gu. Ɔba ɔ̃atã kuso i bo iti, ɔtã ikpi ipɔ ɔle gɔ iba i bo iso ɔnina. 4Ɣaa ɔbara nnɛgbe ɔtã bo ma nsi lɛ kumɛgɔ i Ɣaa Siwarã ɔɖɔɛ, iiɖe kumɛgɔ i siturina sɛ siɖɔɛ awe. Ɔbara ara wagbe ɔɖuɖu i ɔri bɔlɔlɔa iso lɛ kumɛgɔ i ɔ̃ mmara ɔte awe.

5Mma nsɛ masɛ i ma sosina ɔmɛrɛ̃ kanya ne, ma adzuni sia i ara wa i ma sosina sɛ siɖɔɛ iso. Ɣɛɛ mma nsi iki i Ɣaa Siwarã ɔso ne, ma adzuni sia i ara wa i Ɣaa Siwarã sɛ si ɖɔɛ iso. 6Ɔturi gɔ adzuni nsia i sosina ara iso ne, kukpi ɔsɛ ɔna. Ɣɛɛ ngɔ adzuni nsia i Ɣaa Siwarã iso ne, ɔsɛ ɔna ngbã gu isobuɛ. 7Ngɔ adzuni nsia i sosina ara kere iso ne, Ɣaa tsirise ɔɖe alasɔ ɔ̃isɛ ɔkã Ɣaa mmara atsue. Fiɛ gbaã ne, ɔ̃ibawo me iso ɔbara ana kuiyikuiyi. 8Mma nsɛ mabara ma sosina kuɖɔɛ ne, maibawo Ɣaa anɔ ɔbo.

9Si Ɣaa Siwarã ɔyi i mi ame ne, miibasɛ lɛ kumɛgɔ i mi sosina nsɛgbai ɔte kanya, ɣɛɛ lɛ kumɛgɔ i Ɣaa Siwarã ɔɖɔɛ. Fiɛ si Kristo Siwarã na i ɔrere ame ne, ɔ̃iɖe Kristo ɔre. 10Kiniɔ gɔ i Kristo pia i mi ame ne, mi siturina to siakpi ala ikpi ɔso. Ɣɛɛ mi Siwarã to siawe ngbã alasɔ Ɣaa ɔɔbara mi bɔlɔlɔ. 11Fiɛ si Ɣaa Siwarã dzɛ lotara Yesu sibɔrɛgu i makpise ame pia i mi ame ne, ɔ̃ gɔ lotara Kristo Yesu ɔbɔrɛgu i makpise ame to ɔ̃atã mi siturina dzɛ loakpi ngbã iki i ɔ̃ Siwarã dzɛ mpia i mi ame ɔso.

12Ne ɔso ne, wũ manyii, boito sosina kuso sɔ boasɛ bobara sosina kuɖɔɛ. 13Si misiai sosina ɔmɛrɛ̃ nyanyarĩa kama ne, mito miakpi. Ɣɛɛ si miki i Ɣaa Siwarã iso miɖoe mi sosina ngbã kuere lalaa ne, mito miana ngbã. 14Alasɔ mma i Ɣaa Siwarã to sikɔ ne, ma nɖe Ɣaa mabi ne. 15Ɣaa iitã mi Siwarã dzɛ loatã sɔ miakpese masande mila miɔnigã. Ɣɛɛ ndzɛ loatã mikpese ɔ̃ mabi. Iki i Siwarã dzɛmɔ iso ne, bosɛ bokpere Ɣaa sɔ, “Abba” gɔ karɔ̃ nɖe sɔ Tete.

16Ɣaa Siwarã gu bo siwarã ɔbara mawɛ̃ mato mate sɔ Ɣaa mabi boɖe. 17Gɔ ɔ̃ mabi boɖe ɔso ne, bo loaɖe ɔ̃ ara ana. Bo gu Kristo loatoto boɖe Ɣaa ara. Fiɛ boafiɛ ana lɛ ɔ̃ si bowe inyɛ lɛ kumɛgɔ i Kristo ɔwe inyɛ.

Boto Boana Isoɣɔ.

18I wũ itsue kanya ne, inyɛwe nɛ boba kiniɔ ne, iibawo ɔkategu Ɣaa ikpawaĩ gu isoɣɔ nɛ boana. 19Ɣaa kurabarara ɔɖuɖu to kunyɔ ɔri totoroo kutã ɔwi gɔ i Ɣaa aaɖi ɔ̃ mabi ɔte. 20Ɣaa kurabarara gɔgbe ɔɖuɖu ɔbo i inyɛwe ame gɔ iiɖe kɔ̃ mɔmɔ kuɖɔɛ ɔso. Ɣɛɛ Ɣaa mɔmɔ lotã ɔri sɔ iba ngbɔ si ɔ̃atã ma ɔriinyɔ sɔ, 21ɔto ɔ̃akpadzɛ̃ ara wamɔ ɔɖuɖu ɔɖi i kukpi nrɔɔ̃ ame fiɛ aana iwarã afiɛ lɛ ɔ̃ mabi awe.

