Search form

Mateu 4

Tundimi i Jezuit

(Mk 1.12-13; Lk 4.1-13)

1Pastaj, i shtyrë nga Shpirti i Shenjtë, Jezui shkoi në shkretëtirë që të tundohej nga djalli. 2Pasi agjëroi për dyzet ditë dhe dyzet net, Jezuin e mori uria. 3Atëherë erdhi tunduesi tek ai e i tha: «Nëse je Biri i Perëndisë, thuaju këtyre gurëve të bëhen bukë».

4Por Jezui iu përgjigj: «Shkrimi i shenjtë thotë:

Njeriu nuk jeton

vetëm me bukë,

por me çdo fjalë

që del nga goja e Perëndisë».

5Pastaj djalli e çoi në qytetin e shenjtë, e vuri në pikën më të lartë të tempullit 6dhe i tha: «Nëse je Biri i Perëndisë, hidhu poshtë, sepse Shkrimi i shenjtë thotë:

Do t’i urdhërojë engjëjt e tij

të të ruajnë

dhe ata do të të mbajnë

në duart e tyre,

që mos të të ndeshë këmba në gur».

7Jezui i tha: «Shkrimi i shenjtë thotë edhe:

Mos e tundo Zotin,

Perëndinë tënd».

8Djalli e çoi sërish në një mal shumë të lartë e i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre. 9Dhe i tha Jezuit: «Do të t’i jap të gjitha këto nëse bie në gjunjë dhe më adhuron».

10Atëherë Jezui i tha: «Largohu, Satan, sepse Shkrimi i shenjtë thotë:

Adhuro Zotin, Perëndinë tënd

dhe shërbeji vetëm atij».

11Atëherë djalli u largua nga Jezui dhe, ja, erdhën engjëjt dhe i shërbenin.

Fillon shërbesa në Galile

(Mk 1.14-15; Lk 4.14-15)

12Kur Jezui dëgjoi se Gjonin e kishin burgosur, u largua për në Galile. 13Nuk qëndroi në Nazaret, por shkoi për të jetuar në Kafarnaum, qytet pranë liqenit, në tokën e Zabulonit e të Neftalimit, 14që të përmbushej çfarë kishte thënë profeti Isaia:

15Tokë e Zabulonit

dhe tokë e Neftalimit,

në rrugën drejt detit,

përtej Jordanit,

Galile e paganëve!

16Populli që ishte në errësirë

pa një dritë të madhe

dhe për ata që ishin

në vendin e hijes së vdekjes

zbardhi drita.

17Që atëherë Jezui filloi të predikonte e të thoshte: «Pendohuni, se mbretëria e qiejve është afër».

Thirrja e katër peshkatarëve

(Mk 1.16-20; Lk 5.1-11)

18Ndërsa po ecte bregut të Liqenit të Galilesë, Jezui pa dy vëllezër, Simonin që quhej Pjetër dhe Andrean, vëllain e tij, që po hidhnin rrjetat në liqen. Ata ishin peshkatarë. 19Jezui u tha: «Ejani pas meje dhe unë do t’ju bëj peshkatarë njerëzish». 20Ata lanë menjëherë rrjetat dhe shkuan pas tij.

21Pak më tutje Jezui pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin, birin e Zebedeut dhe Gjonin, vëllain e tij, që ishin në një varkë bashkë me Zebedeun, atin e tyre, duke qepur rrjetat dhe i thirri. 22Ata lanë menjëherë varkën dhe atin e tyre dhe shkuan pas tij.

Jezui predikon dhe shëron

(Lk 6.17-19)

23Jezui shkonte nëpër Galile duke mësuar njerëzit në sinagoga, duke shpallur ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e lëngatë në popull. 24Kështu për të u hap fjala në gjithë Sirinë. Atëherë i sollën gjithë të sëmurët, njerëz të prekur nga sëmundje dhe dhimbje të ndryshme, të pushtuar nga djalli, epileptikë dhe të paralizuar, dhe ai i shëroi.

25Turma të mëdha njerëzish nga Galileja e Dekapoja, nga Jerusalemi, Judeja e përtej Jordanit shkonin pas tij.