22Boɣe sɔ ipɛ i kiniɔ ne, Ɣaa kurabarara ɔɖuɖu to kutɔrɛ̃ lɛ ɔrɔ̃go gɔ nto ɔkpɛ̃ kuɣe. 23Fiɛ iiɖe ara wamɔ kere, ta bo ma i Ɣaa ɔsu ɔ̃ Siwarã ɔtã ana to botɔrɛ̃ i bo ame bosu bo ɔriinyɔ bosia sɔ Ɣaa to ɔ̃atã bo ikpi iti kuso sɔ si boana iwarã lɛ ɔ̃ mabi. 24Gɔ boba ɔriinyɔ nɛgbe ɔso ne, boba iɖi. Ɣɛɛ ɔriinyɔ nɛ boto bonya ala anɔ ne, iisiɖe ɔriinyɔ. Alasɔ ɔturi iisisɛ ɔnyɔ ira nɛ ɔto ɔnya ɔri. 25Ɣɛɛ si bo anɔ sia i ara wa i bo anɔ iito anya iso ne, iyɔ boana ɔtu bonyɔ ɔri sɔ isɛ i ɔri.

26I ɔri gɔgbe ame iso i Ɣaa Siwarã sɛ sibuai bo alasɔ bona ɔle fiɛ boiɣe kumɛgɔ boakparama kayi bokigu. Ɣɛɛ ɔ̃ Siwarã mɔmɔ sɛ si tɔrɛ̃ i bo ati kumɛgɔ ikote fiɛ boibawo ɔɖi ɔte. 27Ɣaa gɔ nɣe maturi situ ame ne, ɔɣe ira nɛ mpia i Ɣaa Siwarã adzuni ame ana. Alasɔ Siwarã sɛ sitã Ɣaa iti i bo iti lɛ kumɛgɔ i Ɣaa ɔɖɔɛ.

28Boɣe sɔ ira biara nɛ i Ɣaa ɔbara ne, ilɛ itã maturi ma nsɛ maɖɔɛ wũ fiɛ ɔkpere ma sɔ mabara ɔ̃ karabara. 29Fiɛ mma i Ɣaa ɣe ɔsɛ ne, ɔsia ma ikparĩ nɛ loatã sɔ maare ɔ̃ Ɔbi sɔ ɔ̃ Ɔbi aaɖe ɔɖeakatɔ̃ i manyiibi gbodzoo ndɛ̃. 30Ne ɔso mma i Ɣaa ɔsia ikparĩ ne, ma iɖe ɔkpere ne. Mma ɔkpere ne, ɔbara ma bɔlɔlɔ. Fiɛ mma ɔbara bɔlɔlɔ ne, ma ati ɔtara kato ne.

Boɔɖe Inyɛwe Biara Iso.

31Nwagbe ɔso ne, be iɖe boaɣɛ? Si Ɣaa ɣɛ bo i kama ne, nna loawo bo ɔkpɛ̃gu? 32Si Ɣaa iisɛ̃ sɔ ɔ̃ito ɔsu ɔ̃ Ɔbi ɔtã i bo iti ne, be ɔso fiɛ ɔ̃ibasu ara ɔɖuɖu ɔtã bo i kayiribielea ame ala ɔ̃ Ɔbi ɔso? 33Nna loawo Ɣaa maturi kanya ɔɖaɛ? Ɣaa mɔmɔ nɖe ma kanyaɖidze fiɛ ɔ̃inyagu ma ikpi kuiwɛ̃. 34Nna ɔɖe loawo ma ipɔ ɔtã? Kristo Yesu nɖe ngɔ lokpi fiɛ Ɣaa ɔledza wũ itara ibɔrɛgu i makpise ame, ɔpia ngbã fiɛ ɔsi i Ɣaa kuɖearɔ̃ iso ɔto ɔpɛ wũ nrɔɔ̃ i bo iti.

35Nna ɔɖe loawo bo gu Kristo kuɖɔɛ gɔ mpia bo i ndɛ̃ ɔɖaɛ? Inyɛwe, ɛɛbɛrɛ ibo inɔ, ɛɛbɛrɛ ɔnyɛ, ɛɛbɛrɛ ita iya iso, kukã ɛɛbɛrɛ isɔ̃ isɛ, ɛɛbɛrɛ itikpi, ɛɛbɛrɛ kukpi iki i ipɛmi iso? 36Ipia i Ɔko Sekelea ame sɔ,

“Fɔ ɔso ne, bopia i kukpi ifɔ̃ ame iyi biara.

Masɛ mabara bo lɛ masɛrɛ ma masɛgu kaɖoekɔ̃.”

37I nwagbe ɔɖuɖu ame ne, boɖo mma loɖe iso iki i Kristo gɔ loɖɔɛ bo ɔso. 38-39Alasɔ ikpa me sekelee sɔ kuɖɔɛ gɔ mpia i bo gu Ɣaa ndɛ̃ iki i Kristo Yesu gɔ nɖe Bosate iso ne, kuira iibawo bo ndɛ̃ ɔɖaɛ. Kukpi o-o, ngbã o-o, Ɣaa makpabo o-o, siwarã lalaa o-o, ɔwi nyanyarĩa gɔ loaba o-o, ɔle ɔrere i kato o-o, karɔ̃ o-o ne, kuira na nɛ i Ɣaa ɔbara sɔ iawo bo ndɛ̃ ɔɖaɛ.

Ndamu Ɣɛtɛ Siwu

© Wycliffe Bible Translators 2008

More Info | Version Index